Έκδοση και διανομή τευχών περιοδικού παρουσίασης των δραστηριοτήτων της Δημοτικής Αρχής σε όλους τους τομείς, με την μορφή της έκθεσης των πεπραγμένων

Το Τμήμα, λαμβάνοντας υπόψη, αφενός μεν το τίτλο που φέρει το εξώφυλλο του τεύχους του περιοδικού …. «40 μήνες-Έργο για τον πολίτη», αφετέρου δε, το συγκεκριμένο περιεχόμενο του ανωτέρω περιοδικού, το οποίο κατά το μεγαλύτερο μέρος του αναλώνεται στην παρουσίαση του έργου της δημοτικής αρχής στους διάφορους τομείς, άγεται στην κρίση ότι η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη, διότι δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου, ούτε μπορεί να χαρακτηριστεί ως λειτουργική, δοθέντος ότι δεν αποσκοπεί απλά και μόνο στην ενημέρωση των δημοτών για τις δραστηριότητες του Δήμου, αλλά αφορά κυρίως στην προβολή των έργων της νυν Δημοτικής Αρχής, με φωτογραφίες του ίδιου του Δημάρχου, συνεντεύξεις του καθώς και επαφές και δημόσιες σχέσεις του με σημαίνοντα πρόσωπα. Σημειωτέον ότι σε σχετικό προλογικό σημείωμα του ίδιου του Δημάρχου με τίτλο «Οι προεκλογικές μας δεσμεύσεις γίνονται πράξεις» προκύπτει ότι πρόκειται κυρίως για την παρουσίαση των δραστηριοτήτων της σημερινής Δημοτικής Αρχής σε όλους τους τομείς, με την μορφή της έκθεσης των πεπραγμένων της Περαιτέρω, από τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ν.3463/2006, ΦΕΚ Α΄ 114) προβλέπεται συγκεκριμένος τρόπος ενημέρωσης των δημοτών για τις δραστηριότητες της δημοτικής τους αρχής. Ειδικότερα, οι δημότες μπορούν: α) να ενημερωθούν για τα θέματα που απασχόλησαν το δημοτικό συμβούλιο και για το περιεχόμενο των ληφθεισών αποφάσεων είτε από το σχετικό πίνακα που αναρτάται στο δημοτικό κατάστημα είτε μέσω της τυχόν υπάρχουσας ιστοσελίδας του Δήμου, μπορούν δε επιπροσθέτως να ζητήσουν και επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών και αποφάσεων (άρθρα 97 παρ. 6, 7 και 8 του ν.3463/2006), β) να παρακολουθήσουν τις δημόσιες συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 96 παρ. 1 του ν.3463/2006), γ) να καταθέσουν ατομικά ή συλλογικά στο Δήμο αναφορές και ερωτήσεις για την ενημέρωση τους επί αποφάσεων που τους ενδιαφέρουν (άρθρο 215 παρ. 2 του ν.3463/2006) και δ) να ενημερωθούν για τα πεπραγμένα της δημοτικής αρχής μέσα από την ειδική και αδάπανη διαδικασία της ετήσιας λογοδοσίας του Δημάρχου, που καθιερώνει το άρθρο 217 του ν.3463/2006, το οποίο ειδικά για Δήμους πρωτευουσών νομών ή νομών άνω των 50.000 κατοίκων προβλέπει τη συμμετοχή σε αυτήν θεσμοθετημένων συλλογικών φορέων της τοπικής κοινωνίας, που αποσκοπεί στην ευρύτερη δυνατή εκπροσώπηση των κατοίκων και στην ως εκ τούτου επαρκέστερη ενημέρωσή τους. Ως εκ τούτου πρέπει να απορριφθούν οι περί του αντιθέτου ισχυρισμοί του Δήμου … ότι μόνο μέσω του περιοδικού αυτού δύνανται να ενημερωθούν πληρέστερα οι δημότες για τις δραστηριότητες και τα προγράμματα που υλοποιούνται σε τοπικό επίπεδο. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η υπό κρίση δαπάνη δεν εντέλλεται νόμιμα, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα από την Αναπληρώτρια Επίτροπο με τον πρώτο λόγο διαφωνίας και το υπό κρίση χρηματικό ένταλμα δεν πρέπει να θεωρηθεί,(ΕΛ.ΣΥΝ:Τμήμα VII,Πράξη 322/11)