ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΔΕΛΤΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ

Σημερινά νέα (19-8-2019)

Παροχή υπηρεσίας τεχνικού συμβούλου για τη σύνταξη τευχών δημοπράτησης και μελετών των έργων από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου

Πρόσληψη δημοσιογράφου-Πολλαπλή απασχόληση


Σημερινά νέα (13-8-2019)

Άρθρο της e-dimos: Σημαντικότερες διατάξεις του Ν.4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’): «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα.»


Σημερινά νέα (7-8-2019)

Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.)

Κατάτμηση δαπάνης


Σημερινά νέα (6-8-2019)

Επισκευή – συντήρηση αγροτικών οδών Δημοτικής Ενότητας


Σημερινά νέα (31-7-2019)

Απευθείας αγορά ακινήτου


Σχέδιο Νόμου σε δημόσια διαβούλευση από 30.7.2019 έως 2.8.2019 :Επείγουσες ρυθμίσεις των Υπουργείων Εσωτερικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τουρισμού και διατάξεις για την ψηφιακή πολιτική, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών


Σημερινά νέα (30-7-2019)

Αίτημα συμβιβασμού εν επιδικία αγωγών. Κύρος εξώδικου συμβιβασμού


Σημερινά νέα (29-7-2019)

Σημαντικό!!! Απευθείας ανάθεση προμήθειας λιπαντικών κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 118 Ν.4412/16 λόγω δικαστικής εμπλοκής της διαγωνιστικής διαδικασίας- Διάρκεια σύμβασης στην περίπτωση αυτή .Τρόπος εφαρμογής της παρ. 10 του άρθρου 6 Ν.4412/16


Σημερινά νέα (25-7-2019)

Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου από Δήμους, με ανάθεση υπηρεσιών σε προσωπικό αποκλειστικά αμειβόμενο στο πλαίσιο έργων και προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.


Σημερινά νέα (22-7-2019)

Ανάθεση υπηρεσιών σε τρίτον οργάνωσης αθλητικών ,επιστημονικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων


Σημερινά νέα (9-7-2019)

Κατάτμηση μελετών

Σημαντικό!!!Έργο:Ουσιώσης παράλειψη κατά την συμπλήρωση τουΤΕΥΔ.Κωλύεται η σύμβαση παρά την αντίθετη απόφαση της Α.Ε.Π.Π

Ευχαριστούμε θερμά τον συνδρομητή μας για την αποστολή της Πράξης


Σημερινά νέα (8-7-2019)

Δ.Ε.Υ.Α : Ανάθεση από τον Γενικό Διευθυντή εργασιών «εγκατάστασης συστήματος αφαλάτωσης Π…» και «ανακατασκευής μονάδας επεξεργασίας νερού περιοχής Κ…», έναντι 5.900 και 5.100 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)


Σημερινά νέα (1-7-2019)

Προϋποθέσεις επιχορήγησης σωματείου από Δήμο


Σημερινά νέα (9-3-2019)

Σημαντικά νέα !!! Νέες ρυθμίσεις σε καίρια άρθρα του Ν.4412/16

(Σημαντικές και εκτεταμένες αλλαγές στις διαδικασίες υλοποίησης των δημοσίων συμβάσων)