ΒΙΒΛΙΟ Ι
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΈΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2014/24/ΕΕ) – Άρθρα 3 – 221

Άρθρο 1: Αντικείμενο – Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 2: Ορισμοί (άρθρο 2 και άρθρο 33 παρ. 1 εδάφιο β’ της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 3: Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής (άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 4: Μεικτές συμβάσεις (άρθρο 3 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 5: Κατώτατα όρια (άρθρο 4 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2170)

Άρθρο 6: Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (άρθρο 5 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 7: Συμβάσεις στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών (άρθρο 7 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 8: Ειδικές εξαιρέσεις στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (άρθρο 8 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 9: Δημόσιες συμβάσεις που ανατίθενται και διαγωνισμοί μελετών που διοργανώνονται δυνάμει διεθνών κανόνων (άρθρο 9 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 10: Ειδικές εξαιρέσεις για συμβάσεις υπηρεσιών (άρθρο 10 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 11: Συμβάσεις υπηρεσιών που ανατίθενται βάσει αποκλειστικού δικαιώματος (άρθρο 11 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 12: Δημόσιες συμβάσεις μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα (άρθρο 12 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 13: Συμβάσεις που επιδοτούνται από αναθέτουσες αρχές (άρθρο 13 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 14: Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης (άρθρο 14 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 15: Άμυνα και ασφάλεια (άρθρο 15 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 16: Μεικτές συμβάσεις που αφορούν την άμυνα ή την ασφάλεια (άρθρο 16 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 17: Δημόσιες συμβάσεις και διαγωνισμοί μελετών που αφορούν την άμυνα ή την ασφάλεια και ανατίθενται ή διοργανώνονται , σύμφωνα με διεθνείς κανόνες (άρθρο 17 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 18: Αρχές εφαρμοζόμενες στις διαδικασίες σύναψης Δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 18 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 19: Οικονομικοί φoρείς (άρθρο 19 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 20: Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα (άρθρο 20 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 21: Εχεμύθεια (άρθρο 21 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 22: Κανόνες που εφαρμόζονται στις επικοινωνίες (άρθρο 22 παράγραφοι 1- 5 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 23: Ονοματολογίες (άρθρο 23 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 24: Συγκρούσεις συμφερόντων (άρθρο 24 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 25: Δικαιούμενοι συμμετοχής – Προϋποθέσεις που σχετίζονται με τη ΣΔΣ και άλλες διεθνείς συμφωνίες (άρθρο 25 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 26: Επιλογή των διαδικασιών (άρθρο 26 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 27: Ανοικτή διαδικασία (άρθρο 27 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 28: Κλειστή διαδικασία (άρθρο 28 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 29: Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση (άρθρο 29 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 30: Ανταγωνιστικός διάλογος (άρθρο 30 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 31: Σύμπραξη καινοτομίας (άρθρο 31 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 32: Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 32Α

Άρθρο 33: Δυναμικά συστήματα αγορών (άρθρο 34 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 34: Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί (άρθρο 35 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 35: Ηλεκτρονικοί κατάλογοι (άρθρο 36 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 36: Υποχρέωση χρήσης Λειτουργία ΕΣΗΔΗΣ

Άρθρο 37: Πολιτική ασφαλείας ΕΣΗΔΗΣ (άρθρο 22 παρ. 6 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 38: Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.)

Άρθρο 39: Συμφωνίες-πλαίσιο (άρθρο 33 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 40: Κεντρικές δραστηριότητες αγορών και κεντρικές αρχές αγορών (ΚΑΑ) (άρθρο 37 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 41: Ειδικές ρυθμίσεις σχετικά με τις κεντρικές δραστηριότητες αγορών και τον προγραμματισμό Δημοσίων συμβάσεων

Άρθρο 42: Περιστασιακές από κοινού διαδικασίες σύναψης συμβάσεων (άρθρο 38 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 43: Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων με αναθέτουσες αρχές από διαφορετικά κράτη μέλη (άρθρο 39 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 44: Τεχνική επάρκεια αναθετουσών αρχών στις δημόσιες συμβάσεις έργων και μελετών

Άρθρο 45: Συγκρότηση και τήρηση φακέλου δημόσιας σύμβασης (άρθρα 83 παράγραφος 6 και 84 παρ. 2 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 46: Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις της αγοράς (άρθρο 40 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 47: Κανόνες για τη διενέργεια προκαταρκτικών διαβουλεύσεων της αγοράς

