Ανασταλτικό αποτέλεσμα ένστασης σε συμβάσεις κάτω των ορίων ( ΒΙΒΛΙΟΥ Ι & ΙΙ)-Επικαιροποίηση δικαιολογητικών κατακύρωσης.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση με την παρ 13 του άρθρου 43 του υπό ψήφιση νόμου αποσαφηνίζονται ζητήματα σε σχέση με την απόφαση κατακύρωσης και τις συνέπειες της,’ητοι :

    • Προβλέπεται το ανασταλτικό αποτέλεσμα της ένστασης του άρθρου 127
    • Η πράξη κατακύρωσης κοινοποιείται μόνο σε όσους δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά από την διαγωνιστική διαδικασία
    • Αποσαφηνίζονται ζητήματα σχετικά με το αυτόματο ανασταλτικό αποτέλεσμα
    • Καταργείται η πρόβλεψη για την υποβολή επικαιροποιημένων δικαιολογητικών κατακύρωσης μετά τον προσυμβατικό έλεγχο η σε περίπτωση άσκησης προσφυγής .Αντί των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών προβλέπεται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στην οποία να δηλώνεται ότι δεν έχουν επέλθει οψιγενείς μεταβολές στο πρόσωπο του αναδόχου .Με τον τρόπο αυτό αφενός μεν εξοικονομείται χρόνος και αφετέρου επιλύονται πρακτικά  προβλήματα που δημιουργούνται από την υποβολή επικαιροποιημένων δικαιολογητιών πριν την υπογραφή της σύμβασης ,καθώς αφενός μεν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν προβλέπεται δυνατότητα υποβολής τους στο στάδιο αυτό και αφετέρου δεν προβλέπεται στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών αυτών κατά την υπογραφή της σύμβασης Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την επιτροπή διενέργειας Διαγωνισμού η οποία εκδίδει πρακτικό ,το οποίο δεν τίθεται προς έγκριση από την Αναθέτουσα Αρχή, αλλά συνοδεύει την σύμβαση .
  • Σε περίπτωση έκπτωσης αναδόχου ,εξαιτίας της μη υπογραφής της σύμβασης ,επαναλαμβάνεται η διαδικασία κατακύρωσης ,με την πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης  

Αντίστοιχα με την παρ 35 του άρθρου 43 του υπό ψήφιση νόμου τροποποιείται το άρθρο316 Ν.4412/16 ( ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) και επέρχονται διαφοροποιήσεις σε ζητήματα που σχετίζονται με την απόφαση κατακύρωσης ,σε αντιστοιχία με αυτά που ισχύουν για το ΒΙΒΛΙΟ Ι