Διαδικασία δέσμευσης των πιστώσεων για τη σύναψη δημοσιών συμβάσεων προμηθειών /γενικής φύσης υπηρεσιών /έργων / και μελετών μετά τη ψήφιση του Ν.4555/18 [Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι ]

Aπαιτείται συνδρομή

Existing Users Log In