Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών με απόφαση Δ.Σ και όχι του αρμοδίου οργάνου δηλαδή του Δημάρχου -Νόμιμη δαπάνη

Από το συνδυασμό των άρθρων 209 παρ. 9 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄ 114), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 παρ. 13 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ Α΄ 263), και  της …/9.8.2010 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του ν. 2362/95 για τη σύναψη συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» (ΦΕΚ Β΄ 1291), όπως ίσχυαν κατά τον κρίσιμο εν προκειμένω χρόνο, συνάγεται ότι είναι επιτρεπτή η απευθείας ανάθεση υπηρεσιών με απόφαση του Δημάρχου, όταν η συνολική δαπάνη αυτών δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

H απευθείας ανάθεση υπηρεσιών της σύνταξης κρατικού συμβολαίου δωρεάς υπέρ του Δήμου Σ… και των συναφών μ’ αυτή υπηρεσιών συμβολαιογράφου με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σ… και όχι   του αρμοδίου οργάνου, δηλαδή του Δημάρχου, αφού η συνολική δαπάνη τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), δεν καθιστά την ελεγχόμενη δαπάνη μη νόμιμη, καθόσον το Δημοτικό Συμβούλιο είναι όργανο του Δήμου ευρύτερης σύνθεσης, υπέρ του οποίου συντρέχει το τεκμήριο αρμοδιότητας (πρβλ. ΕΣ VII Τμ. πράξ. …, …/2012).( ΕΛ.ΣΥΝ : ΚΠΕΔ στο VII ΤΜΗΜΑ ,ΠΡΑΞΗ 281/17 )