Α)Πιστοποιητικά φορολογικής ενημερότητας, τα οποία καλύπτουν τον χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και όχι τον χρόνο υποβολής της Προσφοράς Β)Βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας των φυσικών προσώπων, ομόρρυθμων εταίρων και διαχειριστών των ετερορρύθμων εταιριών, αντί των ίδιων των ετερορρύθμων εταιριών

Aπαιτείται συνδρομή

Existing Users Log In