ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΔΕΛΤΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ

Σημερινά νέα (21-5-2019)

Aνακοίνωση ΕΣΗΔΗΣ

Έκτακτη επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ Δήμου

Δημόσιες Συμβάσεις Έργων

Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων κλιματισμού σε κτίρια ΠανεπιστημίουΣυνοπτικός διαγωνισμόςκατάτμηση.


Σημερινά νέα (20-5-2019)

Περιορισμός παράτασης προθεσμίας για την άσκηση προληπτικού ελέγχου δαπανών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης


Σημερινά νέα (19-5-2019)

(Νέο) Επικαιροποιημένο Υπόδειγμα Διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού έργου (κάτω των ορίων ) με ενσωμάτωση των τροποποιήσεων που επιφέρει ο Ν. 4605/19 (ΦΕΚ 52Α),Ν.4608/19 (ΦΕΚ 66Α)και Ν.4609/19(ΦΕΚ 67Α)


Σημερινά νέα (17-5-2019)

Ανάθεση παροχής σε τρίτον των «Εργασιών διαμόρφωσης και συντήρησης κήπων»

Ν.Π.Δ.Δ : Δαπάνη διοργάνωσης και υλοποίησης συναυλίας


Σημερινά νέα (16-5-2019)

(Νέο) Επικαιροποιημένο Υπόδειγμα  Διακήρυξης  Συνοπτικού Διαγωνισμού έργου με ενσωμάτωση των τροποποιήσεων που επιφέρει ο Ν. 4605/19 (ΦΕΚ 52Α),Ν.4608/19 (ΦΕΚ 66Α)και Ν.4609/19(ΦΕΚ 67Α)

Σημερινά νέα (15-5-2019)

(Νέο) Επικαιροποιημένο Υπόδειγμα Διακήρυξης  Ανοικτού Διαγωνισμού προμηθειών/υπηρεσιών άνω των ορίων με ενσωμάτωση των τροποποιήσεων που επιφέρει ο Ν. 4605/19 (ΦΕΚ 52Α),Ν.4608/19 (ΦΕΚ 66Α)και Ν.4609/19(ΦΕΚ 67Α)


Σημερινά νέα (14-5-2019)

(Νέο) Επικαιροποιημένο Υπόδειγμα Διακήρυξης  Ανοικτού Διαγωνισμού προμηθειών/υπηρεσιών κάτω των ορίων με ενσωμάτωση των τροποποιήσεων που επιφέρει ο Ν. 4605/19 (ΦΕΚ 52Α),Ν.4608/19 (ΦΕΚ 66Α)και Ν.4609/19(ΦΕΚ 67Α)


Έγγραφο αναρτημένο στο ΕΣΗΔΗΣΝέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint :Ενόψει της επικείμενης παύσης λειτουργίας της ηλεκτρονικής  υπηρεσίας της ΕΕ  για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) (EU ESPD reference implementation), το ΕΣΗΔΗΣ προσφέρει τη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint που αφορά στη σύνταξη και διαχείριση του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ – ESPD) καθώς και του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). Περισσότερες λεπτομέρειες, πληροφορίες και οδηγίες θα βρείτε στο νέο σχετικό μενού «Promitheus ESPDint – ηλεκτρονικές υπηρεσίες eΕΕΕΣ/eΤΕΥΔ» της παρούσας  διαδικτυακής πύλης.


Σημερινά νέα (13-5-2019)

(Νέο) Επικαιροποιημένο Υπόδειγμα Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού προμηθειών/υπηρεσιών με ενσωμάτωση των τροποποιήσεων που επιφέρει ο Ν. 4605/19 (ΦΕΚ 52Α),Ν.4608/19 (ΦΕΚ 66Α)και Ν.4609/19(ΦΕΚ 67Α)


Σημερινά νέα (10-5-2019)

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ :Ενημέρωση για τη δημοσίευση των νόμων 4608/2019 (Α’ 66) και 4609/2019 (Α’ 67)– Τροποποίηση επιμέρους διατάξεων του ν. 4412/2016


Σημερινά νέα (8-5-2019)

