Απόφαση Υπ.Υποδομών και Μεταφορών 59387/21.10.2020 (Φ.Ε.Κ 4889/6.11.2020):Σύσταση και συγκρότηση ομάδας εργασίας στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την υποβολή προτάσεων ρύθμισης θεμάτων που αφορούν στα μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων-μελετών -τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.ΤΕ )

Aπαιτείται συνδρομή

Existing Users Log In