ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ενημέρωση συνδρομητών και μελλοντικών συνδρομητών της e-dimos 

(ΝΕΟ)Ενημέρωση για παροχή δύο (2) νέων επιπλέον υπηρεσιών

 

ΔΕΛΤΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ

Σημερινά νέα  14/1/2021

ΑΕΠΠ Μη νόμιμη ματαίωση διαγωνιστικής διαδικασίας


ΕΡΩΤΗΣΗ

Στην περίπτωση ανάθεσης με Διαπραγμάτευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (άρθρο 32, Ν.4412/2016), προϋπολογισθείσας δαπάνης 33.400,00 ευρώ με το ΦΠΑ, απαιτείται έκδοση εγγυητικής καλής εκτέλεσης για την υπογραφή της σύμβασης;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ


Σημερινά νέα  13/1/2021

ΕΡΩΤΗΣΗ

Οι εργασίες αποκατάστασης κτηρίου συνιστούν έργο ή γενικής φύσης υπηρεσία;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ


Ανάθεση υπηρεσιών, σε τρίτον, τεχνικής υποστήριξης για την ένταξη του Δήμου σε πρόγραμμα χρηματοδότησης. Συγγνωστή πλάνη.


Σημερινά νέα  12/1/2021

ΕΡΩΤΗΣΗ

Από ποιό ποσό και πάνω  ασκείται προσυμβατικό έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ


ΕΡΩΤΗΣΗ

Οι προγραμματικές συμβάσεις αναρτώνται στο ΚΗΜΔΗΣ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ


ΑΕΠΠ Επιτρεπτή η διευκρίνηση για τον τρόπο πληρωμής του αναδόχου


Σημερινά νέα  11/1/2021

Α.Ε.Π.Π. Δεσμευτικός ο χαρακτήρας των διευκρινήσεων της αναθέτουσας αρχής


Διαδικασία απευθείας ανάθεσης μελετών


Σημερινά νέα  8/1/2021

Μη ουσιώδης τροποποίηση σύμβασης


ΕΡΩΤΗΣΗ

Σε διαγωνισμό που είναι σε εξέλιξη ζητάμε βεβαίωση καλής εκτέλεσης προηγούμενων συμβάσεων, διαγωνιζόμενος μπορεί να χρησιμοποιήσει στον διαγωνισμό βεβαίωση από την υπηρεσίας μας για προηγούμενες συμβάσεις που έχει εκτελέσει;

ΑΠΑΝΤΗΣΗΣημερινά νέα  7/1/2021

ΑΕΠΠ Α)Υποχρέωση προσδιορισμού ποσοστών συμμετοχής μελών ένωσης στην προσφορά τους Β)Μη χρήση ΤΕΥΔ που έχει αναρτήσει η Αναθέτουσα ΑρχήΣημερινά νέα  24/11/2020

Αξιοσημείωτο!! ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ, ΤΗΝ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (εκτεταμένες αλλαγές  Ν.4412/16)


Σημερινά νέα (9/3/2019)

Αξιοσημείωτο!! ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  του Ν.4412/16

(Σημαντικές και εκτεταμένες αλλαγές στις διαδικασίες υλοποίησης των δημοσίων συμβάσεων)