Διατάξεις Ν.2947/ 01 που καταργούνται

Με την παράγραφο 47 του άρθρου 43 του υπό ψήφιση νομοσχεδίου η  περίπτ.43 της παρ 1 του άρθρου 377 αντικαθίσταται ως εξής :

«(43) των παρ 3 και 33 του άρθρου 19 του ν. 2947/2001 »

Στην εισηγητική έκθεση  του νομοσχεδίου αναφέρεται ότι αποσαφηνίζονται ζητήματα ως προς διατάξεις που έχουν καταργηθεί με την ισχύ του νόμου