ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ I ( Ν.4555/18 )

ΔΕΛΤΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ

Σημερινά νέα (13-12-2018)

Ανάθεση σε εξωτερικό σύμβουλο εσωτερικού ελέγχου του Δήμου


Σημερινά νέα (12-12-2018)

Σχολικές Επιτροπές :Κάλυψη δαπάνης υλικοτεχνικής υποδομής ( έπιπλα και εξοπλιστικά είδη ) από το Δήμο


Σημερινά νέα (11-12-2018)

ΔΕΥΑ:Απευθείας ανάθεση προμηθειών με απόφαση Γενικού Διευθυντή

α)Άσκηση προσυμβατικού ελέγχου σε τροποποιητική σύμβαση β)Τροποποποίηση συμβάσεων προμηθειών/υπηρεσιών κατά την § 2 άρθρου  132   Ν.4412/16

Κοινωφελής Επιχείρηση :Συμβάσεις μίσθωσης έργου με φυσικοθεραπευτές που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020


Σημερινά νέα (10-12-2018)

Φύλαξη σχολικών κτιρίων


Σημερινά νέα (6-12-2018)

Υπογραφή χρηματικών ενταλμάτων Κοινωφελούς Επιχείρησης

Εκπρόθεσμη χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας


Σημερινά νέα (3-12-2018)

Δημόσιο Έργο :Σύναψη σύμβασης υπεργολαβίας – Προϋποθέσεις νομιμότητας


Σημερινά νέα (30-11-2018)

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ( Εγκύκλιος 11):Οδηγός εκπόνησης μελετών δημοσίων έργων Ν.4412/16 (ΒΙΒΛΙΟ Ι)  


Σημερινά νέα (28-11-2018)

Ανάθεση υπηρεσιών επιμέλειας ύλης λευκώματος και εντύπων εκδηλώσεων


Σημερινά νέα (23-11-2018)

Επιχορήγηση Εκπολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών για την οργάνωση και υλοποίηση παιδικής χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης 


Σημερινά νέα (22-11-2018)

Προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας επί συγχηματοδοτούμενων συμβάσεων 


Σημερινά νέα (19-11-2018)

Ερώτηση : Οι διατάξεις του άρθρου 6 § 14 Ν.4412/16 που ορίζουν ότι  « Όμοιες ή ομοειδείς δαπάνες, δύνανται να εγγραφούν σε ξεχωριστές πιστώσεις, κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ, στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας ή του Δήμου και να εκτελεστούν αυτοτελώς, εφόσον αφορούν σε διαφορετικές περιφερειακές ή δημοτικές ενότητες, αντιστοίχως.» εφαρμόζονται από Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης Αποχέτευσης ( Δ.Ε.Υ.Α ),δηλαδή είναι νόμιμη η κατάτμηση  έργων ,προμηθειών και υπηρεσιών ανά δημοτική ενότητα  από Δημοτική Επιχείρηση ;

Απάντηση 


Σημερινά νέα (14-11-2018)

Παροχή υπηρεσιών ιατρού και νοσηλευτή (ιατρικών)με συμβάσεις μίσθωσης έργου σε Κοινωφελή Επιχείρηση.

Σημερινά νέα (13-11-2018)

Α)Μη ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ απόφασης Δημάρχου απευθείας ανάθεσης εργασιών λόγω κατεπείγουσας ανάγκης Β)Ανάρτηση σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ μετά την εκτέλεση των εργασιών .


Σημερινά νέα (9-11-2018)

Αξιοσημείωτο !!! Προμήθεια ανταλλακτικών για την τακτική συντήρηση και επισκευή οχημάτων σε ιδιωτικό συνεργείο: Δεν τυγχάνει εφαρμογής η Υ.Α 3373/20.3.1975 αλλά οι γενικές διατάξεις περί προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών 


Σημερινά νέα (8-11-2018)

Παροχή υπηρεσιών συντήρησης ,υποστήριξης, αναβάθμισης υφισταμένων εφαρμογών λογισμικού: Τρόπος υπολογισμού προϋπολογιζόμενης δαπάνης


Σημερινά νέα (7-11-2018)

Σιωπηρή παράταση μίσθωσης ακινήτου που στεγάζει δημοτικές υπηρεσίες


Σημερινά νέα (29-10-2018)

Ανάθεση υπηρεσιών σε τρίτους: Αμοιβή για «Υπηρεσίες συμβούλου για την Οργάνωση, Κατάρτιση, Διερεύνηση- Υποστήριξη του Δήμου Β… για την εξεύρεση χρηματοδοτικών προγραμμάτων περιόδου 2014 – 2020».


Σημερινά νέα (22-10-2018)

Δημόσιο έργο : Αποκλεισμός οικονομικού φορέα  κατ΄επίκληση της παρ 4στ΄του άρθρου 73Ν.4412/16 (λόγω επίδειξης σοβαρής η επαναλαμβανόμενης πλημμέλειας κατά την εκτέλεση προηγούμενης σύμβασης )


Σημερινά νέα (18-10-2018)

Ανάθεση υπηρεσιών «Δημιουργία ψηφιακών αρχείων δικτύου φωτισμού του Δήμου Τ…» σε ιδιώτη


Σημερινά νέα (16-10-2018)

Σύμβαση δημόσιου έργου : α) Απευθείας ανάθεση μέσω δημόσιας κλήρωσης β)Τήρηση της αρχής της ειδικότητας των πιστώσεων κατά την εγγραφή στον προϋπολογισμό γ) Επκαιροποίηση αντιγράφου ποινικού μητρώου


Σημερινά νέα (13-10-2018)

Νέες ρυθμίσεις Ν.4412/16( ΦΕΚ 147Α) με τον Ν.4568/18(ΦΕΚ 178Α) σε διατάξεις που αφορούν δημόσιες συμβάσεις έργων και μελετών .


Σημερινά νέα (10-10-2018)

Ανάθεση υπηρεσιών σε τρίτο :«Πιστοποίηση Συμμόρφωσης των Παιδικών Χαρών με τις απαιτήσεις Ασφάλειας».


Σημερινά νέα (6-10-2018)

Ερώτηση : Στις περιπτώσεις μίσθωσης ακινήτων για την στέγαση σχολικών μονάδων(και γενικά μίσθωσης και αγοράς ακινήτων ) απαιτείται η υποβολή πρωτογενούς αιτήματος στο ΚΗΜΔΗΣ ;

Απάντηση 


Σημερινά νέα (3-10-2018)

Ερώτηση I:Ποιό είναι το κριτήριο χαρακτηρισμού μικτής σύμβασης προμήθειας -υπηρεσίας ;

Απάντηση 

Ερώτηση II: Ποιό είναι το κριτήριο χαρακτηρισμού μικτής σύμβασης προμήθειας ανταλλακτικών και επισκευής-συντήρησης μεταφορικών μέσων;

Απάντηση