ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΔΕΛΤΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ

Σημερινά νέα

(15/11/2019)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: Aμοιβή για το σχεδιασμό/κατασκευή της ιστοσελίδας της και την παραγωγή δελτίων τύπου για ένα έτος


Σημερινά νέα

(14/11/2019)

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Απαιτείται απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου γιατη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων παροχής υπηρεσιών  καθαριότητας, συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισµού;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

Δ.Ε.Υ.Α : Υπογραφή χρηματικών ενταλμάτων από αναρμόδια πρόσωπα

Συντήρηση – επισκευή φυσικών χλοοταπήτων δημοτικών γηπέδων.Σημερινά νέα

(13/11/2019)

Ανάθεση σε εξωτερικό σύμβουλο εσωτερικού ελέγχου Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου

Δαπάνη διαμονής μουσικών στο εξωτερικό, μελών χορωδίας Ν.Π.Δ.Δ

Ανάθεση έργου με την διαδικασία του κατεπείγοντος χωρίς να αποδεικνύεται η απρόβλεπτη κατεπείγουσα ανάγκη ή ο σοβαρός κίνδυνος


Σημερινά νέα

(11/11/2019)

Αμοιβή τρίτων για υπηρεσίες «υποστήριξης & σύνταξης μισθοδοσιών »

Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την προετοιμασία υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του Δήμου

Δ.Ε.Υ.Α :Αμοιβή για υπερωριακή εργασία τήρησης των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου στο Διευθυντή Διοικητικής και Οικονομικής Υπηρεσίας

Ομοειδείς προμήθειες  –Παράνομη κατάτμηση


Σημερινά νέα

(8/11/2019)

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ :Ενημέρωση για έκδοση νόμου « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις »
Συντήρηση του εορταστικού διακόσμου του Δήμου

Σημερινά νέα

(7/11/2019)

Ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ: Παροχή υπηρεσιών φύλαξης στα κτήρια του Πανεπιστημίου


Σημερινά νέα

(6/11/2019)

Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού θέρμανσης σχολείων από τον Δήμο


Σημερινά νέα

(5/11/2019)

I). Εκκαθάριση και λύση ανώνυμης εταιρείας Ο.Τ.Α II). Αρμοδιότητες και υποχρεώσεις εκκαθαριστών III).Απευθείας ανάθεση αντικειμένου δύο συμβάσεων στον ίδιο ανάδοχο ομοίου σκοπού


Σημερινά νέα

(4/11/2019)

Τμηματική πληρωμή υποχρεώσεων

Κοινωφελής Επιχείρηση: Προμήθεια tablet για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των δομών του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.Α.Π.)


Σημερινά νέα

(1/11/2019)

Συμπληρωματική Σύμβαση έργου σε ποσοστό 49,62% της αρχικής ,κατ’ εφαρμογή του άρθρου 156 παρ. 1α΄ Ν. 4412/2016 

Σύναψη δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού

Διατάξεις N. 4635/19 (ΦΕΚ 167Α΄): “Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις.” που επιφέρουν αλλαγές στον Ν.4412/16(ΦΕΚ 147Α΄ 

Ορισμός επόπτη-Παρακολούθηση εκτέλεσης σύμβασης παροχής υπηρεσίας


Σημερινά νέα (31/10/2019)

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ :Δημοσίευση της Ενότητας για την Παρακολούθηση Νομοθεσίας Δημοσίων Συμβάσεων (ενωσιακής και εθνικής) στην Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων

Συμβουλευτική υποστήριξη

Πλημμελής δημοσίευση διαγωνιστικής διαδικασίας στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης


Σημερινά νέα (25/10/2019)

Mικτή σύμβαση υπηρεσίας – έργου

Δ.Ε.Υ.Α :Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δ.Ε.Υ.Α και Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α


Σημερινά νέα (23/10/2019)

Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 6 Ν. 4412/2016

Επιπρόσθετη υπενθύμηση


Σημερινά νέα (22/10/2019)

ΕΡΩΤΗΣΗ

Όταν μια η περισσότερες  εκδηλώσεις δεν θέλουν εξειδίκευση πίστωσης διότι στον Προϋπολογισμό  κατονομάζονται ρητά οι συγκεκριμένες δαπάνες , ποιό όργανο θα λάβει απόφαση πραγματοποίησης τους ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 


