Απευθείας ανάθεση μελέτης από αναθέτουσα αρχή σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 12 παρ. 3 Ν.4412/16

Aπαιτείται συνδρομή

Existing Users Log In