Αλλαγή χρόνου δημοσίευσης στις δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων για Αναθέτοντες Φορείς (ΒΙΒΛΙΟ ΙI)

Με την παρ. 38  του υπό ψήφιση νομοσχεδίου, η παρ. 1 του αρθ. 331 Ν. 4412/16, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Στις διαδικασίες σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων κάτω των ορίων τηρούνται οι ακόλουθες προθεσμίες:

α) Στην ανοικτή διαδικασία, η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. Αν επείγουσα κατάσταση, δεόντως τεκμηριωμένη από τον αναθέτοντα φορέα , καθιστά αδύνατη την τήρηση της ελάχιστης προθεσμίας  του    πρώτου εδαφίου, οι αναθέτοντες φορείς  μπορούν να ορίζουν ελάχιστη προθεσμία που δεν είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.

β) Στην κλειστή διαδικασία και στην  διαδικασία με διαπραγμάτευση με δημοσίευση προκήρυξης, η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής ορίζεται  σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ και η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών των οικονομικών φορέων που έχουν προεπιλεγεί για την υποβολή προσφοράς ορίζεται  σε επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς προς στους προεπιλεγέντες.

γ) Στο συνοπτικό διαγωνισμό, η ελάχιστη προθεσμία πραλαβής προσφορών ανέρχεται σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ.»

Στην αιτιολογική έκθεση, αποσαφηνίζεται ότι μειώνονται οι χρόνοι δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο. Με τη διάταξη αυτή επιτυγχάνεται η επίσπευση των διαδικασιών, όπως ακριβώς συνέβη και στους διαγωνισμούς άνω των ορίων με την Οδηγία 2014/25/ΕΕ. Η μείωση αυτή δεν αναμένεται να επηρεάσει τον ανταγωνισμό, αφού πλέον η ενημέρωση των υποψηφίων μέσω του ΚΗΜΔΗΣ είναι άμεση, όπως επίσης και η πρόσβασή τους σε όλα τα κείμενα της σύμβασης μέσω του διαδικτύου.