Έννοια συνοπτικού

  • Έννοια συνοπτικού διαγωνισμού :

Σύμφωνα με το αρθ. 2 § 1 (30) Ν. 4412/16, ως «συνοπτικός διαγωνισμός» νοείται η απλοποιημένη διαδικασία ανάθεσης στο πλαίσιο της οποίας κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλει προσφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 117 και 327. Ο όρος “απλοποιημένη προκήρυξη” πρέπει να ερμηνεύεται με τρόπο ώστε να περιλαμβάνει τις ενδεδειγμένες, κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής, πληροφορίες του Μέρους Γ’ του Παραρτήματος V του Προσαρτήματος Α’ Ν.4412/16.[Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ απάντηση (29) στον ιστότοπο (http://www.eaadhsy.gr/index.php/m-foreis/m-syxnes-ervthseis-apanthseis-faqgia-to-n-4412-2016/list/29?lang=gr).