Αντίγραφα εγγράφων που υποβάλλονται ως δικαιολογητικά συμμετοχής η κατακύρωσης

α)Υποβολή ιδιωτικών εγγράφων ως  δικαιολογητικών συμμετοχής σε απλή φωτοτυπία:

Από 1-4-2019  Τα ιδιωτικά έγγραφα που συνοδεύουν τις αιτήσεις συμμετοχής η τις προσφορές γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβεια των στοιχείων τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη  διαδικασίας σύναψης της σύμβασης

Ποιο συγκεκριμένα :

Στο  άρθρο 92  Ν.4412/16 (ΒΙΒΛΙΟ Ι) προστίθεται η § 8  με την  § 8β του άρθρου 43  N.4605-19  (ΦΕΚ 52Α-1-4-2019) ως εξής :

«Στις  περιπτώσεις που με την αίτηση συμμετοχής η την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν.4250/ 2014 είτε σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβεια τους και η οποία φέρει υπογραφή  μετά την έναρξη  διαδικασίας σύναψης της σύμβασης [1]

β)Υποβολή ιδιωτικών εγγράφων ως  δικαιολογητικών κατακύρωσης σε απλή φωτοτυπία:

Από 1-4-2019 Τα ιδιωτικά έγγραφα που υποβάλλονται ως «αποδεικτικά μέσα» γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβεια των στοιχείων τους

Πιο συγκεκριμένα :

Στο  άρθρο 80  Ν.4412/16 (ΒΙΒΛΙΟ Ι) προστίθεται η § 13   με την  § 7αε του άρθρου 43  N.4605-19  (ΦΕΚ 52Α 1-4-2019 ) ως εξής :

«Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4250/14.Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβεια τους»

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :Η Υπεύθυνη δήλωση πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή  των δικαιολογητικών κατακύρωσης[2]

Γενικότερα για την υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων η επικαιροποιημένων αντιγράφων των εγγράφων που υποβάλλονται ως δικαιολογητικά συμμετοχής η κατακύρωσης σε διαγωνιστικές  διαδικασίες ισχύουν τα εξής :

1.Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.

2.Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων

Γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, είτε από το αρμόδιο Προξενείο του προσφέροντος ,είτε με την επίθεση της σφραγίδας (APOSTILLE) σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961  που κυρώθηκε με τον Ν.1497/1984 ,είτε  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013).

3.Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων -Απλή φωτοτυπία ιδιωτικών εγγράφων

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014[3]. Από 1-4-2019 τα ιδιωτικά έγγραφα μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στη οποία βεβαιώνεται η ακρίβεια τους[4]

[1] Παρ 4 άρθρου 56 Ν.4609-19 που τροποποίησε την παρ 8 του άρθρου 92  Ν.4412/16 όπως προστέθηκε με την παρ 8β του άρθρου 43  N.4605-19

[2] Παρ 12 περ ε άρθρου 80 Ν.4412/16 η οποία προστέθηκε με την παρ 7αδ του άρθρου 43 Ν.4605/19

[3]Δημόσιο, (Ο.Τ.Α.),νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου,Δικαστήρια όλων των βαθμών, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, ς δημόσιες επιχειρήσεις και  οργανισμοί που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3429/2005, καθώς και  νομικά πρόσωπα και  επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α..

[4] § 13 άρθρου 80 Ν.4412/16 η οποία προστέθηκε με την § 7αε του άρθρου 43 Ν.4605/19 και §  8 άρθρου 92 Ν.4412/16 η οποία προστέθηκε με την παρ 8β  άρθρου 43 Ν.4605/19