“Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Αρχής σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείων αναθεωρημένων διακηρύξεων έργων, μελετών και έργων με το σύστημα μελέτης- κατασκευής”

Δείτε το έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ εδώ