Δήμος -Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών : Αρμόδιος Π.Ο.Υ υπογραφής χρηματικών ενταλμάτων από 19.7.2018-Αναπληρωτής μη νομίμως ορισθέντος Π.Ο.Υ.

Aπαιτείται συνδρομή

Existing Users Log In