Τροποποιήσεις του Ν. 4412/16 με το άρθρο 33 Ν. 4608/19

Τροποποιήσεις του Ν. 4412/16 με το άρθρο 56 Ν. 4609/19


Σημερινά νέα (7-5-2019)

Μη ομοειδή αγαθά η προμήθεια του συστήματος εικόνας και ήχου με τα είδη πληροφορικής που προμηθεύτηκε το Πανεπιστήμιο:α)Εντάσσονται σε διαφορετικές ομάδες C.P.V β)Κατατείνουν σε διαφορετικό λειτουργικό σκοπό και εξυπηρετούν διαφορετικές ανάγκες


Σημερινά νέα (3-5-2019)

Επικαιροποιημένος Πίνακας βημάτων σύναψης σύμβασης έργου με την διαδικασία του Ανοικτού Διαγωνισμού με ενσωμάτωση των αλλαγών που επιφέρει ο Ν.4605/19 ( ΦΕΚ 52Α)


Επικαιροποιημένος Πίνακας βημάτων σύναψης σύμβασης(προμηθειών/υπηρεσιών γενικής φύσης) με την διαδικασία του  Ανοικτού Διαγωνισμού με ενσωμάτωση των αλλαγών που επιφέρει ο Ν.4605/19 (ΦΕΚ 52Α)(ορθή επανάληψη 3/5/2019– ο αναρτημένος Πίνακας στις 29-4-2019 αντικαταστάθηκε με τον παρόντα )

Αμοιβή συνδρομής εξωτερικού συνεργάτη για την αξιολόγηση δομών του Δήμου


Σημερινά νέα (24-4-2019)

Σημαντικό!!! Παράταση Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών των ΟΤΑ από το ΕΛ.ΣΥΝ. μέχρι 1-1-2020.


Σημερινά νέα (23-4-2019)

Προσφορά«Ένωσης Οικονομικών Φορέων» σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημόσιου έργου 


Σημερινά νέα (22-4-2019)

Επικαιροποιημένος Πίνακας Βημάτων σύναψης σύμβασης ( προμηθειών/υπηρεσιών γενικής φύσης   με την διαδικασία του Συνοπτικού Διαγωνισμού  με ενσωμάτωση των αλλαγών που επιφέρει ο Ν.4605/19(ΦΕΚ 52Α)


Σημερινά νέα (19-4-2019)

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ: Διευκρινίσεις ως προς τον χρόνο έκδοσης και ισχύος των δικαιολογητικών που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο (δικαιολογητικών κατακύρωσης), κατόπιν δημοσίευσης του ν. 4605/2019


Σημερινά νέα (16-4-2019)

Επικαιροποιημένο Υπόδειγμα Συνοπτικού Διαγωνισμού έργου με ενσωμάτωση  των τροποποιήσεων που επιφέρει ο Ν.4605/19 (ΦΕΚ 52Α)


Σημερινά νέα (9-4-2019)

Επικαιροποιημένος Πίνακας Βημάτων σύναψης σύμβασης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (προμηθειών/υπηρεσιών γενικής φύσης) με ενσωμάτωση των αλλαγών που επιφέρει ο Ν.4605/19 (ΦΕΚ 52Α)

Αμοιβή για την εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης και καθαρισμού περιβάλλοντος χώρου σε τρεις δημοτικές ενότητες


Σημερινά νέα (8-4-2019)

Σημαντικό !!!:Ελεγκτικό Συνέδριο:Παρατείνεται ο προληπτικός έλεγχος δαπανών ΟΤΑ 

Επικαιροποιημένο Υπόδειγμα Διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού προμήθειας (άνω των ορίων) με ενσωμάτωση των τροποποιήσεων που επιφέρει ο Ν.4605/19( ΦΕΚ 52Α)Σημερινά νέα (7-4-2019)

Επικαιροποιημένο Υπόδειγμα Διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού προμήθειας (κάτω των ορίων) με ενσωμάτωση των τροποποιήσεων που επιφέρει ο Ν. 4605/19 (ΦΕΚ 52Α)


Σημερινά νέα (4-4-2019)

Επικαιροποιημένο Υπόδειγμα Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού προμήθειας  με ενσωμάτωση των τροποποιήσεων που επιφέρει ο Ν. 4605/19 (ΦΕΚ 52Α)


