ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ενημέρωση συνδρομητών και μελλοντικών συνδρομητών της e-dimos 

(ΝΕΟ)Ενημέρωση για παροχή δύο (2) νέων επιπλέον υπηρεσιών

ΔΕΛΤΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ

 

Σημερινά νέα 10/8/2020

Μη νόμιμη συμπληρωματική σύμβαση


Απόσυρση οικονομικής προσφοράς από διαγωνιζόμενη εταιρεία


Σημερινά νέα 7/8/2020

Μη προσδιορισμός νομίμου εκπροσώπου κοινοπραξίας


Σημερινά νέα 6/8/2020

Α.Ε.Π.Π :Προσφορές μη συμμορφούμενες σε όρους της διακήρυξης που τίθενται «µε ποινή αποκλεισμού…»


Σημερινά νέα 5/8/2020

Έργο: Αντικατάσταση λεβήτων, ανακατασκευής δικτύων λεβητοστασίου και καμινάδων – Μη νόμιμη συμπληρωματική σύμβαση


Α.Ε.Π.Π: Τεχνικές προδιαγραφές που δεν θεωρούνται φωτογραφικές / όρια διακριτικής ευχέρειας αναθέτουσας αρχής


Όρια διακριτικής ευχέρειας αναθέτουσας αρχής: Μη υποδιαίρεση σύμβασης σε τμήματα


Σημερινά νέα  4/8/2020

Tραπεζική βεβαίωση πιστοληπτικής ικανότητας ετησίως ανανεούμενη


Μη αναφορά του δικαιώματος προαίρεσης κατά την ανάρτηση της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ


Α.Ε.Π.Π: Νομική φύση διευκρινίσεων επί της διακήρυξης.


Σημερινά νέα  3/8/2020

A.E.Π.Π: Αντικειμενικά κριτήρια τεχνικής και επαγγελματικής επάρκειας


Έργο: Μη ομαδοποίηση ασφαλτικών εργασιών


Α.Ε.Π.Π: Αδυναμία παρεμπίπτουσας αμφισβήτησης της νομιμότητας των όρων της διακήρυξης η οποία δεν έχει προσβληθεί ευθέως


Σημερινά νέα  30/7/2020

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ :Διευκρινίσεις ως προς την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας στη διαγωνιστική διαδικασία σε περίπτωση τροποποίησης όρων της διακήρυξης


Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού. Περιεχόμενο προσφορών και συμβάσεων.


Μεταφορά απορριμάτων του Δήμου σε ΧΥΤΑ


Σημερινά νέα  29/7/2020

ΕΡΩΤΗΣΗ

Υποψήφιος ανάδοχος σε συνοπτικό διαγωνισμό, έχει υποβάλει ένσταση ενώπιον της οικονομικής επιτροπής του δήμου η οποία έχει απορριφθεί. Κατόπιν της απόρριψης, δύναται να απευθύνει την ένσταση ενώπιον της Αποκεντρωμένης Διοίκησης;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ


ΕΡΩΤΗΣΗ

Σε περίπτωση διαγωνισμού με χρήση δάνειας ικανότητας, τι ελέγχει η αναθέτουσα αρχή σε σχέση με τον δανείζοντα την ικανότητα και τι πρέπει να αποδείξει ο προσφέρων;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ


Σημερινά νέα  28/7/2020

Ομοειδείς δαπάνες


ΕΡΩΤΗΣΗ

Σε διαγωνισμό δημόσιου έργου προϋπολογισμού 225.806,45 € (χωρίς Φ.Π.Α.), με ισχύ προσφορών σύμφωνα με τη διακήρυξη 9 μήνες και ισχύ εγγυητικών επιστολών συμμετοχής 10 μήνες, η απόφαση κατακύρωσης (έγκριση πρακτικού ΙΙ) εκδόθηκε στις 09/06/2020. Όμως κοινοποιήθηκε (μαζί με τα πρακτικά Ι και ΙΙ) στους συμμετέχοντες (πλην του μειοδότη) στις 23/06/2020. Η δεκαήμερη προθεσμία υποβολής προσφυγής έληξε στις 03/07/2020. Ο Ν.4700/20 (ΦΕΚ 127 Α/29-06-2020 // ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 30/06/2020) και συγκεκριμένα άρθρο 324 παρ.2 άλλαξε το χρηματικό όριο για τον προσυμβατικό έλεγχο σε 300.000,00 €. Σήμερα, πρέπει να στείλουμε τη σύμβαση για προσυμβατικό έλεγχο ή όχι?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ


