Γνώση των δικαιολογητικών κατακύρωσης λαμβάνει όποιος δεν έχει αποκλειστεί οριστικά.

Με την παρ. 12 του αρθ. 43 του υπό ψήφιση νομοσχεδίου, στην παρ. 7 του αρθ. 103 Ν. 4412/16, η φράση «υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές» αντικαθίσταται με τη φράση «δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά».

Στην αιτιολογική έκθεση αποσαφηνίζεται ότι γνώση των δικαιολογητικών κατακύρωσης λαμβάνουν μόνο όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά, κατά την έννοια τξς δικονομικής Οδηγίας 1989/665/ΕΚ όπως ισχύει.