Σημερινά νέα (2-4-2019)

Με τον Ν.4605/1-4-2019 (ΦΕΚ 52Α) επέρχονται  σημαντικές και εκτεταμένες αλλαγές στις διαδικασίες υλοποίησης των δημοσίων συμβάσεων Ν.4412/16 (Βλέπετε αναλυτική ενημέρωση στο άρθρο μας με τίτλο: Νέες ρυθμίσεις σε  καίρια άρθρα Ν.4412/16(Αναρτημένο στις 9-3-2019)

Ενημερώνουμε τους συνδρομητές μας ότι όλες οι θεματικές ενότητες της ιστοσελίδας θα επικαιροποιηθούν, με προτεραιότητα τα υποδείγματα των διακηρύξεων των διαγωνιστικών διαδικασιών. Με την ολοκλήρωση της επικαιροποίησης κάθε θεματικής ενότητας, θα εκδίδεται σχετική ανακοίνωση. 


Σημερινά νέα (29-3-2019)

Άρθρο της e-dimos: Δημόσιες Συμβάσεις και περιορισμοί στη λήψη αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω δημοτικών εκλογών 


Σημερινά νέα (27-3-2019)

Αμοιβή για εργασίες υποστήριξης και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων Δημοτικού Μεγάρου


Σημερινά νέα (22-3-2019)

Ανάθεση σε ιδιώτη ανεξαρτήτων υπηρεσιών που αφορά σε αμοιβή για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου


Σημερινά νέα (19-3-2019)

Άσκηση προσυμβατικού ελέγχου από το ΕΛ.ΣΥΝ σε τροποποίηση σύμβασης ήσσονος αξίας


Σημερινά νέα (18-3-2019)

Aμοιβή τρίτων για την παροχή εργασιών καθαρισμού – απόφραξης φρεατίων αποχέτευσης των δημοτικών ενοτήτων


Σημερινά νέα (15-3-2019)

Ανάθεση συμβάσεων για μεμονωμένα τμήματα ομοιογενών αγαθών κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ 10 Ν.4412/16


Σημερινά νέα (9-3-2019)

Σημαντικά νέα !!! Νέες ρυθμίσεις σε καίρια άρθρα του Ν.4412/16

( Σημαντικές και εκτεταμένες αλλαγές στις διαδικασίες υλοποίησης των δημοσίων συμβάσων )


Σημερινά νέα (8-3-2019)

α)Καταβολή σε χρήμα του γάλακτος σε δικαιούχους εργαζομένους για τα έτη 2012, 2013, 2014, 2015 και 2016– Προϋποθέσεις χορήγησης β) Αποτίμηση σε χρήμα του γάλακτος για το έτος 2017


Σημερινά νέα (6-3-2019)

Προμήθεια δημοτικού λεωφορείου.


Σημερινά νέα (4-3-2019)

Καταβολή αμοιβής σε εταιρία για την παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης και αναδιοργάνωσης των δομών του Δήμου


Aπευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών – Χρόνος ισχύος πιστοποιητικού ασφαλιστικής ενημερότητας


Σημερινά νέα (28-2-2019)

Παρακολούθηση και παραλαβή υπηρεσιών γενικής φύσης


Σημερινά νέα (26-2-2019)

Κατάτμηση ομοειδών εργασιών ( εργασίες συντήρησης δικτύων ύδρευσης –άρδευσης )


Σημερινά νέα (25-2-2019)

ΔΕΥΑ: Ομοειδείς προμήθειες (Ύδρευσης –Αποχέτευσης )


Σημερινά νέα (22-2-2019)

Προτάσεις για τη βέλτιστη αξιοποίηση από τουριστικής -αρχαιολογικής – περιβαλλοντικής απόψεως του Δήμου


Σημερινά νέα (20-2-2019)

Πρόδηλο τυπικό σφάλμα προσφοράς


Σημερινά νέα (18-2-2019)

Βλάβη οχημάτων :Προμήθεια ανταλλακτικών για αντικατάσταση βλαβών οχημάτων σε τακτά χρονικά διαστήματα


Παροχή υπηρεσιών τρίτων Διοικητικής υποστήριξης του Δήμου για την προετοιμασία και ωρίμανση πράξεων προς χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014 – 2020.


