Προμήθεια κάδων απορριμμάτων .Υποχρέωση διαπίστευσης του φορέα πιστοποίησης των κάδων

Όπως παγίως έχει κριθεί από τη νομολογία, βάσει των αρχών της ισότητας, της τυπικότητας και της διαφάνειας που διέπουν τη διαδικασία συνάψεως των δημοσίων συμβάσεων, ο διαγωνιζόμενος οφείλει να υποβάλει μόνον τα αξιούμενα από την διακήρυξη ή από τυχόν άλλη διάταξη, στην οποία αυτή ρητώς παραπέμπει, και κατά συνέπεια, ανεξαρτήτως παντός άλλου, δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού για δικαιολογητικά μη απαιτούμενα από τη διακήρυξη [ΕΑ ΣτΕ 18, 19/2011, 3703/2010, 1616, 254/2008, 318/2013 ΔΕΦ ΑΘ (ΑΣΦ)].

Στους όρους της επίμαχης διακήρυξης δεν υπάρχει ουδεμία αναφορά σχετικά με την υποχρέωση διαπίστευσης του φορέα πιστοποίησης και δη επί ποινή αποκλεισμού, όπως βασίμως αναφέρει η αναθέτουσα αρχή. Ειδικότερα, ούτε στο τμήμα της διακήρυξης που αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές αλλά ούτε και σε κανένα άλλο σημείο αυτής,  περιλαμβάνεται σχετική αναφορά ή και ρητή παραπομπή.  Επομένως, δεν θα ήταν δυνατόν στη βάση των αρχών της διαφάνειας και της τυπικότητας να απορριφθεί από την αναθέτουσα αρχή προσφορά, βάσει λόγου που δεν προβλέπεται από την διακήρυξη (βλ.ενδεικτικά απόφαση C-278/14, SC Enterprise Focused Solutions SRL ECLI:EU:C:2015:228,σκ. 28, και απόφαση C-6/05, Medipac—Καζαντζίδης, EU:C:2007:337,σκέψη 54). (Α.Ε.Π.Π : Απόφαση  188/17 )