Σημερινά νέα  27/7/2020

Α)Σύναψη αυτοτελούς σύμβασης, ομοειδούς με τμήμα ήδη τρέχοντος διαγωνισμούΒ)Ακύρωση εποπτευόμενης πράξης μετά την υπογραφή σύμβασης

ΕΛ.ΣΥΝ: Έλεγχος δανειακής σύμβασης Δήμου με το Τ.Π.Δ

Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου και ΑΔΜΗΕ ΑΕ με σκοπό την απομάκρυνση πυλώνων υψηλής Τάσεως


Σημερινά νέα  23/7/2020

Μη λειτουργική δαπάνη


ΕΡΩΤΗΣΗ

Μπορεί να δοθεί παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών σε διαγωνιστική διαδικασία (συνοπτικό, ανοικτό) και με ποια διαδικασία;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ


Σημερινά νέα  22/7/2020

Aμοιβή για παροχή υπηρεσιών ενεργειακού επιθεωρητή


Δείτε: Κατεπείγουσα ανάγκη – Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ :Παροχής σύμφωνη γνώμης


Σημερινά νέα  21/7/2020

Καθαρισμός τάφρων και εργασίες πρασίνου σε οδικό δίκτυο: είδος σύμβασης


Αρμόδιο όργανο διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού


Σημερινά νέα  20/7/2020

ΕΡΩΤΗΣΗ

Μπορεί ο δήμος να αναθέσει την σύνταξη ισολογισμού και την εφαρμογή διπλογραφικού σε τρίτο-εξωτερικό συνεργάτη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ


Υποχρέωση ανατροπής ανάληψης υποχρεώσεων


Παράληψη υποχρέωσης προληπτικού ελέγχου σύμβασης – Συγγνωστή πλάνη


Πρόσθετες δαπάνες διοίκησης σε προγραμματική σύμβαση δήμου με ανώνυμη αναπτυξιακή εταιρεία ΟΤΑ


Σημερινά νέα  17/7/2020

Κοινωφελής επιχείρηση – Μετατροπή σχέσης εργασίας εργαζομένου


Ύψος αποζημίωση Προέδρου Κοινωφελούς Επιχείρησης


Ανάθεση εξειδικευμένων υπηρεσιών σε τρίτον – Τρόπος υπολογισμού δαπάνης –Εκτίμηση προσήκοντος μέτρου


Μη ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ


Σημερινά νέα  16/7/2020

ΕΡΩΤΗΣΗ

α) Δύναται ο Δήμος να επιχορηγήσει πολιτιστικό σωματείο για πολιτιστικές δραστηριότητες (παρουσίαση θεατρικών παραστάσεων) που περιγράφονται στο καταστατικό του και όχι για λειτουργικές δαπάνες;

β) η υποβολή της αίτησης για χρηματοδότηση πρέπει να προηγείται του χρόνου πραγματοποίησης των εκδηλώσεων;

γ) είναι μη νόμιμη η επιχορήγηση στην περίπτωση που η θεατρική παράσταση παρουσιάζεται έναντι εισιτηρίου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ


ΕΡΩΤΗΣΗ

Όταν για την παραλαβή των υπηρεσιών απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις, ποιά είναι η απαιτούμενη σύνθεση της επιτροπής παραλαβής;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ


Επιχορηγήσεις Σχολικών Επιτροπών


Σημερινά νέα  15/7/2020

Νόμιμος εξωδικαστικός συμβιβασμός 


Δείτε: Διακήρυξη συμφωνίας πλαίσιο για την «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων -μηχ/των έργων Δήμου Διδυμοτείχου 2019-2020»

Δείτε την Μελέτη εδώ


Δείτε :Παροχή σύμφωνης γνώμης της ΕΑΑΔΗΣΥ  για την προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης κατά τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ’ υποπερίπτωση δδ του ν. 4013/2011όπως ισχύει , για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διετούς διάρκειας,κατόπιν εν μέρει άγονου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής οχημάτων -μηχανημάτων έργου του  Δήμου Διδυμοτείχου, συνολικού προϋπολογισμού 230.338,71€  πλέον Φ.Π.Α. 


