Έτος 2019

ΕΛ.ΣΥΝ:Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη 93/19 «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού εξωτερικών χώρων» 


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα, Πράξη 94/19«Προϋποθέσεις επιχορήγησης σωματείου από Δήμο»


ΕΛ.ΣΥΝ:Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα, Πράξη 95/19« Προμήθεια ειδών μέσων ατομικής προστασίας για τους δικαιούχους εργαζομένους σε Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς»


ΕΛ.ΣΥΝ:Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη 96/19«Μέσα ατομικής προστασίας»


ΕΛ.ΣΥΝ:Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη 97/19) «Χρηματική εποχορήγηση σε αθλητικά σωματεία»


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα, Πράξη 98/19 «Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου από Δήμους, με ανάθεση υπηρεσιών σε προσωπικό αποκλειστικά αμειβόμενο στο πλαίσιο έργων και προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση»


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα, Πράξη 102/19 «Χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) και γάλακτος των ετών 2012, 2013, 2014, 2015 και 2016»


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα ,Πράξη 105/19 «Κατάτμηση δαπάνης»


ΕΛ.ΣΥΝ:Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα ,Πράξη 107/19 «Χρονική παράταση σύμβασης προμηθειών »


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα, Πράξη 108/19 «Κατάτμηση δαπάνης»


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα ,Πράξη 109/19 «Δανεισμός εργαζομένων» για εκτέλεση σύμβασης που δεν συνιστά «Δάνεια εμπειρία »


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα, Πράξη 113/19 «Ομοειδείς δαπάνες: Tακτική και έκτακτη συντήρηση/επισκευή βλαβών μεταφορικών μέσων»


ΕΛ.ΣΥΝ:Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο  VII Τμήμα,Πράξη 116/19 «Σύναψη σύμβασης υπεργολαβίας χωρίς τη γνώση και έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής»


ΕΛ.ΣΥΝ:Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα ,Πράξη 117/19«Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών»


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα ,Πράξη 119-19«Υπηρεσιες εμπίπτουσες στην έννοια των τεχνικών και λοιπών συναφών υπηρεσιών »


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα, Πράξη 124/19 «Δ.Ε.Υ.Α: Ανάθεση από τον Γενικό Διευθυντή εργασιών «εγκατάστασης συστήματος αφαλάτωσης Π…» και «ανακατασκευής μονάδας επεξεργασίας νερού περιοχής Κ…», έναντι 5.900 και 5.100 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)»


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα, Πράξη 126/19 «Κατάτμηση μελετών»


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα, Πράξη 133/19 «Επισκευή – συντήρηση αγροτικών οδών Δημοτικής Ενότητας»


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη 135/19 «Διαδικασία απευθείας ανάθεσης: α)Κριτήριο ανάθεσης β) Υποχρέωση των οργάνων του Δήμου να ζητήσουν τις αναγκαίες διευκρινίσεις πριν την απόρριψη της πρώτης μειοδότριας»


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα, Πράξη 136/19 «Αμοιβή για υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου»


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα, Πράξη 137/19 «Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.)»


ΕΛ.ΣΥΝ:Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη 144/19 «Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 6 Ν. 4412/2016»


ΕΛ.ΣΥΝ:Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη 145-19 : Αμοιβή για υπηρεσίες «υποστήριξης & σύνταξης μισθοδοσιών και
συμβούλων»


ΕΛ.ΣΥΝ:Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη 168/19«Α)Μη απαίτηση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού στη περίπτωση ανάθεσης έργου λόγω κατεπείγουσας ανάγκης . Β)Ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ μεταγενέστεση της εκτέλεσης της»


ΕΛ.ΣΥΝ :Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη 150/19 «Απευθείας αγορά ακινήτου για δημιουργία χώρου πρασίνου»ΕΛ.ΣΥΝ : Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη 172/19) «Εγκυρότητα εξωδικαστικού συμβιβασμού για παράνομη η άκυρη (προφορική ) σύμβαση»


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη 175/19 «Υποχρέωση συμμόρφωσης ΕΛ.ΣΥΝ σε Διαταγές πληρωμής που έχουν αποκτήσει δύναμη δεδικασμένου»

ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών  στο VII Τμήμα ,Πράξη 181/19 «Ανάθεση σε εξωτερικό σύμβουλο εσωτερικού ελέγχου Ν.Π.Δ.Δ  του Δήμου»


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη 183-19«Συμβουλευτική υποστήριξη ομάδας έργου»


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη 188/19 «Κατάτμηση ομοειδών υπηρεσιών »


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη 190/19 «Aνάθεση ελέγχου νομιμότητας των κτηριακών εγκαταστάσεων και των εγκαταστάσεων πυρόσβεσης των δημοτικών κτηρίων»


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη 192/19 «Απευθείας ανάθεση προμήθεια υλικών ύδρευσης – άρδευσης που αφορούν σε διαφορετικές δημοτικές ενότητες αντί να αντιμετωπισθούν μέσω ενιαίας διαγωνιστικής διαδικασίας»


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα, Πράξη 197/19 «Ορθή εγγραφή πιστώσεων προμηθειών – έργων σε κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού»


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη 202/19:«Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την προετοιμασία υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του Δήμου»


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα ,Πράξη 207-19«Χορήγηση γάλακτος :Δικαιούχοι -Προϋποθέσεις -Χορήγηση σε ημέρες αδείας»


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα, Πράξη 245/19 «Ανάθεση παροχής σε τρίτον των ‘Εργασιών διαμόρφωσης και συντήρησης κήπων»


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα ,Πράξη 213/2019«Αμοιβή για την προετοιμασία εφαρμογής του 2016/679 Ευρωπαϊκού Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων»


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη 216/19«Αρμόδιο όργανο έγκρισης δαπανών εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου (π.χ της επετείου της 25ης Μαρτίου )»


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα, Πράξη 220/19 «Συμπληρωματική Σύμβαση έργου σε ποσοστό 49,62% της αρχικής, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 156 παρ. 1α΄ Ν. 4412/2016»


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα, Πράξη 227/19 «Κοινωφελής Επιχείρηση: Προμήθεια tablet για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των δομών του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.Α.Π.)»


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα, Πράξη 251/19 «Τμηματική πληρωμή υποχρεώσεων»


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα, Πράξη 253/19 «Αμοιβή συνδρομής εξωτερικού συνεργάτη για την αξιολόγηση δομών του Δήμου»


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα, Πράξη 254/19«Αμοιβή για την εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης και καθαρισμού περιβάλλοντος χώρου σε τρεις δημοτικές ενότητες»


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα, Πράξη 267/19«Ορισμός επόπτη-Παρακολούθηση εκτέλεσης σύμβασης παροχής υπηρεσίας»