Δημοσίευση διορθωτικού στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/7  για την καθιέρωση του Τυποποιημένου Εντύπου για το ΕΕΕΣ 

Η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ενημερώνει  ότι :

Λόγω ανάγκης μεταφραστικών διορθώσεων (λεκτικών) , δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 17 της 23.1.2018, σ. 65 έως 87 (EL)) Διορθωτικό στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής, της 5ης Ιανουαρίου 2016, για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας

Δείτε το Διορθωτικό εδώ.