Αμοιβή για την εκτέλεση ερευνητικών εργασιών υπεδάφους και δομήματος με σκοπό την αποκατάσταση θεάτρου

Οι μεν ερευνητικές εργασίες υπεδάφους στην περιοχή Announziata με σκοπό την αποκατάσταση του δομήματός της, εντάσσονται στην κατηγορία των εδαφολογικών μελετών,

οι δε ερευνητικές εργασίες δομήματος με σκοπό την αποκατάσταση του θεάτρου Φ… στην Παλιά Πόλη της Κ… σε εκείνη των αρχιτεκτονικών/στατικών μελετών.

Συνεπώς, αμφότερες οι συμβάσεις αφορούν μελέτες που, ως εκ της εξειδικευμένης τους φύσης, ο Δήμος δεν μπορεί να εκτελέσει με ίδια μέσα και προσωπικό, ενώ για την απευθείας ανάθεσή τους έπρεπε να προηγηθεί ηλεκτρονική κλήρωση.

 Πλην όμως, τα αρμόδια δημοτικά όργανα χωρίς πρόθεση καταστρατήγησης των κείμενων διατάξεων, εσφαλμένα υπέλαβαν ότι για την απευθείας ανάθεσή τους δεν απαιτείτο να τηρηθεί η προαναφερθείσα διαδικασία κλήρωσης (ΕΛ.ΣΥΝ:Κ.Π.Ε.Δ 35-20)