ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΔΕΛΤΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ

Σημερινά νέα (9-7-2019)

Κατάτμηση μελετών

Σημαντικό!!!Έργο:Ουσιώσης παράλειψη κατά την συμπλήρωση τουΤΕΥΔ.Κωλύεται η σύμβαση παρά την αντίθετη απόφαση της Α.Ε.Π.Π

Ευχαριστούμε θερμά τον συνδρομητή μας για την αποστολή της Πράξης


Σημερινά νέα (8-7-2019)

Δ.Ε.Υ.Α : Ανάθεση από τον Γενικό Διευθυντή εργασιών «εγκατάστασης συστήματος αφαλάτωσης Π…» και «ανακατασκευής μονάδας επεξεργασίας νερού περιοχής Κ…», έναντι 5.900 και 5.100 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)


Σημερινά νέα (1-7-2019)

Προϋποθέσεις επιχορήγησης σωματείου από Δήμο


Σημερινά νέα (27-6-2019)

Δήμος με ενιαία Διεύθυνση Διοικητικών, Οικονομικών Υπηρεσιών και Κ.Ε.Π-Αρμόδιος Π.Ο.Υ υπογραφής χρηματικών ενταλμάτων


Σημερινά νέα (26-6-2019)

Ν.Π.Δ.Δ :Σύμβαση παροχής υπηρεσιών καθαρισμού εξωτερικών χώρων


Σημερινά νέα (20-6-2019)

Αμοιβή «Υπηρεσιών επιστημονικού συμβούλου υποστήριξης του Δήμου Β… για τον συντονισμό, τη διαχείριση και την παρακολούθηση υλοποίησης της ενταγμένης πράξης στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Β…”»


Σημερινά νέα (18-6-2019)

Απευθείας ανάθεση μελέτης από αναθέτουσα αρχή σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 12 παρ. 3 Ν.4412/16

Αμοιβή για την «Παροχή υπηρεσιών για την εφαρμογή του 679/2016 Ευρωπαϊκού Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και ορισμού υπευθύνου προστασίας προσωπικών δεδομένων (DPO)»


Σημερινά νέα (13-6-2019)

Προμήθεια : «Δημιουργία νησίδων ασφαλείας»


Σημερινά νέα (11-6-2019)

Αμοιβή για την παροχή «Υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα πολεοδομικά και χωροταξικά»

Αρμόδια όργανα υπογραφής χρηματικών ενταλμάτων Ν.Π.Δ.Δ Δήμου που δεν διαθέτει διοικητικό προσωπικό


Σημερινά νέα (10-6-2019)

Συμπληρωματική Σύμβαση έργου σε ποσοστό 50% της αρχικής κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 156 παρ. 1α΄ Ν. 4412/2016.


Σημερινά νέα (7-6-2019)

Χορήγηση σε χρήμα της αξίας των θερινών ειδών ένδυσης και υπόδησης έτους 2018 σε εργαζόμενους δημοτικής επιχείρησης .


Καταβολή αμοιβής σε εταιρία για τη παροχή υπηρεσιών: «Συμπλήρωση φακέλων και ωρίμανση έργων Δήμου χρηματοδοτούμενων από την Περιφέρεια Αττικής – ΠΕΠ Αττικής»


Αρθρο της e-dimos : Θέσπιση με τον Ν.4605/19 προθεσμιών ως προς την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών


Σημερινά νέα (4-6-2019)

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ :Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Αρχής σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείων αναθεωρημένων διακηρύξεων έργων, μελετών και έργων με το σύστημα μελέτης- κατασκευής

Σημερινά νέα (3-6-2019)

Απευθείας ανάθεση: Προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων  (ποινικού μητρώου και  φορολογικής ενημερότητας) σε χρόνο μεταγενέστερο της υπογραφής της σύμβασης


Σημερινά νέα (30-5-2019)

(Νέο)Επικαιροποιημένο Υπόδειγμα  διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού (άνω των ορίων) προμηθειών -υπηρεσιών με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής [με χρήση ΕΕΕΣ] (ενσωμάτωση Ν.4605/19,Ν.4608/19,Ν.4609/19)

Χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) και γάλακτος των ετών 2012, 2013, 2014, 2015 και 2016

Αμοιβή   για υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου


Σημερινά νέα (29-5-2019)

Ομοειδείς εργασίες -Κατάτμηση 


Σημερινά νέα (27-5-2019)

Αμοιβή Δήμου σε Δ.Ε.Υ.Α του


Σημερινά νέα (23-5-2019)

Έκδοση και πληρωμή χρηματικού εντάλματος δυνάμει Πρακτικού Συμβιβαστικής Επέμβασης Ειρηνοδικείου-Η διαφωνία Δήμου και Επιτρόπου που ήχθη ενώπιον του Κλιμακίου καθίσταται άνευ αντικειμένου

Δ.Ε.Υ.Α : Υπηρεσίες συμβούλου για την υποβοήθηση της Επιχείρησης σε οικονομικοτεχνικά θέματα


Σημερινά νέα (22-5-2019)

Αμοιβή για παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε Δήμο

Αμοιβή τρίτων για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών 

(Νέο)Επικαιροποιημένο Υπόδειγμα  διακήρυξης πολυετούς  σύμβασης Ανοικτού Διαγωνισμού(κάτω των ορίων) προμηθειών -υπηρεσιών με δυνατότητα άσκησης δικαιώματος προαίρεσης (ενσωμάτωση Ν.4605/19,Ν.4608/19,Ν.4609/19)


Σημερινά νέα (21-5-2019)

Aνακοίνωση ΕΣΗΔΗΣ

Έκτακτη επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ Δήμου

Δημόσιες Συμβάσεις Έργων

Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων κλιματισμού σε κτίρια ΠανεπιστημίουΣυνοπτικός διαγωνισμόςκατάτμηση.


Σημερινά νέα (20-5-2019)

Περιορισμός παράτασης προθεσμίας για την άσκηση προληπτικού ελέγχου δαπανών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης


Σημερινά νέα (19-5-2019)

(Νέο) Επικαιροποιημένο Υπόδειγμα Διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού έργου (κάτω των ορίων ) με ενσωμάτωση  Ν. 4605/19 (ΦΕΚ 52Α),Ν.4608/19 (ΦΕΚ 66Α)και Ν.4609/19(ΦΕΚ 67Α)


Σημερινά νέα (17-5-2019)

Ανάθεση παροχής σε τρίτον των «Εργασιών διαμόρφωσης και συντήρησης κήπων»

Ν.Π.Δ.Δ : Δαπάνη διοργάνωσης και υλοποίησης συναυλίας


Σημερινά νέα (16-5-2019)

(Νέο) Επικαιροποιημένο Υπόδειγμα  Διακήρυξης  Συνοπτικού Διαγωνισμού έργου με ενσωμάτωση Ν. 4605/19 (ΦΕΚ 52Α),Ν.4608/19 (ΦΕΚ 66Α)και Ν.4609/19(ΦΕΚ 67Α)


Σημερινά νέα (15-5-2019)

(Νέο) Επικαιροποιημένο Υπόδειγμα Διακήρυξης  Ανοικτού Διαγωνισμού προμηθειών/υπηρεσιών άνω των ορίων με ενσωμάτωση  Ν. 4605/19 (ΦΕΚ 52Α),Ν.4608/19 (ΦΕΚ 66Α)και Ν.4609/19(ΦΕΚ 67Α)


Σημερινά νέα (14-5-2019)

(Νέο) Επικαιροποιημένο Υπόδειγμα Διακήρυξης  Ανοικτού Διαγωνισμού προμηθειών/υπηρεσιών κάτω των ορίων με ενσωμάτωση  Ν. 4605/19 (ΦΕΚ 52Α),Ν.4608/19 (ΦΕΚ 66Α)και Ν.4609/19(ΦΕΚ 67Α)


Έγγραφο αναρτημένο στο ΕΣΗΔΗΣΝέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint :Ενόψει της επικείμενης παύσης λειτουργίας της ηλεκτρονικής  υπηρεσίας της ΕΕ  για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) (EU ESPD reference implementation), το ΕΣΗΔΗΣ προσφέρει τη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint που αφορά στη σύνταξη και διαχείριση του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ – ESPD) καθώς και του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). Περισσότερες λεπτομέρειες, πληροφορίες και οδηγίες θα βρείτε στο νέο σχετικό μενού «Promitheus ESPDint – ηλεκτρονικές υπηρεσίες eΕΕΕΣ/eΤΕΥΔ» της παρούσας  διαδικτυακής πύλης.


Σημερινά νέα (13-5-2019)

(Νέο) Επικαιροποιημένο Υπόδειγμα Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού προμηθειών/υπηρεσιών με ενσωμάτωση Ν. 4605/19 (ΦΕΚ 52Α),Ν.4608/19 (ΦΕΚ 66Α)και Ν.4609/19(ΦΕΚ 67Α)


Σημερινά νέα (10-5-2019)

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ :Ενημέρωση για τη δημοσίευση των νόμων 4608/2019 (Α’ 66) και 4609/2019 (Α’ 67)– Τροποποίηση επιμέρους διατάξεων του ν. 4412/2016


Σημερινά νέα (8-5-2019)

Τροποποιήσεις του Ν. 4412/16 με το άρθρο 33 Ν. 4608/19

Τροποποιήσεις του Ν. 4412/16 με το άρθρο 56 Ν. 4609/19


Σημερινά νέα (7-5-2019)

Μη ομοειδή αγαθά η προμήθεια του συστήματος εικόνας και ήχου με τα είδη πληροφορικής που προμηθεύτηκε το Πανεπιστήμιο:α)Εντάσσονται σε διαφορετικές ομάδες C.P.V β)Κατατείνουν σε διαφορετικό λειτουργικό σκοπό και εξυπηρετούν διαφορετικές ανάγκες


