Αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων της ΑΕΠΠ

Με την παρ 43 του άρθρου 43 του υπό ψήφιση νομοσχεδίου  στο τέλος του  άρθρου 367 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής :« Η  Α.Ε.Ε.Π επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης η ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας »

Στην εισηγητική έκθεση του νομοσχεδίου αναφέρεται ότι με την παρ 43 του άρθρου 43 του υπό ψήφιση νομοσχεδίου  αποσαφηνίζονται ζητήματα ως προς τις αρμοδιότητες της ΑΕΠΠ και το αντικείμενο ελέγχου, το οποίο περιορίζεται αποκλειστικά στον έλεγχο τωνπροδικαστικών προσφυγών, μη δυνάμενη να προβαίνει παρεμπιπτόντως καιαυτεπαγγέλτως σε έλεγχο νομιμότητας των όρων μίας διακήρυξης, ο οποίος έλεγχος στις συμβάσεις μεγάλου οικονομικού αντικειμένου ασκείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο.