Απευθείας ανάθεση :α)Πρόσκληση υποβολής προσφοράς β) ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ σε χρόνο μεταγενέστερο της εκτέλεσης της σύμβασης

Δεν συντρέχει λόγος διαφωνίας ενόψει μη προσκόμισης της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς, της προσφοράς του ραδιοφωνικού σταθμού ,αφού αυτά προσκομίστηκαν ως συνημμένα στο …/12.7.2018 έγγραφο επανυποβολής του.

Περαιτέρω, οι κρινόμενες δαπάνες, αν και στηρίζονται σε σύμβαση που αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ σε χρονικό σημείο μεταγενέστερο της μετάδοσης των εκπομπών, θεωρούνται σε κάθε περίπτωση έγκυρες σύμφωνα με την παρ. 3β του άρθρου 43 του ν. 4605/2019.

Ωστόσο, το αντικείμενο της επίμαχης σύμβασης περιλαμβάνει τη μετάδοση μόνο μίας εβδομαδιαίας εκπομπής κάθε Παρασκευή και ως εκ τούτου μη νόμιμα εντέλλεται η καταβολή δαπανών που αντιστοιχούν στις ραδιοφωνικές εκπομπές που πραγματοποιήθηκαν στις ημερομηνίες 1.3.2018 (Πέμπτη), 5.3.2018 (Δευτέρα), 12.3.2018 (Δευτέρα), 19.3.2018 (Δευτέρα) και 26.3.2018 (Δευτέρα). Συνεπώς, οι ελεγχόμενες δαπάνες είναι εν μέρει μη νόμιμες και το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα δεν πρέπει να θεωρηθεί.(ΕΛ.ΣΥΝ:Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη 161/19)