Διακοπή λειτουργίας ΕΣΗΔΗΣ(Προμηθειών & Υπηρεσιών), ΚΗΜΔΗΣ και ιστοτόπου «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ» την Παρασκευή 04.09.2020 από 15:00 έως 19:00»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ)

 Κάνιγγος 20, 106 77 Αθήνα

Παρασκευάς Τσικλίδης

213 15 14 392

ptsiklidis@eprocurement.gov.gr

www.promitheus.gov.gr

ΑΠ οικ.23742 ΕΞ 2020

28.08.2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: «Διακοπή λειτουργίας ΕΣΗΔΗΣ(Προμηθειών & Υπηρεσιών), ΚΗΜΔΗΣ και ιστοτόπου «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ» την Παρασκευή 04.09.2020 από 15:00 έως 19:00»

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 04/09/2020 από ώρα 15:00 έως 19:00, τα συστήματα ΕΣΗΔΗΣ- Προμηθειών & Υπηρεσιών και ΚΗΜΔΗΣ καθώς και ο ιστότοπος «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ» (www.promitheus.gov.gr) θα τεθούν εκτός λειτουργίας για λόγους αναβάθμισης και συντήρησης. Για το λόγο αυτό, οι αναθέτουσες αρχές δεν θα πρέπει να καθορίζουν για το διάστημα από την  Παρασκευή 04/09/2020 και ώρα 15:00 έως και 19:00., διαδικασίες ηλεκτρονικών διαγωνισμών όπως καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής προσφορών, ημερομηνίες αποσφράγισης προσφορών, υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης, υποβολή ενστάσεων ή προδικαστικών προσφυγών, υποβολή διευκρινήσεων κλπ. Εφόσον έχουν ήδη καθορισθεί διαδικασίες διαγωνισμών για το ανωτέρω διάστημα θα πρέπει αυτές να μετατεθούν με σχετικές αντίστοιχες αποφάσεις των αναθετουσών αρχών.

Ειδικότερα ως προς την καταληκτική προθεσμία υποβολής προσφορών, που αυτή έχει καθοριστεί για την 04.09.2020 και από ώρα 15:00 και μετά, για τις διαγωνιστικές διαδικασίες που αποτυπώνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του παρόντος, συνιστάται στις Αναθέτουσες Αρχές και στους Αναθέτοντες Φορείς να μεταθέσουν την προθεσμία αυτή τουλάχιστον κατά τρεις (3) εργάσιμες ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη εργάσιμη ημέρα της αποκατάστασης της λειτουργίας του συστήματος.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΣΗΔΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