Σημερινά νέα  14/7/2020

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Στο δήμο μας αρχικά ανατέθηκε απευθείας με απόφαση δημάρχου η μίσθωση μηχανήματος για την εκτέλεση εργασιών  συντήρησης ορεινών δρόμων με σκοπό την  πρόσβαση  σε  δασικές εκτάσεις στα πλαίσια δράσεων πυροπροστασίας.Κατά την ίδια χρονική περίοδο διενεργήθηκε συνοπτικός διαγωνισμός με το ίδιο αντικείμενο.Ταυτόχρονα το ημερομίσθιο που κατέβαλε ο δήμος στον ανάδοχο στα πλαίσια εκτέλεσης της συναφθείσας σύμβασης με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης είναι υψηλότερο από αυτό που προσφέρθηκε  στον συνοπτικό διαγωνισμό.Σημειωτέον ότι οι συμβάσεις που υπεγράφησαν καλύπτονται από διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης.Είναι νόμιμο να συναφθεί αρχικά μία σύμβαση με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και στη συνέχεια για τις ίδιες ανάγκες να συναφθεί σύμβαση με το ίδιο αντικείμενο κατόπιν διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού ή η διαδικασία αυτή συνιστά κατάτμηση ομοειδών υπηρεσιών;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 


ΕΡΩΤΗΣΗ 

Η προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου  εντάσσεται εννοιολογικά, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και τις συναλλακτικές αντιλήψεις, στην ευρύτερη κατηγορία της συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ


Σημερινά νέα  9/7/2020

Μη κανονική δαπάνη


Δημοτική Επιχείρηση: ανάθεση σε τρίτο υπηρεσιών που εμπίπτουν σε καθήκοντα υπαλλήλων


Σημερινά νέα  8/7/2020

Υποχρέωση η αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς από το γνωμοδοτικό όργανο


Ασαφής προϋπολογισμός – Μη νόμιμη δαπάνη


Σημερινά νέα  7/7/2020

Συμπλήρωση ΤΕΥΔ – Παράνομος αποκλεισμός συμμετέχοντα, λόγω μη συμπλήρωσης πεδίου ΤΕΥΔ για αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών απο την αναθέτουσα αρχή


Μη νόμιμος εξωδικαστικός συμβιβασμός


Ερώτηση

Σε διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης προμήθειας ή υπηρεσίας γενικής φύσης, δύναται η κατακυρωτέα ποσότητα να αυξηθεί ή να μειωθεί; Ποιά είναι τα επιτρεπτά ποσοστά αύξησης ή μείωσης και ποιά είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί;

Απάντηση


Σημερινά νέα  6/7/2020

Προσυμβατικός έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με τον Ν.4700/2020


Προμήθεια φαρμάκων και υγειονομικού υλικού-Κριτήριο ανάθεσης


Αγορά ακινήτου από Δήμο-Μη απαίτηση εκτίμησης από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών


Σημερινά νέα  3/7/2020

Τήρηση ελάχιστων προθεσμιών δημοσίευσης διαγωνισμών


Σημερινά νέα  02/7/2020

Ερώτηση

Πότε πρέπει η αναθέτουσα αρχή να αναρτά στο ΕΣΗΔΗΣ έναν ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων;

Απάντηση


Ερώτηση

Η άνοδος ομάδας σε μεγαλύτερη κατηγορία (στην Α1 του μπάσκετ, της οποίας το γήπεδο δεν πληροί τις προϋποθέσεις διεξαγωγής αγώνων Α1, λόγω προδιαγραφών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και πρέπει να γίνουν εργασίες επέκτασης ώστε να μπορεί η ομάδα να το χρησιμοποιήσει έγκαιρα) μπορεί να θεωρηθεί απρόβλεπτο και επείγον γεγονός ώστε να συναφθεί σύμβαση με τη διαδικασία του κατεπείγοντος;

Απάντηση


Σημερινά νέα (9-3-2019)

Σημαντικά νέα !!! Νέες ρυθμίσεις σε καίρια άρθρα του Ν.4412/16

(Σημαντικές και εκτεταμένες αλλαγές στις διαδικασίες υλοποίησης των δημοσίων συμβάσεων)