Αύγουστος 2019

Σημερινά νέα (27-8-2019)

Παρασχεθείσες Υπηρεσίες συντήρησης εφαρμογών των λογισμικών των οικονομικών και διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου σε σύντομο χρονικό διάστημα και όχι σε ετήσια διάρκεια


Σημερινά νέα (26-8-2019)

Εξόφληση εκκαθαρισμένων οφειλών βάσει τελεσίδικης δικαστικής απόφασης


Σημερινά νέα (19-8-2019)

Παροχή υπηρεσίας τεχνικού συμβούλου για τη σύνταξη τευχών δημοπράτησης και μελετών των έργων από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου

Πρόσληψη δημοσιογράφου-Πολλαπλή απασχόληση


Σημερινά νέα (13-8-2019)

Άρθρο της e-dimos: Σημαντικότερες διατάξεις του Ν.4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’): «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα.»


Σημερινά νέα (7-8-2019)

Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.)

Κατάτμηση δαπάνης


Σημερινά νέα (6-8-2019)

Επισκευή – συντήρηση αγροτικών οδών Δημοτικής Ενότητας