Αρθρο 79 Α« Υπογραφή Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύµβασης »

1. Κατά την υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύµβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79, είναι δυνατή, µε µόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονοµικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισµού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.

2. Ως εκπρόσωπος του οικονοµικού φορέα για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής ή το αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονοµικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συµβάσεων ή για συγκεκριµένη διαδικασία σύναψηςσύµβασης.
3. Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται και για την υπογραφή του Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) το οποίο εκδίδει η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)
Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή και για τις διαδικασίες σύναψης που είναι σε εξέλιξη και είναι στο στάδιο πριν την κατακύρωση.[1]

4. Το ΕΕΕΣ ή το ΤΕΥΔ κατά περίπτωση μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών «ή αιτήσεων συμμετοχής» [3]. [2]


[1]προστίθεται άρθρο 79Α μετά το άρθρο 79 με τη παρ 13  του άρθρου 107 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171Α)

[2]προστίθεται με την παρ. 6 αρθ. 43 Ν. 4605/19

[3] Προσθ. της φράσης εντός ‘‘ ’’ με την παρ. 1 του αρθ. 56 Ν. 4609/19