ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ενημέρωση συνδρομητών και μελλοντικών συνδρομητών της e-dimos

Ενημέρωση για παροχή νέας επιπλέον υπηρεσίας

ΔΕΛΤΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ

Σημερινά νέα 

15/1/2020

Δείτε «Διακήρυξη (έτους 2018)ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, όπως αυτή προσδιορίζεται βάσει του κόστους, με χρήση προσέγγισης κόστους – αποτελεσματικότητας με κοστολόγηση του κύκλου ζωής σύμφωνα με το άρθρο 87 του ν. 4412/2016, για την: “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ LED”, προϋπολογισμού 3.247.941,30 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.»

Δείτε Πράξη έγκρισης ΕΛ.ΣΥΝ της διαγωνιστικής διαδικασίας εδώ

Ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους της Διεύθυνσης Οικονομικών του  Δήμου για την παροχή των στοιχείων !!


Προμήθεια από τον Δήμο ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού για τις σχολικές μονάδεςΣημερινά νέα 

14/1/2020

Αξιοσημείωτο !!’Εγγραφο του ΕΛ.ΣΥΝ περί υποχρέωσης καθιέρωσης του εσωτερικού ελέγχου Δείτε: Διακήρυξη διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού Προμήθεια υγρών καυσίμων και  λιπαντικών Δήμου  και των Νομικών του Προσώπων ετών 2019-2020″

Δείτε Πράξη έγκρισης ΕΛ.ΣΥΝ της διαγωνιστικής διαδικασίας εδώΔείτε Διακήρυξη διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού “Συντήρηση και επισκευή  μεταφορικών μέσων 2020-2021-2022

Δείτε Πράξη έγκρισης ΕΛ.ΣΥΝ της διαγωνιστικής διαδικασίας εδώ

Ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους της Διεύθυνσης Οικονομικών του  Δήμου για την παροχή των στοιχείων !!Σημερινά νέα 

13/1/2020

Δείτε πίνακα νέων κατωτάτων ορίων ετών 2020 -2021


«Αποκατάσταση βόρειας πλευράς απορριμματικού όγκου ΧΥΤΑ»-Μικτή σύμβαση υπηρεσίας και έργου

Δείτε την διακήρυξη εδώ Προγραμματική σύμβαση πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ: α) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, β) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, γ) του Δήμου Αγρινίου και δ) της Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αγρινίου»,

Δείτε την προγραμματική σύμβαση εδώ


«Προμήθεια φωτιστικών και λοιπού εξοπλισμού για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στο δίκτυο οδοφωτισμού του Δήμου.»-Υποβολή προσφοράς για το σύνολο των ειδών 

Δείτε την διακήρυξη εδώ  

Δείτε την μελέτη εδώ 


Σημαντικό !!!Επιτρεπτός ως όρος συμμετοχής ο Γεωγραφικός περιορισμός ειδικά στη διακήρυξη που αφορά σε προμήθεια καυσίμων κίνησης 

Δείτε την διακήρυξη εδώ 

Δειτε :Εντυπο οικονομικής προσφοράς  προμήθειας υγρών καυσίμων 2019 Σημερινά νέα 

9/1/2020

Δ.Ε.Υ.Α :Κατάτμηση ομοειδών εργασιών

Κοινωφελής Επιχείρηση :Ωρομίσθιο προσωπικού μερικής απασχόλησης


Σημερινά νέα 

8/1/2020

Αξιοσημείωτο !! Μη υποδιαίρεση  προμήθειας καυσίμων σε τμήματα

Δείτε την διακήρυξη εδώ 


Σημερινά νέα 7/1/2020
Απευθείας ανάθεση: Κριτήριο ανάθεσης
Παροχή υπηρεσιών φύλαξης  Μαθητικής Εστίας
Άκυρος Εξωδικαστικός συμβιβασμός.

Σημερινά νέα 

3/1/2020

Καταβολή σε χρήμα της αξίας γάλακτος προηγουμένων ετώνΜη ύπαρξη αντίστοιχης πίστωσης κατά το έτος στο οποίο αφορά η καταβολή

Δαπάνη διαμονής μουσικών, μελών της χορωδίας Ν.Π.Δ.Δ στο εξωτερικό.