Άρθρο 48: Προηγούμενη εμπλοκή υποψηφίων ή προσφερόντων (άρθρο 41 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 49: Επάρκεια προϋπολογισμού, ωριμότητα, μελέτες

Άρθρο 50: Δημόσιες συμβάσεις έργων με αξιολόγηση μελέτης

Άρθρο 51: Συμβάσεις μελετών για τον προσδιορισμό τεχνικής λύσης

Άρθρο 52: Σκοπιμότητα σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών

Άρθρο 53: Περιεχόμενο εγγράφων της σύμβασης

Άρθρο 54: Τεχνικές προδιαγραφές (άρθρο 42 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 55: Σήματα (άρθρο 43 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 56: Εκθέσεις δοκιμών, πιστοποίηση και άλλα αποδεικτικά μέσα (άρθρο 44 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 57: Εναλλακτικές προσφορές (άρθρο 45 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 58  Υπεργολαβία  (άρθρο 71 παρ. 2 τηςΟδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 59: Υποδιαίρεση συμβάσεων σε τμήματα (άρθρο 46 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 60: Καθορισμός προθεσμιών (άρθρο 47 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 61: Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Άρθρο 62: Προκαταρκτικές προκηρύξεις (άρθρο 48 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 63: Προκηρύξεις σύμβασης (άρθρο 49 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 64: Γνωστοποιήσεις συναφθεισών συμβάσεων (άρθρο 50 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 65: Σύνταξη και λεπτομέρειες δημοσίευσης των προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων (άρθρο 51 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 66: Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο (άρθρο 52 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 67: Ηλεκτρονική διάθεση των εγγράφων της σύμβασης (άρθρο 53 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 68: Διαβούλευση επί των δημοσιευμένων εγγράφων σύμβασης έργων

Άρθρο 69: Προσκλήσεις προς υποψηφίους (άρθρο 54 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 70: Ενημέρωση των υποψηφίων και των προσφερόντων (άρθρο 55 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 71: Γενικές αρχές (άρθρο 56 παρ. 1 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 72: Εγγυήσεις

Άρθρο 73: Λόγοι αποκλεισμού (άρθρο 57 παράγραφοι 1 έως 6 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 74: Αποκλεισμός οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις (άρθρο 57 παρ. 7 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 75: Κριτήρια επιλογής (άρθρο 58 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 76: Κριτήρια επιλογής σε διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου

Άρθρο 77: Κριτήρια επιλογής σε διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης μελέτης ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών

Άρθρο 78: Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (άρθρο 63 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 79: Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (άρθρο 59 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Αρθρο 79Α : Υπογραφή Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύµβασης 

Άρθρο 80: Αποδεικτικά μέσα (άρθρο 60 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 81: Επιγραμμικό αποθετήριο πιστοποιητικών (e-Certis) (άρθρο 61 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 82: Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης (άρθρο 62 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 83: Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων και πιστοποίηση από οργανισμούς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (άρθρο 64 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 84: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων που θα κληθούν να συμμετάσχουν (άρθρο 65 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 85: Περιορισμός του αριθμού των προσφορών και των λύσεων (άρθρο 66 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 86: Κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων (άρθρο 67 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 87: Κοστολόγηση του κύκλου ζωής (άρθρο 68 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 88: Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές (άρθρο 69 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 89: Δικαιολογητικά σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές

Άρθρο 90: Ισότιμες και ισοδύναμες προσφορές

Άρθρο 91: Λόγοι απόρριψης προσφορών

Άρθρο 92: Περιεχόμενο προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής

Άρθρο 93: Περιεχόμενο φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»

Άρθρο 94: Περιεχόμενο φακέλου «Τεχνική Προσφορά»

Άρθρο 95: Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών

Άρθρο 96: Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής

Άρθρο 97: Χρόνος ισχύος προσφορών

Άρθρο 98: Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής στις δημόσιες συμβάσεις έργων

Άρθρο 99: Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής στις δημόσιες συμβάσεις, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών

Άρθρο 100: Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής στις διαδικασίες σύναψης Δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών

Άρθρο 101: Αντιστροφή σταδίων αξιολόγησης στην ανοικτή διαδικασία (άρθρο 56 παρ. 2 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 102: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών (άρθρο 56 παρ. 3 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 103: Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών

Άρθρο 104: Χρόνος συνδρομής όρων συμμετοχής Οψιγενείς μεταβολές

Άρθρο 105: Κατακύρωση σύναψη σύμβασης

Άρθρο 106: Ματαίωση διαδικασίας

Άρθρο 107: Ανάθεση συμβάσεων για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες (άρθρα 74 και 76 παράγραφος 1 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 108: Δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων (άρθρο 75 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 109: Αρχές της ανάθεσης συμβάσεων (άρθρο 76 παρ. 2 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 109Α: Διαδικασία ανάθεσης

Άρθρο 110: Αποκλειστικές συμβάσεις για ορισμένες υπηρεσίες (άρθρο 77 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 111: Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 78 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 112: Προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις (άρθρο 79 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 113: Κανόνες σχετικά με τη διοργάνωση διαγωνισμών μελετών και την επιλογή συμμετεχόντων (άρθρο 80 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 114 Σύνθεση της κριτικής επιτροπής (άρθρο 81 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 115 Αποφάσεις της κριτικής επιτροπής (άρθρο 82 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 116 Επιλογή των διαδικασιών

Άρθρο 117 Συνοπτικός διαγωνισμός

Άρθρο 118 Απευθείας ανάθεση

Άρθρο 119 Συμβάσεις ενεργειών τεχνικής βοήθειας

Άρθρο 120 Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Άρθρο 121 Προθεσμίες διαδικασιών σύναψης Δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων

Άρθρο 122 Προκηρύξεις σύμβασης

Άρθρο 123 Προσκλήσεις προς υποψηφίους κατά τη διαδικασία σύναψης Δημοσίων συμβάσεων Κριτήρια επιλογής

Άρθρο 124 Οικονομικές προσφορές στις δημόσιες συμβάσεις έργων

Άρθρο 125 Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών στις δημόσιες συμβάσεις έργων: ενιαίο ποσοστό έκπτωσης

Άρθρο 126 Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών στις δημόσιες συμβάσεις έργων: Μειοδοσία στο ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους για εκτέλεση απολογιστικών εργασιών

Άρθρο 127  Ενστάσεις που ασκούνται κατά τη διαδικασία σύναψης Δημοσίων συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία κάτω από 60.000 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) – Παράβολο

Άρθρο 128 Ανάθεση εξειδικευμένων υπηρεσιών (σύμβουλοι, εμπειρογνώμονες) για τη μελέτη και εκτέλεση συμβάσεων Δημοσίων έργων και συμβάσεων παραχώρησης έργων

Άρθρο 129 Συμβατικό πλαίσιο  Εφαρμοστέα νομοθεσία

Άρθρο 130 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης (άρθρο 70 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 131  Υπεργολαβία  (άρθρο 71 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 132 Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 133 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης (άρθρο 73 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 134 Τρόπος κατασκευής

Άρθρο 135  Υπογραφή σύμβασης

Άρθρο 136 Διοίκηση του έργου  Επίβλεψη

Άρθρο 137 Υπερημερία κυρίου του έργου

Άρθρο 138 Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου

Άρθρο 139 Διεύθυνση έργου από την πλευρά του αναδόχου

Άρθρο 140 Υποχρεώσεις μελών αναδόχου κοινοπραξίας

Άρθρο 141 Πειθαρχικές ευθύνες διοικητικών οργάνων

Άρθρο 142 Συμβουλευτική Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου

Άρθρο 143 Κοινοποίηση στον ανάδοχο – εκπροσώπηση

Άρθρο 144 Σύμπραξη στην κατασκευή του μελετητή – Πρόσθετες εγγυήσεις – Ευθύνη

Άρθρο 145 Χρονοδιάγραμμα κατασκευής

Άρθρο 146 Ημερολόγιο του έργου

Άρθρο 147 Προθεσμίες

Άρθρο 148 Ποινικές ρήτρες για παραβίαση προθεσμιών έργου

Άρθρο 149 Επιτάχυνση εργασιών – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ)

Άρθρο 150 Προκαταβολές

Άρθρο 151 Επιμετρήσεις

Άρθρο 152 Λογαριασμοί – Πιστοποιήσεις

Άρθρο 153 [1] Αναθεωρητική περίοδος για τις βασικές τιμές ημερομισθίων, υλικών, μισθωμάτων και μηχανημάτων

Άρθρο 154 Απολογιστικές εργασίες

Άρθρο 155 Επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες

Άρθρο 156 Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους. Αυξομειώσεις εργασιών  Νέες εργασίες

Άρθρο 157 Βλάβες στα έργα – Αποζημιώσεις

Άρθρο 158 Ποιότητα στα δημόσια έργα. – Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.)