Σημερινά νέα (15-2-2019)

Ομοειδείς συμβάσεις (Μη νόμιμη κατάτμηση)


Σημερινά νέα (14-2-2019)

Προμήθεια και  εργασίες εγκατάστασης   στεγάστρου

Δημοτικά Ν.Π.Δ.Δ :α) Δαπάνη συντήρησης κτηριακών εγκαταστάσεων που δεν ανήκουν στην κυριότητα τους η δεν τους έχει παραχωρηθεί νόμιμα η χρήση τους β) Αρχή της ειδικότητας των πιστώσεων γ) Περιεχόμενο βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών    της οικείας επιτροπής παραλαβής

 


Σημερινά νέα (11-2-2019)

Τροποποίηση όρων προγραμματικών συμβάσεωνΒεβαίωση καλής εκτέλεσης αρμόδιας επιτροπής


Σημερινά νέα (8-2-2019)

Επισκευή και συντήρηση τριών θέσεων αγκυροβολίων του τουριστικού λιμένα .Προέχων χαρακτήρας συναφθείσας σύμβασης  ( Έργο- Εργασία)


Σημερινά νέα (6-2-2019)

Κανόνας εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων : Υποδιαίρεση του αντικειμένου τους σε τμήματα .


Σημερινά νέα (4-2-2019)

Χρόνος προσκόμισης αποδεικτικών νομιμοποίησης (πρακτικών εκπροσώπησης) διαγωνιζομένων


Σημερινά νέα (31-1-2019)

Μη εξασφάλιση συνολικής αναγκαίας πίστωσης για την εκτέλεση έργου λόγω μη έκδοσης απόφασης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσηςΚωλύεται η σύμβαση


Σημερινά νέα (30-1-2019)

Καταβολή σε χρήμα μέσων ατομικής προστασίας σε δικαιούχους εργαζόμενους για τα έτη 2012, 2013 και 2015 – Χρόνος χορήγησης


Σημερινά νέα (25-1-2019)

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Ποιό όργανο του δήμου είναι αρμόδιο για την ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο και ποια διαδικασία ακολουθείται   ;ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Δήμος : Αρχή της ειδικότητας των πιστώσεων του Προϋπολογισμού (απλήρωτες υποχρεώσεις παρελθόντων ετών) 


Έργα:Θεραπεύσιμες πλημμέλειες κατά την υποβολή φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής  σε διαγωνισμούς ,μη επιφέρουσες αποκλεισμό συμμετεχόντων εργοληπτικών επιχειρήσεων 


Σημερινά νέα (18-1-2019)

α)Ανατροπή και δέσμευση πίστωσης κατά τα έτη μεταξύ της αρχικής δέσμευσης και της εκκαθάρισης της δαπάνης

β)Έκδοση τιμολογίου σε χρόνο μεταγενέστερο της διαχειριστικής περιόδου της πιστοποίησης του έργου

γ) Δέσμευση πίστωσης μετά την υπογραφή της σύμβασης.

Δείτε εδώ


Σημερινά νέα (17-1-2019)

Δήμος -Δ/νση Διοικητικών  & Οικονομικών Υπηρεσιών : Αρμόδιος Π.Ο.Υ υπογραφής χρηματικών ενταλμάτων από 19.7.2018 -Αναπληρωτής μη νομίμως ορισθέντως Π.Ο.Υ


Σημερινά νέα (16-1-2019)

Προληπτικός έλεγχος δαπανών ΟΤΑ α΄ βαθμού και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου από το Ελεγκτικό Συνέδριο


Σημερινά νέα (15-1-2019)

Στοιχεία κύρους εγγυητικής επιστολής συμμετοχής- επουσιώδης πλημμέλεια


Σημερινά νέα (12-1-2019)

Άρθρο της e-dimos Διαδικασία  Ανατροπής Αναλήψεων  Υποχρεώσεων 


Σημερινά νέα (11-1-2019)

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται σε περίπτωση άρνησης του/της  Π.Ο.Υ για θεώρηση ανάληψης δαπάνης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 2 του άρθρου 3 ΠΔ 80/16 και της έκδοσης «εντέλλεσθε» από τον Δήμαρχο η τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών   ;

