Άνοιγμα οικονομικών προσφορών και των υποψηφίων που κρίθηκαν οι προσφορές τους απορριπτέες.

Με την παρ. 10 (α) του αρθ. 43 του υπό ψήφιση νομοσχεδίου, τροποποιείται το αρθ. 100 Ν. 4412/16 ως εξής:

α. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του αρθ. 100 αντικαθίσταται ως εξής:

“Για τις συμβάσεις που διενεργούνται με ηλεκτρονικό τρόπο με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής ανεξαρτήτως ποσού και ανεξαρτήτως διαδικασίας, αποσφραγίζονται οι φάκελοι δικαιολογητικών, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς όλων των διαγωνιζόμενων για όλα τα στάδια και εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα: α) όλων των σταδίων της παραγράφου 2 στην περίπτωση ανοικτής διαδικασίας και β) του δεύτερου σταδίου, ήτοι της υποβολής προσφορών, στην περίπτωση κλειστής διαδικασίας και ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση”. 

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, αποσαφηνίζεται με την πρώτη περίπτωση της παρ. 10,ότι αποσφραγίζονται οι οικονομικές προσφορές και των υποψηφίων διαγωνιζομένων που έχουν κριθεί οι προσφορές τους απορριπτέες από την Επιπτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, χωρίς όμως να έχει εκδοθεί απόφαση από το αποφαινόμενο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής. Επισημαίνεται ότι και στις περιπτώσεις αυτές η διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών γίνεται σε αυτοτελή στάδια, δηλαδή η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών έπεται της αποσφράγισης και του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών, πλην όμως, όταν εκδίδεται η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής που επικυρώνει τα πρακτικά όλων αυτών των σταδίων έχουν αποσφραγιστεί οι προσφορές όλων των υποψηφίων.