Δείτε Επικαιροποιημένα Υποδείγματα (μετά την ψήφιση Ν.4605/19 και Ν.4623/19) διαδικασιών προσφυγής στη διαδικασία της απευθείας  διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγοντος η λόγω άγονου διαγωνισμού ,στη διαδρομή->:(6).ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ-ΒΗΜΑΤΑ & ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ>ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ  ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

Χορήγηση γάλακτος τύπου εβαπορέ –Αναδρομική χορήγηση

Εφαρμογή της εξαιρετικής διάταξης του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ΄ Ν.4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης .


Σημερινά νέα (21/10/2019)

Σημαντικό !!!Αρμόδιο όργανο έγκρισης δαπανών της παραγράφου  3 του άρθρου 158 Ν. 3463/2006 (π.χ εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου όπως της επετείου της 25ης Μαρτίου )

Χορήγηση γάλακτος :Δικαιούχοι -Προϋποθέσεις –Χορήγηση σε ημέρες αδείας

Συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών


Σημερινά νέα (18/10/2019)

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών

Υπηρεσίες εμπίπτουσες στην έννοια των τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του ν. 4412/2016


Σημερινά νέα (17/10/2019)

Κατάτμηση ομοειδών υπηρεσιών 

Εταιρεία παροχής υπηρεσιών καθαρισμού :Εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους και εργολαβικού κέρδους στην προσφορά της


Σημερινά νέα (16/10/2019)

Μέσα ατομικής προστασίας

Παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων σε αθλητικά σωματεία

Γενική δημοσιονομική αρχή της ειδικότητας των πιστώσεων


Σημερινά νέα (15/10/2019)

Επιχορήγηση σωματείου για κάλυψη δαπανών έκδοσης λευκώματος

Παροχή επιχορήγησης σε επιστημονικό σωματείο

Επιχορήγηση αθλητικού σωματείου για κάλυψη λειτουργικών δαπανών


Σημερινά νέα (14/10/2019)

Υποχρέωση συμμόρφωσης ΕΛ.ΣΥΝ σε Διαταγές πληρωμής που έχουν αποκτήσει δύναμη δεδικασμένου

Δ.Ε.Υ.Α :Χορήγηση γάλακτος σε εργαζόμενους

Δ.Ε.Υ.Α : Είδη ένδυσης ατομικής προστασίας σε εργαζομένους


Σημερινά νέα (10/10/2019)

Εγκυρότητα εξωδικαστικού συμβιβασμού


Σημερινά νέα (7/10/2019)

Μη απαίτηση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού στη περίπτωση ανάθεσης έργου λόγω κατεπείγουσας ανάγκης . Ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ μεταγενέστεση της εκτέλεσης της

Δείτε και :Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση -Αλλαγές διαδικασιών στις δημόσιες συμβάσεις με τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ 1 Ν.4605/19 ( άρθρο της e-dimos  δημοσιευμένο στην ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ στα Σημερινά νέα 9/3/2019)


Σημερινά νέα (7/10/2019)

Χρονική παράταση σύμβασης προμηθειών

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εκδοθείσα και αναρτηθείσα στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» σε χρόνο μεταγενέστερο της εγκριτικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για επιχορήγηση συλλόγου


Σημερινά νέα (3/10/2019)

Προμήθεια ειδών μέσων ατομικής προστασίας για τους δικαιούχους εργαζομένους σε Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς


Σημερινά νέα (2/10/2019)

Σημαντικό !!Ομοειδείς δαπάνες :Tακτική και έκτακτη συντήρηση /επισκευή βλαβών μεταφορικών μέσων


Σημερινά νέα (1/10/2019)

Σημαντικό !! Χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε Δημοτικούς υπαλλήλους – Έγγραφο Υπουργείου Εσωτερικών στερούμενο δεσμευτικής ισχύος


Σημερινά νέα (9-3-2019)

Σημαντικά νέα !!! Νέες ρυθμίσεις σε καίρια άρθρα του Ν.4412/16

(Σημαντικές και εκτεταμένες αλλαγές στις διαδικασίες υλοποίησης των δημοσίων συμβάσων)