Δημόσιο έργο : Αποκλεισμός οικονομικού φορέα κατ΄επίπληση της παρ 4στ΄του άρθρου 73Ν.4412/16 (λόγω επίδειξης σοβαρής η επαναλαμβανόμενης πλημμέλειας κατά την εκτέλεση προηγούμενης σύμβασης )

Aπαιτείται συνδρομή

Existing Users Log In