ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΔΕΛΤΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ

Σημερινά νέα (13/9/2019 )

Σημαντικό !!! Α)Απευθείας ανάθεση προμήθειας λιπαντικών κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 118 Ν. 4412/2016 λόγω δικαστικής εμπλοκής διεθνούς διαγωνισμού Β).Τρόπος εφαρμογής του άρθρου 6 παρ. 10 του ν. 4412/2016 ( επιτρεπτής κατάτμησης )


Πανεπιστήμιο :Ομοειδείς εργασίες –Αποφάσεις του Πρύτανη για απευθείας ανάθεση ομοειδών εργασιών


Πανεπιστήμιο – Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών σε εργαστήρια και αίθουσες διδασκαλίας, σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.( Υποβολή προσφοράς για το σύνολο των ζητουμένων ειδών )


Σημερινά νέα (12/9/2019 )

Επισκευή και συντήρηση των φωτεινών σηματοδοτών του Δήμου: α)Φύση της σύμβασης β)Αόριστος Προϋπολογισμός γ)Εργασίες εμπίπτουσες σε καθήκοντα υπαλλήλων


Σημερινά νέα (11/9/2019 )

Παραγραφή των αξιώσεων κατά των Ο.Τ.Α.-Καταβολή αμοιβής σε μελετητή


Σημερινά νέα (10/9/2019 )

Απευθείας αγορά ακινήτουΈκθεση Εκτίμησης Αγοραίας Αξίας του ακινήτου από τον Πιστοποιημένο Ορκωτό Εκτιμητή νόμιμα αιτιολογημένη


Σημερινά νέα (9/9/2019 )

Σημαντικό !!! Αρθρο της e-dimos: Νομολογία ΕΛ.ΣΥΝ περί  λειτουργικών -μη λειτουργικών (μη νομίμων) δαπανών :

I.Δημοσίευση Δήμου ενημέρωσης δημοτών σε εφημερίδα.

II.Δήμος :Καταβολή δαπάνης για δημοσίευση σε εφημερίδα

III.Έκδοση και διανομή τευχών περιοδικού παρουσίασης των δραστηριοτήτων της Δημοτικής Αρχής σε όλους τους τομείς, με την μορφή της έκθεσης των πεπραγμένων

IV.Προμήθεια εδεσμάτων που προσφέρθηκαν σε δεξίωση που παρατέθηκε, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων υποδοχής και ενθρόνισης του Μητροπολίτη

V.Προμήθεια ενημερωτικών φυλλαδίων σχετικών με την προβολή των πεπραγμένων του Δήμου

VI.Aμοιβή για παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης και προβολής των δραστηριοτήτων του Δήμου δια μέσου της εκτύπωσης σχετικού έγχρωμου εντύπου

VII.Προμήθεια 1.300 εντύπων-Μη λειτουργική δαπάνη

VIII.Δαπάνη εκτύπωσης εντύπων γνωστοποίησης των δραστηριοτήτων του Δήμου


Α)Μη κανονική δαπάνη Β)Παραγραφή απαίτησης αναδόχου για πληρωμή λογαριασμού έργουΣημερινά νέα (5/9/2019 )

Άρθρο της e-dimos: Διαδικασία δέσμευσης και εξειδίκευσης των πιστώσεων του προϋπολογισμού από 31-8-2019 και εφεξής


Πληρωμή από το Δήμο του έργου «Διαμόρφωση αύλειου χώρου του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου »


Σημερινά νέα (4/9/2019 )

Συντρέχουσα αρμοδιότητα δήμων και δημοτικών ΝΠΔΔ


Σημερινά νέα (2/9/2019 )

Έργα :Εξαίρεση τροποποιητικών συμβάσεων από τον προσυμβατικό έλεγχο του ΕΛ.ΣΥΝ 

(Ευχαριστούμε θερμά τον συνδρομητή μας για την αποστολή της Πράξης )


α)Προσδιορισμός με ακρίβεια του είδους και της ποσότητας των προς ανάθεση υπηρεσιών β)Αρμόδιος Π.Ο.Υ υπογραφής χρηματικών ενταλμάτων γ)Παράλειψη δέσμευσης συνολικού ποσού πολυετούς δαπάνης 


Σημαντικό !!Aπευθείας ανάθεση σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016-Επιτρεπτή κατάτμηση


Δ.Ε.Υ.Α :Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών με απόφαση του Γενικού Διευθυντή


Σημερινά νέα (9-3-2019)

Σημαντικά νέα !!! Νέες ρυθμίσεις σε καίρια άρθρα του Ν.4412/16

(Σημαντικές και εκτεταμένες αλλαγές στις διαδικασίες υλοποίησης των δημοσίων συμβάσων)