Α)Παραλαβή υπηρεσιών από το Δημοτικό Συμβούλιο με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας τους.Απλή αρνητική γνώμη επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών Β) Έκπτωση αναδόχου Γ) Έλεγχος γνησιότητας εγγυητικής επιστολής

Aπαιτείται συνδρομή

Existing Users Log In