ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΔΕΛΤΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ

Σημερινά νέα (23/10/2019)

Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 6 Ν. 4412/2016

Επιπρόσθετη υπενθύμηση


Σημερινά νέα (22/10/2019)

ΕΡΩΤΗΣΗ

Όταν μια η περισσότερες  εκδηλώσεις δεν θέλουν εξειδίκευση πίστωσης διότι στον Προϋπολογισμό  κατονομάζονται ρητά οι συγκεκριμένες δαπάνες , ποιό όργανο θα λάβει απόφαση πραγματοποίησης τους ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 


Δείτε Επικαιροποιημένα Υποδείγματα (μετά την ψήφιση Ν.4605/19 και Ν.4623/19) διαδικασιών προσφυγής στη διαδικασία της απευθείας  διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγοντος η λόγω άγονου διαγωνισμού ,στη διαδρομή->:(6).ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ-ΒΗΜΑΤΑ & ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ>ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ  ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

Χορήγηση γάλακτος τύπου εβαπορέ –Αναδρομική χορήγηση

Εφαρμογή της εξαιρετικής διάταξης του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ΄ Ν.4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης .


Σημερινά νέα (21/10/2019)

Σημαντικό !!!Αρμόδιο όργανο έγκρισης δαπανών της παραγράφου  3 του άρθρου 158 Ν. 3463/2006 (π.χ εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου όπως της επετείου της 25ης Μαρτίου )

Χορήγηση γάλακτος :Δικαιούχοι -Προϋποθέσεις –Χορήγηση σε ημέρες αδείας

Συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών


Σημερινά νέα (18/10/2019)

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών

Υπηρεσίες εμπίπτουσες στην έννοια των τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του ν. 4412/2016


Σημερινά νέα (17/10/2019)

Κατάτμηση ομοειδών υπηρεσιών 

Εταιρεία παροχής υπηρεσιών καθαρισμού :Εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους και εργολαβικού κέρδους στην προσφορά της


Σημερινά νέα (16/10/2019)

Μέσα ατομικής προστασίας

Παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων σε αθλητικά σωματεία

Γενική δημοσιονομική αρχή της ειδικότητας των πιστώσεων


Σημερινά νέα (15/10/2019)

Επιχορήγηση σωματείου για κάλυψη δαπανών έκδοσης λευκώματος

Παροχή επιχορήγησης σε επιστημονικό σωματείο

Επιχορήγηση αθλητικού σωματείου για κάλυψη λειτουργικών δαπανών


Σημερινά νέα (14/10/2019)

Υποχρέωση συμμόρφωσης ΕΛ.ΣΥΝ σε Διαταγές πληρωμής που έχουν αποκτήσει δύναμη δεδικασμένου

Δ.Ε.Υ.Α :Χορήγηση γάλακτος σε εργαζόμενους

Δ.Ε.Υ.Α : Είδη ένδυσης ατομικής προστασίας σε εργαζομένους


Σημερινά νέα (10/10/2019)

Εγκυρότητα εξωδικαστικού συμβιβασμού


Σημερινά νέα (7/10/2019)

Μη απαίτηση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού στη περίπτωση ανάθεσης έργου λόγω κατεπείγουσας ανάγκης . Ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ μεταγενέστεση της εκτέλεσης της

Δείτε και :Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση -Αλλαγές διαδικασιών στις δημόσιες συμβάσεις με τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ 1 Ν.4605/19 ( άρθρο της e-dimos  δημοσιευμένο στην ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ στα Σημερινά νέα 9/3/2019)


Σημερινά νέα (7/10/2019)

Χρονική παράταση σύμβασης προμηθειών

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εκδοθείσα και αναρτηθείσα στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» σε χρόνο μεταγενέστερο της εγκριτικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για επιχορήγηση συλλόγου


Σημερινά νέα (3/10/2019)

Προμήθεια ειδών μέσων ατομικής προστασίας για τους δικαιούχους εργαζομένους σε Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς


Σημερινά νέα (2/10/2019)

Σημαντικό !!Ομοειδείς δαπάνες :Tακτική και έκτακτη συντήρηση /επισκευή βλαβών μεταφορικών μέσων


Σημερινά νέα (1/10/2019)

Σημαντικό !! Χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε Δημοτικούς υπαλλήλους – Έγγραφο Υπουργείου Εσωτερικών στερούμενο δεσμευτικής ισχύος


Σημερινά νέα (9-3-2019)

Σημαντικά νέα !!! Νέες ρυθμίσεις σε καίρια άρθρα του Ν.4412/16

(Σημαντικές και εκτεταμένες αλλαγές στις διαδικασίες υλοποίησης των δημοσίων συμβάσων)