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ :Αρνητική γνώμητης Αρχής για προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας  για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 παρ. 2 περ. γ’ του ν. 4412/2016 (κατεπείγον).Σημερινά νέα 

2/1/2020

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

Αν κάποιο μέλος του δημοτικού συμβουλίου αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας ;

Η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος  υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων;

Οι ίδιες ρυθμίσεις ισχύουν και για τη λήψη αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής;

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Σημερινά νέα 

31/12/2019

Ανάρτηση σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ μετά την υπογραφή της

Χρόνος προσκόμισης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας

Χαρακτήρας Δ.Ε.Υ.Α -Ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης Δ.Ε.Υ.Α. και εργαζομένων και ασφάλιση νομικής προστασίας εργαζομένωνΣημερινά νέα 

30/12/2019

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ποια είναι η διαδικασία δέσμευσηςπιστώσεων: α)ανεξόφλητων υποχρεώσεων προηγουμένων οικονομικών ετών β) πολυετών υποχρεώσεων;

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 


Σημαντική υπενθύμιση !!! :Τροποποίηση κατώτατων ορίων δημοσίων συμβάσεων από 1–1-2020

  Δείτε πίνακα κατωτάτων ορίων ετών 2020 -2021   εδώ


ΕΡΩΤΗΣΗ

Σε περίπτωση που δεν έχει ψηφιστείο Προϋπολογισμός οικ.έτους 2020 ,(η έχει ψηφισθεί και εκκρεμεί η επικύρωση του )δύνανται να διενεργηθούν και να πληρωθούν δαπάνες  στο α΄τρίμηνο του έτους και εάν ναι ποιες είναι αυτές; Επίσης δύνανται να εισπραχθούν έσοδα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 


Μη ομοειδείς εργασίεςΣημερινά νέα 

27/12/2019

Μη ομοειδείς εργασίες


Σημερινά νέα 

24/12/2019

Υποστήριξη του Δήμου για τον σχεδια σμό προτάσεων χρηματοδότησης των ενεργειών αναβάθμισης και πιστοποίησης των παιδικών χαρών


Ερωτήσεις όσον αφορά την σύναψη σύμβασης  προμηθειών και γενικής φύσης υπηρεσιών  με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 Ν.4412/16

1ο Ερώτημα:Στην απευθείας ανάθεση η Αναθέτουσα Αρχή /Φορέας στα πλαίσια της τήρησης των κανόνων  της δημοσιονομικής διαχείρισης (πχ. οικονομικότητα, διαφάνεια) δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του δήμου την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,;

2ο Ερώτημα: Η αναφορά του ανωτέρω νόμου στην δυνατότητα απευθείας ανάθεσης χωρίς  δημοσιότητα και στην δυνατότητα διαπραγμάτευσης με έναν ή περισσότερους προμηθευτές/η παρόχους υπηρεσιών,σημαίνει την ανάθεση σε οποιονδήποτε οικονομικό φορέα της αρεσκείας της δημοτικής αρχής;

3ο Ερώτημα : Σε περίπτωση της δημοσίευσης της πρόσκλησης μόνο στον πίνακα ανακοινώσεων του δήμου ή την επικοινωνία με έναν ή περισσότερους προμηθευτές, εάν εν τω μεταξύ έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον κάποιος οικονομικός φορέας ( που έχει ενημερωθεί για την πρόθεση ανάθεσης σύμβασης πχ. απο την ανάρτηση του Πρωτογενούς αιτήματος  στο ΚΗΜΔΗΣ ), η υπηρεσία υποχρεούται να δεχθεί  και να αξιολογήσει την προσφορά αυτή;

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣΣημερινά νέα 

20/12/2019

Απευθείας ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων με την διαδικασία του κατεπείγοντος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ : Μεικτή σύμβαση  υπηρεσιών και προμηθειώνΣημερινά νέα 

18/12/2019

Δαπάνη υπερβαίνουσα το προσήκον μέτρο

Eργασίες επισκευής και προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων – μηχανημάτων έργου του Δήμου.

Γενική δημοσιονομική αρχή της ειδικότητας των πιστώσεων- Εγγραφή μικτής σύμβασης σε ορθό Κ.Α του προϋπολογισμού 


Σημερινά νέα 

17/12/2019

Έγγραφο Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ :Διευκρινίσεις επί ειδικότερων ζητημάτων που ανακύπτουν σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών υγρών καυσίμων/λιπαντικών 

Σχόλιο της E-DIMOS : Το εκδοθέν έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ έρχεται σε ευθεία αντίθεση με όσα έχουν κριθεί από το ΕΛ.ΣΥΝ για το ζήτημα του γεωγραφικού περιορισμού ως όρου διακήρυξης όσον αφορά την προμήθεια των καυσίμων κίνησης .Δείτε στα χθεσινά νέα (16/12/2019) την Πράξη του ΕΛ.ΣΥΝ με τίτλο :Επιτρεπτός ως όρος συμμετοχής ο Γεωγραφικός περιορισμός ειδικά στη διακήρυξη που αφορά σε προμήθεια καυσίμων κίνησης.

