Διαδικασία απευθείας ανάθεσης :α)Κριτήριο ανάθεσης β) Υποχρέωση των οργάνων του Δήμου να ζητήσουν τις αναγκαίες διευκρινίσεις πριν την απόρριψη της πρώτης μειοδότριας

Aπαιτείται συνδρομή

Existing Users Log In