Η ιστοσελίδα

των συμβάσεων του Δημοσίου και των Ο.Τ.Α.

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΗΜΑΤΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΒΗΜΑΤΑ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Επικαιρότητα

Προεδρικά Διατάγματα - Υπουργικές Αποφάσεις
ΥΠΥΜΕ ΔΝΣβ/οικ.21656/Φ.ΕΓΚ.6/23-3-17 (ΑΔΑ: 7ΞΦ9465ΧΘΞ-673)
ΥΠΥΜΕ ΔΝΣβ/οικ.21656/Φ.ΕΓΚ.6/23-3-17 (ΑΔΑ: 7ΞΦ9465ΧΘΞ-673)

"Δημοσίευση υπουργικής απόφασης σχετικά με το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων για «απευθείας αναθέσεις» Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, του άρθρου 118 του ν.4412/2016"

Έγγραφο Υπουργείου Εσωτερικών (αριθμ. πρωτ.4531/14-2-2018)
Έγγραφο Υπουργείου Εσωτερικών (αριθμ. πρωτ.4531/14-2-2018)

"∆ηµοσίευση απόφασης του Μητρώου Μελών Επιτροπών διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.∆.) της παρ.8(η) του άρθρου 221 του ν.4412/2016"

Απόφαση Υπ.Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Ε/52/15.11.2017 (Φ.Ε.Κ 4061/23.11.2017 τ.Β)
Απόφαση Υπ.Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Ε/52/15.11.2017 (Φ.Ε.Κ 4061/23.11.2017 τ.Β)

"Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ.10/11.10.2017 (ΦΕΚ Β΄ 3748/24.10.2017) Υπουργικής Απόφασης«Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου"

Πως μπορώ να κάνω εγγραφή ως μέλος της ιστοσελίδας e-dimos.gr;
Περισσότερα
Κάντε εγγραφή στο Newsletter μας για να λαμβάνετε πρώτοι σημαντικά νέα και θέματα!