Επισήμανση !!το Ελεγκτικό Συνέδριο,  δεν δεσμεύεται από τη γνώμη της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. κατά την άσκηση του συνταγματικά προβλεπόμενου προσυμβατικού του ελέγχου Δείτε εδώ

Επιπρόσθετα επισημαίνουμε ότι τις Αναθέτουσες  Αρχές/Φορείς δεσμεύει η Νομολογία του ΕΛ.ΣΥΝ και όχι η Γνώμη της Ε.Α.Α.ΔΗ,ΣΥ Σημερινά νέα 

16/12/2019

Μη επιτρεπτός ως όρος συμμετοχής ο γεωγραφικός περιορισμός σε διακηρήξεις διαγωνιστικών διαδικασιών

Σημαντικό !!!Επιτρεπτός ως όρος συμμετοχής ο Γεωγραφικός περιορισμός ειδικά στη διακήρυξη που αφορά σε προμήθεια καυσίμων κίνησης


Σημερινά νέα

(13/12/2019)

Αξιοσημείωτο!!! :Τροποποίηση κατώτατων ορίων δημοσίων συμβάσεων

Δείτε πίνακα νέων κατωτάτων ορίων ετών 2020 -2021   


Αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών ανεξάρτητου δημοσιογράφου 


Σημερινά νέα

(12/12/2019)

Σύναψη σύμβασης με διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης-Αναγκαίο προαπαιτούμενο για την εφαρμογή της


Σημερινά νέα

(11/12/2019)

Εργασίες αποκατάστασης πρανών :

Α)Αναδρομική ισχύς των συμβάσεων

Β)Αποδεικτική ισχύς τους και ουσιαστική ισχύς της κατακυρωτικής απόφασης

Γ)Θεραπεύσιμη πλημμέλεια αναρτήσεως των συμβάσεων στο ΚΗΜΔΗΣ σε χρόνο μεταγενέστερο της περαίωσης του φυσικού τους αντικειμένου κατά άρθρο 57 § 9 Ν. 4568/2018

Δείτε εδώ


Σημερινά νέα
(9/12/2019)

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ : Συχνότερα σφάλματα κατά τον σχεδιασμό  δημοσίευση και εκτέλεση ηλεκτρονικών διαγωνισμών μέσω ΕΣΗΔΗΣ -ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣκαι οδηγίες αποφυγής αυτών  Σημερινά νέα 

(6/12/2019)

Απευθείας αγορά ακινήτου


Σημερινά νέα 

(5/12/2019)

Εργασίες επισκευής και συντήρησης παιδικών χαρών

Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας από Ν.Π.Δ.Δ σε «ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.»


Σημερινά νέα 

(4/12/2019)

Ανάθεση σε τρίτο παροχής λογιστικών υπηρεσιών εφαρμογής διπλογραφικού συστήματος

Εργασίες συντήρησης πάρκων και κοπής χόρτων-κλαδιών κοινόχρηστων χώρων 


Σημερινά νέα 

(3/12/2019)

A)Μη έκδοση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης και ανατροπών της δεσμευμένης πίστωσης κατά τα οικονομικά έτη που μεσολάβησαν μέχρι τη πληρωμή της δαπάνης B) Παράδοση μελέτης εκτός συμβατικού χρόνου


Σημερινά νέα 

(2/12/2019)

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Ποια είναι  η σύνθεση  της επιτροπής  προσωρινής παραλαβής έργων ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ


ΕΡΩΤΗΣΗ 

Τα μέλη της επιτροπής προσωρινής παραλαβής έργων κληρώνονται η ορίζονται;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 


«Δανεισμός εργαζομένων» για εκτέλεση σύμβασης που δεν συνιστά «Δάνεια εμπειρία »


Απευθείας αγορά ακινήτου σε ύψος τιμήματος που υπερβαίνει κατά πολύ την αντικειμενική αξία του


Σημαντικό!!!Aπευθείας ανάθεση καυσίμων λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, ενώ εκκρεμεί προσυμβατικός έλεγχος από το ΕΛ.ΣΥΝ


Σημερινά νέα (9-3-2019)

Σημαντικά νέα !!! Νέες ρυθμίσεις σε καίρια άρθρα του Ν.4412/16

(Σημαντικές και εκτεταμένες αλλαγές στις διαδικασίες υλοποίησης των δημοσίων συμβάσεων)