Και πιο συγκεκριμένα όταν αναρτηθεί στη Διαύγεια η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ( Α.Α.Υ ) χρειάζεται να αναρτηθεί και το έγγραφο με το «εντέλλεσθε», και να γίνει συσχετισμός; Ή  φυλλάττουμε  την  έγγραφη αντίρρηση μας   στο αρχείο μας ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗΣημερινά νέα (10-1-2019)

ΝΠΔΔ-ΝΠΙΔ (Ο.Τ.Α ): Σύμβαση μίσθωσης έργου με ιδιώτη ιατρό

Σύναψη συμβάσεων των Ο.Τ.Α α’ βαθμού με τρίτους για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών στέγασης και προσωρινής φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών

Δ.Ε.Υ.Α :Δυνατότητα εγγραφής των όμοιων ή ομοειδών δαπανών των ΔΕΥΑ σε ξεχωριστές πιστώσεις και αυτοτελής εκτέλεσή τους σε διαφορετικές δημοτικές ενότητες


Σημερινά νέα (9-1-2019)

Σημαντικό!!! ΕΛ.ΣΥΝ:Υπογραφή χρηματικών ενταλμάτων από 19.7.2018 ημερομηνία έναρξης ισχύος Ν.4555/18 (αρμόδια υπηρεσιακά όργανα :Π.Ο.Υ -συντάκτης εντάλματος )


Σημερινά νέα (8-1-2019)

Προϋποθέσεις σύναψης συμπληρωματικής σύμβασης έργου


Σημερινά νέα (7-1-2019)

Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης Δήμου για την αξιολόγηση δομών και των οργανωτικών του αναγκών και την εκπόνηση των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας


Σημερινά νέα (2-1-2019)

Παροχή συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την Πιστοποίηση των Παιδικών ΧαρώνΣημερινά νέα (24-12-2018)

 Αρθρο της e-dimos : Τροποποίηση συμβάσεων 


Σημερινά νέα (21-12-2018)

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Αν επιθυμούμε να παρατείνουμε τον συνολικό χρόνο της σύμβασης(π.χ. κατά 2-3 μήνες) προμήθειας η υπηρεσίας προβλέπεται αυτό σε κάποιες διατάξεις, και αν ναι ποιος γνωμοδοτεί, και ποιος αποφασίζει;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 


Σημερινά νέα (18-12-2018)

ΝΠΔΔ Δήμου: Συμβάσεις ανεξάρτητων υπηρεσιών με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών που συνιστούν κύρια καταστατική αρμοδιότητα του ΝΠΔΔ


Σημερινά νέα (17-12-2018)

Η διαταγή πληρωμής συνιστά νόμιμο δικαιολογητικό δαπάνης δεσμεύον το Ελεγκτικό Συνέδριο


Σημερινά νέα (13-12-2018)

Ανάθεση σε εξωτερικό σύμβουλο εσωτερικού ελέγχου του Δήμου


Σημερινά νέα (12-12-2018)

Σχολικές Επιτροπές :Κάλυψη δαπάνης υλικοτεχνικής υποδομής ( έπιπλα και εξοπλιστικά είδη ) από το Δήμο


Σημερινά νέα (11-12-2018)

ΔΕΥΑ:Απευθείας ανάθεση προμηθειών με απόφαση Γενικού Διευθυντή

α)Άσκηση προσυμβατικού ελέγχου σε τροποποιητική σύμβαση β)Τροποποποίηση συμβάσεων προμηθειών/υπηρεσιών κατά την § 2 άρθρου  132   Ν.4412/16

Κοινωφελής Επιχείρηση :Συμβάσεις μίσθωσης έργου με φυσικοθεραπευτές που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020


Σημερινά νέα (10-12-2018)

Φύλαξη σχολικών κτιρίων


Σημερινά νέα (6-12-2018)

Υπογραφή χρηματικών ενταλμάτων Κοινωφελούς Επιχείρησης

Εκπρόθεσμη χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας


Σημερινά νέα (3-12-2018)

Δημόσιο Έργο :Σύναψη σύμβασης υπεργολαβίας – Προϋποθέσεις νομιμότητας