Δημοσιότητα

  • Δημοσιότητα  ανοικτού διαγωνισμού  

I.Δημοσίευση προκήρυξης / διακήρυξης σύμβασης προμήθειας[1] άνω των ορίων    Βιβλίου Ι και ΙΙ:

Α. Δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 35 ημέρες τουλάχιστον ,πριν την ορισθείσα στη διακήρυξη  ημερομηνία παραλαβής των προσφορών η προθεσμία αυτή δύναται να συντμηθεί κατά 5 ημέρες όταν η Αναθέτουσα Αρχή /Φορέας  αποδέχεται την υποβολή προσφορών με ηλεκτρονικά μέσα, λχ με χρήση ΕΣΗΔΗΣ (άρθρο 27 παρ. 1 και 4 Ν. 4412/16 και άρθρο 264 παρ. 1 και 4).

Σε περίπτωση που έχει δημοσιευτεί προκαταρκτική προκήρυξη, η ελάχιστη προθεσμία των 35 ημερών δύναται να περιοριστεί σε 15 ημέρες εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ.2 του αρθ. 27 Ν. 4412/16, δηλαδή στις περιπτώσεις που οι αναθέτουσες αρχές έχουν δημοσιεύσει προκαταρκτική προκήρυξη ( η   οι   αναθέτοντες    φορείς περιοδική ενδεικτική  προκήρυξη ) η οποία δεν χρησιμοποιήθηκε η ίδια ως μέσο προκήρυξης  του διαγωνισμού και πληρούνται αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α)Η  προκαταρκτική προκήρυξη  η (η περιοδική ενδεικτική  προκήρυξη) περιελάμβανε όλες τις πληροφορίες που οφείλει να περιέχει η προκήρυξη του διαγωνισμού σύμφωνα με τα σχετικά Παραρτήματα του Ν.4412/16 και β) Η  προκαταρκτική προκήρυξη  η (η περιοδική ενδεικτική  προκήρυξη) απεστάλη προς δημοσίευση εντός διαστήματος 35 ημερών έως 12 μηνών πριν από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης (περίληψης  διακήρυξης ) της σύμβασης

Β. Δημοσίευση  στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38 § 3 Ν.4412/16) τουλάχιστον 15 μέρες πριν από την ημερομηνία παραλαβής των προσφορών (άρθρο 121 §1περ (α)Ν.4412/16όπως αντικατ. με την παρ 19 του άρθρου 43 Ν.4605/19). Στο ΚΗΜΔΗΣ δημοσιεύεται η προκήρυξη και η διακήρυξη (άρθρο 66 § 1 όπως αντικαταστάθηκε με το  άρθρο 47Ν. 4472/17  και άρθρο   6 §1γ της Υ.Α. 57654/2017 ΦΕΚ 1781 Β’.

Σημείωση : Στο ΚΗΜΔΗΣ δημοσιεύεται η προκήρυξη και η διακήρυξη, ως εξής :

Στους  διαγωνισμούς άνω των κοινοτικών ορίων :Ως προκήρυξη αναρτάται το τυποποιημένο έντυπο προκήρυξης που αποστέλλεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση

 Στους  διαγωνισμούς κάτω των κοινοτικών ορίων:Ως προκήρυξη αναρτάται το έγγραφο που περιέχει τις πληροφορίες του άρθρου 122 Ν.4412/16 (βλέπετε έγγραφο με τίτλο : «Οδηγίες καταχώρησης νέων στοιχείων στο ΚΗΜΔΗΣ» αναρτημένο στην ιστοσελίδα www. e- Procurement .gr)

Γ. Δημοσιεύσεις στον Τύπο -Αναρτήσεις

Η περίληψη της διακήρυξης (προκήρυξη) για τη σύναψη σύμβασης  Προμηθειών :

1.Δημοσιεύεται  σε δύο (2) τουλάχιστον οικονομικές εφημερίδες(ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ 1-1-2018)  (άρθρο 379 § 10 Ν.4412/16) και

σε μία (1) τοπική εφημερίδα ημερήσια ή εβδομαδιαία. Εάν δεν υπάρχει τοπική εφημερίδα, η δημοσίευση γίνεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία της έδρας του νομού (άρθρο 5 §1 (α1) ΕΚΠΟΤΑ, άρθρο 377περ (82).(ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ 1-1-2021)  (άρθρο 379 § 12 Ν.4412/16)

2.Αναρτάται σε εμφανές μέρος της υπηρεσίας που  διενεργεί το διαγωνισμό (άρθρο 5 § 1 περ (α2) ΕΚΠΟΤΑ) π.χ ιστοσελίδα της υπηρεσίας).

3.Δημοσιεύεται στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της εφημερίδας της κυβέρνησης μέχρι να εκδοθεί η Υπουργική Απόφαση της παρ 6 του άρθρου 38Ν.4412/16 ( άρθρο 8 § 6β Ν.2741/99 και 379 § 3, 9§άρθρου 38 και § 5 άρθρου 376 Ν.4412/16).   

ΠΡΟΣΟΧΗ!! Λόγω έκδοσης της απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 38 Ν.4412/16 (Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.5.2017 Φ.Ε.Κ 1781/23.5.2017 τ.Β’)  ΠΑΥΕΙ  ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ  η δημοσίευση προκηρύξεων στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης για διακηρύξεις  που δημοσιεύονται από 23/5/2017 (ημερ/νια δημοσίευσης της ανωτέρω Υ.Α. στο ΦΕΚ) και εφεξής.

