Α)Μη ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ απόφασης Δημάρχου απευθείας ανάθεσης εργασιών λόγω κατεπείγουσας ανάγκης Β)Ανάρτηση σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ μετά την εκτέλεση των εργασιών .

Aπαιτείται συνδρομή

Existing Users Log In