Άσκηση προσυμβατικού ελέγχου από το ΕΛ.ΣΥΝ σε τροποποίηση σύμβασης ήσσονος αξίας ( η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη των κατώτατων ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 και του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης).

Aπαιτείται συνδρομή

Existing Users Log In