Αύξηση του ποσοστού κράτησης υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ από 0,06% σε 0,07%

Με το άρθρο 44 του υπό ψήφιση νομοσχεδίου το έβδομο εδάφιο της παρ 3 του άρθρου 4 του ν.4013/11 αντικαθίσταται ως εξής « Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής στις συμβάσεις άνω των 2.500 € που υπάγονται στον παρόντα νόμο ,και ανεξαρτήτως  πηγής προέλευσης χρηματοδότησης ,οι οποίες συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του , επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,007% ,η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής ,καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης »