Αιτιολόγηση του συμφέροντος χαρακτήρα μοναδικής προσφοράς

ΕΛ.ΣΥΝ :  Τμήμα  VΙ  , Απόφαση 486/17:«Μη απαίτηση περαιτέρω αιτιολόγησης του συμφέροντος χαρακτήρα της προσφερθείσας τιμής από τη  μοναδική παραδεκτώς συμμετέχουσα στο διαγωνισμό εταιρεία.»

Αναλυτικά :

Το Τμήμα κρίνει ότι, στο μέτρο που αποδεικνύεται ανέφικτη η ανεύρεση περαιτέρω συγκριτικών τιμών για όμοια υλικά, δεν απαιτείται περαιτέρω αιτιολόγηση του συμφέροντος χαρακτήρα της προσφερθείσας τιμής και, επομένως, νομίμως κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στη μοναδική παραδεκτώς συμμετέχουσα στο διαγωνισμό εταιρεία.

Δείτε το πλήρες κείμενο της  Απόφασης  486/17  του VI Τμήματος του ΕΛ.ΣΥΝ εδώ