Αποσαφήνιση ζητημάτων ως προς την ημερομηνία έκδοσης των δικαιολογητικών κατακύρωσης

Με την παράγραφο 7αδ του άρθρου 43 του υπό ψήφιση νομοσχεδίου, προκειμένου  να αποσαφηνιστούν ζητήματα  ως προς την  ημερομηνία έκδοσης των δικαιολογητικών κατακύρωσης ,ώστε να υπάρχει ασφάλεια δικαίου και ενιαία αντιμετώπιση ως προς το ζητημα  αυτό ( βλέπετε εισηγητική ‘εκθεση του νόμου ), προστίθεται νέα παράγραφος 12 στο άρθρο 80 Ν.4412/16 που έχει ως εξής : 

« Τα αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο : 

α) Τα  δικαιολογητικά που αφορούν την παρ 1 του άρθρου 73 ( ποινικό μητρώο) ,την περίπτωση γ΄της παρ 2 του άρθρου 73 ( πιστοποιητικό ΣΕΠΕ) και την περίπτωση β΄της παρ 4 του άρθρου 73(πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης,υπαγωγής σε διαδικασία εξυγίανσης ,αναγκαστικής διαχείρισης κ.λ.π )εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους

β)τα λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν την παρ 2 του άρθρου 73( φορολογική ,ασφαλιστική ενημερότητα ) εφόσον είναι σε ισχύ κατά το χρόνο της υποβολής τους,άλλως ,στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος ,να έχουν εκδοθεί κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση ( έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους )

γ)τα δικαιολογητικά που αφορούν την παρ 2 του άρθρου 75 ( πιστοποιητικό εγγραφής σε επαγγελματικό η εμπορικό μητρώο ),τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων ,και τα πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής σχετικά με την ονομαστικοποίηση των μετοχών σε περίπτωση ανωνύμων εταιριών ,εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους 

δ) οι ένορκες βεβαιώσεις  εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους και ε) οι υπεύθυνες δηλώσεις εφόσον έχουν συνταχθεί μετάτην κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών  

Οι ανωτέρω ημερομηνίες έκδοσης των αποδεικτικών μέσων ισχύουν και για τις διαδικασίες ανάθεσης σύμβασης που κατά την δημοσίευση του νόμου είναι εκκρεμείς ,εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης (π.χ  διακήρυξη )δεν προβλέπεται ειδικός όρος ως προς το χρόνο έκδοσης και ισχύος των δικαιολογητικών κατακύρωσης . Ως εκκρεμείς διαδικασίες για την εφαρμογή του παρόντος νοούνται οι διαδικασίες στο πλαίσιο των οποίων δεν έχει παρέλθει η προθεσμία προσκόμισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης ,κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 103