Απευθείας ανάθεση εργασιών φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς αμμοχάλικου σε Τοπική Κοινότητα -Μη ορισμός επιβλέποντος κατά το άρθρο 216 παρ 2 Ν.4412/16

Aπαιτείται συνδρομή

Existing Users Log In