Α)Μη απαίτηση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού στη περίπτωση ανάθεσης έργου λόγω κατεπείγουσας ανάγκης . Β)Ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ μεταγενέστεση της εκτέλεσης της

Aπαιτείται συνδρομή

Existing Users Log In