Α) Υποβολή εναλλακτικών προσφορών σε διαγωνιστική διαδικασία Β)Επικύρωση αντιγράφων πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας Γ) Προσκόμιση προηγούμενων συμβασεων και βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης προς απόδειξη εμπειρίας

Aπαιτείται συνδρομή

Existing Users Log In