Σημερινά νέα (3-5-2019)

Επικαιροποιημένος Πίνακας βημάτων σύναψης σύμβασης έργου με την διαδικασία του Ανοικτού Διαγωνισμού με ενσωμάτωση των αλλαγών που επιφέρει ο Ν.4605/19 ( ΦΕΚ 52Α)


Επικαιροποιημένος Πίνακας βημάτων σύναψης σύμβασης(προμηθειών/υπηρεσιών γενικής φύσης) με την διαδικασία του  Ανοικτού Διαγωνισμού με ενσωμάτωση των αλλαγών που επιφέρει ο Ν.4605/19 (ΦΕΚ 52Α)(ορθή επανάληψη 3/5/2019– ο αναρτημένος Πίνακας στις 29-4-2019 αντικαταστάθηκε με τον παρόντα)

Αμοιβή συνδρομής εξωτερικού συνεργάτη για την αξιολόγηση δομών του Δήμου


Σημερινά νέα (24-4-2019)

Σημαντικό!!! Παράταση Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών των ΟΤΑ από το ΕΛ.ΣΥΝ. μέχρι 1-1-2020.


Σημερινά νέα (23-4-2019)

Προσφορά«Ένωσης Οικονομικών Φορέων» σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημόσιου έργου


Σημερινά νέα (22-4-2019)

Επικαιροποιημένος Πίνακας Βημάτων σύναψης σύμβασης ( προμηθειών/υπηρεσιών γενικής φύσης   με την διαδικασία του Συνοπτικού Διαγωνισμού  με ενσωμάτωση των αλλαγών που επιφέρει ο Ν.4605/19(ΦΕΚ 52Α)


Σημερινά νέα (19-4-2019)

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ: Διευκρινίσεις ως προς τον χρόνο έκδοσης και ισχύος των δικαιολογητικών που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο (δικαιολογητικών κατακύρωσης), κατόπιν δημοσίευσης του ν. 4605/2019


Σημερινά νέα (16-4-2019)

Επικαιροποιημένο Υπόδειγμα Συνοπτικού Διαγωνισμού έργου με ενσωμάτωση  των τροποποιήσεων που επιφέρει ο Ν.4605/19 (ΦΕΚ 52Α)


Σημερινά νέα (9-4-2019)

Επικαιροποιημένος Πίνακας Βημάτων σύναψης σύμβασης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (προμηθειών/υπηρεσιών γενικής φύσης) με ενσωμάτωση των αλλαγών που επιφέρει ο Ν.4605/19 (ΦΕΚ 52Α)

Αμοιβή για την εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης και καθαρισμού περιβάλλοντος χώρου σε τρεις δημοτικές ενότητες


Σημερινά νέα (8-4-2019)

Σημαντικό !!!:Ελεγκτικό Συνέδριο:Παρατείνεται ο προληπτικός έλεγχος δαπανών ΟΤΑ 

Επικαιροποιημένο Υπόδειγμα Διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού προμήθειας (άνω των ορίων) με ενσωμάτωση των τροποποιήσεων που επιφέρει ο Ν.4605/19( ΦΕΚ 52Α)Σημερινά νέα (7-4-2019)

Επικαιροποιημένο Υπόδειγμα Διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού προμήθειας (κάτω των ορίων) με ενσωμάτωση των τροποποιήσεων που επιφέρει ο Ν. 4605/19 (ΦΕΚ 52Α)


Σημερινά νέα (4-4-2019)

Επικαιροποιημένο Υπόδειγμα Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού προμήθειας  με ενσωμάτωση των τροποποιήσεων που επιφέρει ο Ν. 4605/19 (ΦΕΚ 52Α)


Σημερινά νέα (2-4-2019)

Με τον Ν.4605/1-4-2019 (ΦΕΚ 52Α) επέρχονται  σημαντικές και εκτεταμένες αλλαγές στις διαδικασίες υλοποίησης των δημοσίων συμβάσεων Ν.4412/16 (Βλέπετε αναλυτική ενημέρωση στο άρθρο μας με τίτλο: Νέες ρυθμίσεις σε  καίρια άρθρα Ν.4412/16 (Αναρτημένο στις 9-3-2019).

Ενημερώνουμε τους συνδρομητές μας ότι όλες οι θεματικές ενότητες της ιστοσελίδας θα επικαιροποιηθούν, με προτεραιότητα τα υποδείγματα των διακηρύξεων των διαγωνιστικών διαδικασιών. Με την ολοκλήρωση της επικαιροποίησης κάθε θεματικής ενότητας, θα εκδίδεται σχετική ανακοίνωση. 


Σημερινά νέα (9-3-2019)

Σημαντικά νέα !!! Νέες ρυθμίσεις σε καίρια άρθρα του Ν.4412/16

(Σημαντικές και εκτεταμένες αλλαγές στις διαδικασίες υλοποίησης των δημοσίων συμβάσων)