Ανάθεση εξειδικευμένων υπηρεσιών σε τρίτον – Τρόπος υπολογισμού δαπάνης –Εκτίμηση προσήκοντος μέτρου

Στις δημόσιες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών πρέπει να προσδιορίζονται με ακρίβεια το είδος και η ποσότητα των προς ανάθεση υπηρεσιών, προκειμένου να καθίσταται εφικτός ο έλεγχος του τρόπου υπολογισμού της προϋπολογιζόμενης δαπάνης και κατ’ επέκταση της νόμιμης διάθεσης του δημόσιου χρήματος, σε συμμόρφωση προς τις αρχές της οικονομικότητας και της διαφάνειας. Η έλλειψη των παραπάνω στοιχείων καθιστά ασαφή την προϋπολογιζόμενη δαπάνη και συνακόλουθα μη νόμιμες τη διαδικασία ανάθεσης και τη συναπτόμενη σύμβαση. Εξάλλου, επιτρέπεται η ανάθεση εργασιών σε τρίτους, όταν η διεκπεραίωσή τους απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία ή τη χρήση τεχνικών μέσων, που δεν διαθέτει το υπηρετούν προσωπικό. Τέλος, οι πραγματοποιούμενες από τους δήμους δαπάνες δεν πρέπει να υπερβαίνουν το, κατά περίπτωση, ανάλογο (προσήκον) μέτρο. Η εκτίμηση του προσήκοντος μέτρου περιλαμβάνει, σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, αξιολόγηση, κατά τα διδάγματα της κοινή πείρας και λογικής, εάν για το δεδομένο σκοπό, δαπανήθηκε το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό χρημάτων.

 Κρίνεται  ότι νομίμως ανατέθηκε η επίμαχη υπηρεσία σε ιδιώτη ανάδοχο, η οποία σημειωτέον δεν υπερβαίνει το προσήκον μέτρο, όπως αυτό προκύπτει από τον ελεγκτό και ορισμένο προϋπολογισμό της.(ΕΛ.ΣΥΝ:Κ.Π.Ε.Δ στο VII Tμήμα,Πράξη 170/19)