Διατύπωση γνώμης της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ’ υποπερ. αα’ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει, επί διατάξεων σχεδίου νόμου που αφορά στην κύρωση της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. “ Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” (A΄ 84), καθώς και προτεινόμενων λοιπών διατάξεων που αφορούν δημόσιες συμβάσεις οι οποίες προτείνονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Δείτε εδώ 

Δείτε ειδικότερα :

ΜΕΡΟΣ ΣΤ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΜΕΡΟΣ Η: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