Αρνητική γνώμης της Αρχής για προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στους χώρους και τις επιφάνειες των εγκαταστάσεων της ΥΠΑ του Νομού Αττικής για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 167.741,93 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 παρ. 2 περ. γ’ του ν. 4412/2016 (κατεπείγον).

Aπαιτείται συνδρομή

Existing Users Log In