Άρθρο 159 Ακαταλληλότητα υλικών  Ελαττώματα Παράλειψη συντήρησης

Άρθρο 160 Έκπτωση αναδόχου

Άρθρο 161 Διακοπή εργασιών Διάλυση της σύμβασης

Άρθρο 162 Ματαίωση διάλυσης

Άρθρο 163 Αποζημίωση αναδόχου λόγω διάλυσης της σύμβασης

Άρθρο 164 Υποκατάσταση

Άρθρο 165 Υπεργολαβία κατά την εκτέλεση

Άρθρο 166 «Όροι και διαδικασία υπεργολαβίας» [1]

Άρθρο 167 Πτώχευση, θάνατος

Άρθρο 168 Βεβαίωση περάτωσης εργασιών

Άρθρο 169 Διοικητική παραλαβή για χρήση

Άρθρο 170 Προσωρινή παραλαβή του έργου

Άρθρο 171 Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των έργων

Άρθρο 172 Οριστική παραλαβή

Άρθρο 173 Απόσβεση δικαιωμάτων αναδόχου

Άρθρο 174 Διοικητική επίλυση συμβατικών διαφορών

Άρθρο 175 Δικαστική επίλυση διαφορών

Άρθρο 176 Διαιτητική επίλυση διαφορών

Άρθρο 177 Εκτέλεση εργασιών με αυτεπιστασία

Άρθρο 178 Προδιαγραφές και Κανονισμοί Έργων

Άρθρο 179 Επιθεώρηση των Δημοσίων έργων

Άρθρο 180 Ειδικές ρυθμίσεις, έργα άλλων φορέων

Άρθρο 181 Παρεκκλίσεις

Άρθρο 182 Υπογραφή της Σύμβασης

Άρθρο 183 Διοίκηση σύμβασης μελέτης – παροχής τεχνικών υπηρεσιών

Άρθρο 184 Προθεσμίες – Χρονοδιάγραμμα

Άρθρο 185 Ποινικές ρήτρες

Άρθρο 186 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Άρθρο 187 Καταβολή της αμοιβής του αναδόχου

Άρθρο 188 Υποχρεώσεις του αναδόχου Πρόγραμμα Ποιότητας

Άρθρο 189 Έγκριση της μελέτης – Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

Άρθρο 190 Αποζημίωση του αναδόχου λόγω υπερημερίας του εργοδότη χωρίς λύση της σύμβασης

Άρθρο 191 Έκπτωση του αναδόχου

Άρθρο 192 Διάλυση της σύμβασης

Άρθρο 193 Ματαίωση της διάλυσης

Άρθρο 194 Αποζημίωση αναδόχου σε περίπτωση διάλυσης της σύμβασης

Άρθρο 195 Υποκατάσταση του αναδόχου

Άρθρο 196 Τεχνικές προδιαγραφές

Άρθρο 197 Μελέτες εργολαβικών συμβάσεων

Άρθρο 198 Διοικητική και δικαστική επίλυση διαφορών

Άρθρο 199 Ειδικές ρυθμίσεις

Άρθρο 200 Τρόπος πληρωμής απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου

Άρθρο 201  Προηγούμενη γνώμη για την τροποποίηση σύμβασης

Άρθρο 202 Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύμβασης

Άρθρο 203 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου

Άρθρο 204 Ανωτέρα βία

Άρθρο 205 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

Άρθρο 205Α Δικαστική επίλυση διαφορών

Άρθρο 206 Χρόνος παράδοσης υλικών

Άρθρο 207 Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας

Άρθρο 208 Παραλαβή υλικών

Άρθρο 209 Χρόνος παραλαβής υλικών

Άρθρο 210 Ναύλωση – Ασφάλιση

Άρθρο 211 Ανακοίνωση φόρτωσης

Άρθρο 212 Ποιοτικός έλεγχος στο εξωτερικό

Άρθρο 213 Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση

Άρθρο 214 Δείγματα – Δειγματοληψία Εργαστηριακές εξετάσεις

Άρθρο 215 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας

Άρθρο 216 Παρακολούθηση της σύμβασης παροχής υπηρεσίας

Άρθρο 217 Διάρκεια σύμβασης παροχής υπηρεσίας

Άρθρο 218 Ποινικές ρήτρες

Άρθρο 219 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών

Άρθρο 220 Απόρριψη παραδοτέου – Αντικατάσταση

Άρθρο 221 Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης Δημοσίων συμβάσεων

Άρθρο 221Α Προθεσμίες για την ολοκλήρωση των επιμέρους σταδίων