4.Δημοσιεύεται στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο βάσει του άρθρου 3 Ν.3548/07 (ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ 1-1-2021) (άρθρο377 περ.(35) και άρθρο 379 §12  Ν.4412/16).

5.Αναρτάται υποχρεωτικά και στο διαδίκτυο κατά τους ορισμούς του νόμου 3861/10 «Πρόγραμμα Διαύγεια»( άρθρο 2 παρ 4 περ 16 Ν.3861/10)

Επισήμανση :Σύμφωνα  με την Πράξη 894 /12 Τμήμα VI  του ΕΛ.ΣΥΝ. κρίθηκε ότι :Σε  περίπτωση  που  ο Δήμος έχει παραλήψει να αναρτήσει την περίληψη της διακήρυξης στην  διαύγεια , σύμφωνα με τις διατάξεις  του Ν. 3861/10 , η νομιμότητα του διαγωνισμού δεν θίγεται , αν η περίληψη της διακήρυξης   έχει δημοσιευθεί    στην  εφημερίδα  της Κυβέρνησης και έχουν τηρηθεί οι λοιποί τύποι δημοσιότητας που προβλέπει ο νόμος . ( ΠΡΟΣΟΧΗ !! Με τη διάταξη της παραγράφου 16 άρθρου 47 Ν.4472/17 η  δημοσίευση  της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ αντικαθιστά την υποχρέωση δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης η οποία παύει να ισχύει   από 23.5.2017 λόγω έκδοσης της Υ.Α 57654/22.5.2017 ( ΦΕΚ 1781/23.5.2017 τ.Β ) 

II. Δημοσίευση  προκήρυξης /διακήρυξης  σύμβασης  κάτω των ορίων Βιβλίου Ι και  ΙΙ:

Όλες οι ως άνω δημοσιεύσεις των διακηρύξεων των διαγωνιστικών διαδικασιών, ισχύουν και για τις συμβάσεις κάτω των ορίων εκτός από την δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

[1] «Μετά την κατάργηση του π.δ. 28/1980, επί του παρόντος, δεν δημοσιεύονται στον εθνικό τύπο οι προκηρύξεις ανοιχτών διαγωνισμών γενικών υπηρεσιών που διενεργούνται από ΟΤΑ α’ βαθμού»(Γνώμη της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ ).Αναλυτικότερα   στο ερώτημα (26) : “Μετά την κατάργηση του π.δ. 28/1980, τι ισχύει σε ο,τι αφορά στις δημοσιεύσεις στον τύπο των προκηρύξεων ανοιχτών διαγωνισμών γενικών υπηρεσιών των ΟΤΑ α’ βαθμού;”Η πρώτη απάντηση της ΕΑΑΔΗΣΥ είναι η εξής:«Ο ν. 3548/07 “Καταχώριση δημοσιεύσεων δημοσίου τομέα στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις” (Α’ 68) ρυθμίζει τα σχετικά με την καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο, άρα και τις δημοσιεύσεις προκηρύξεων διαγωνισμών γενικών υπηρεσιών των ΟΤΑ α’ βαθμού, από 20/03/2007 και εντεύθεν. Μάλιστα, η υποχρέωση δημοσιεύσεων που επιβάλλεται από τις διατάξεις του νόμου αυτού ισχύει ανεξαρτήτως από την υποχρέωση δημοσιεύσεων που τυχόν προβλέπεται σε άλλες διατάξεις.Συνεπώς παρά την κατάργηση του π.δ. 28/1980, συνεχίζει να ισχύει η υποχρέωση δημοσιεύσεων βάσει του ν. 3548/07 μέχρι τις 31/12/2020, οπότε και καταργούνται οι σχετικές διατάξεις του νόμου αυτού (ως προς αυτό βλ. αρθ. 379 παρ. 12 Ν. 4412/16)».

Στη συνέχεια η ΕΑΑΔΗΣΥ ανακάλεσε την πρώτη της απάντηση και την αντικατέστησε με την εξής: «Μετά την κατάργηση του π.δ. 28/1980, επί του παρόντος, δεν δημοσιεύονται στον εθνικό τύπο οι προκηρύξεις ανοιχτών διαγωνισμών γενικών υπηρεσιών που διενεργούνται από ΟΤΑ α’ βαθμού»

Παρά ταύτα η γνώμη της επιστημονικής ομάδας e-dimos  είναι ότι και οι ΟΤΑ θα πρέπει να δημοσιεύουν τις διαγωνιστικές διαδικασίες των υπηρεσιών που δημοπρατούν, δεδομένης της ισχύος των γενικών αρχών που διέπουν την διενέργεια των δημοσίων συμβάσεων μεταξύ των οποίων κατατάσσεται και η αρχή της δημοσιότητας και της διαφάνειας, αλλά και λόγω της διατήρησης της υποχρέωσης αυτής από όλους τους υπόλοιπους φορείς του δημοσίου (βλ. αρθ. 377 παρ. 1 (59) και αρθ. 379 παρ. 10 και 12 Ν. 4412/16).

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ:Πίνακας με τις υποχρεώσεις δημοσιότητας διαγωνιστικών διαδικασιών από 1-1-218 Δείτε εδώ