Άσκηση προσυμβατικού ελέγχου σε τροποποιητική σύμβαση που συνήφθη κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 132 παρ. 1γ΄ Ν. 4412/2016

Aπαιτείται συνδρομή

Existing Users Log In