ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ενημέρωση συνδρομητών και μελλοντικών συνδρομητών της e-dimos 

(ΝΕΟ)Ενημέρωση για παροχή δύο (2) νέων επιπλέον υπηρεσιών

ΔΕΛΤΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ

Σημερινά νέα 18/09/2020

Α.Ε.Π.Π. Aρχή του ενιαίου μέτρου κρίσης 


Α.Ε.Π.Π. Υποβολή πλημμελώς υπογεγραμμένου εγγράφου που αφορά επόμενο στάδιο της διαδικασίας


Σημερινά νέα 17/09/2020

Α.Ε.Π.Π.Τρόπος απόδειξης Τεχνικής ικανότητας


ΕΡΩΤΗΣΗ

Σύμφωνα με το αρθ. 4 πδ 270/81,για την μίσθωση ακινήτου ο δήμαρχος δημοσιεύει λεπτομερή διακήρυξη, βάσει των όρων της οικονομικής επιτροπής, Πώς όμως είναι δυνατόν να εκδοθεί απόφαση δημάρχου  δέσμευσης πίστωσης, πριν την υπογραφή της  σύμβασης; Τί ποσό δεσμεύεται στην περίπτωση αυτή;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ


Σημερινά νέα 16/09/2020

Στρέβλωση ανταγωνισμού: μέτρα συμμόρφωσης του οικονομικού φορέα


Αυτοκάθαρση οικονομικού φορέα


Σημερινά νέα 14/09/2020

ΑΕΠΠ: Μη συμπλήρωση πεδίου ΤΕΥΔ σχετικά με τον κύκλο εργασιών


Μη νόμιμη προγραμματική σύμβαση


Σημερινά νέα 11/09/2020

Εντολή μεταφοράς πιστώσεων στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας για λογαριασμό των Δήμων με σκοπό την προμήθεια μασκών για μαθητές και εκπαιδευτικό προσωπικό στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»


Σημερινά νέα 10/09/2020

«Πιστοποίηση Τεχνικής Αδυναμίας Λειτουργίας των υποσυστημάτων ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες Υπηρεσίες, ΚΗΜΔΗΣ και Διαδικτυακής Πύλης “ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ” του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ»


Μη επιτρεπή αμφισβήτηση όρων διακήρυξης


ΕΡΩΤΗΣΗ

Ποιά είναι η σύνθεση της επιτροπής παραλαβής έργων;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ


Σημερινά νέα 09/09/2020

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:

Σε περίπτωση που λήξει η συμβατική προθεσμία ενός έργου και ο ανάδοχος αμελήσει να υποβάλει εμπρόθεσμα αίτημα για παράταση της σύμβασης, τι γίνεται;
Iσχύει ότι πρέπει να υποβάλει αίτημα εντός συγκεκριμένης προθεσμίας;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ


ΕΡΩΤΗΣΗ

Μπορούμε να υπερβούμε το πλαφόν που τίθεται από την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά το ανώτατο όριο κατανάλωσης καυσίμων των δημοτικών οχημάτων και σε ποιές περιπτώσεις;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ


Σημερινά νέα 08/09/2020

Ελ.Συν: Ερμηνεία της εφαρμογής της παρέκκλισης του άρθρου 6 παρ. 10 Ν. 4412/16


ΕΡΩΤΗΣΗ

Ο Δήμος μας προκήρυξε διεθνή διαγωνισμό για προμήθεια τροφίμων. Για κάποια εκ των τμημάτων ποσού κάτω των €60.000 προκηρύχθηκε επαναληπτικός διεθνής διαγωνισμός χωρίς τροποποίηση όρων, καθώς η αρχική διαδικασία απέβη άγονη. Η διακήρυξη του επαναληπτικού διαγωνισμού μνημονεύει τις διατάξεις του βιβλίου IV, και ο διαγωνισμός διενεργήθηκε με τη διαδικασία του διεθνούς διαγωνισμού. Παρ’ όλα αυτά το ποσό υπολείπεται των 60.000€. Με βάση τα παραπάνω κατά των αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής υποβάλλονται ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ


Οδηγίες προς τις αναθέτουσες αρχές,τους αναθέτοντες φορείς και τους οικονομικούς φορείς για τον τρόπο υπολογισμού, παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ


Α.Ε.Π.Π Προσκόμιση ISO από δανείζοντα ικανότητα ο οποίος όμως δεν εμπλέκεται στην εκτέλεση του αντίστοιχου τμήματος της σύμβασης


Σημερινά νέα 03/09/2020

Α.Ε.Π.Π. Ματαίωση διαγωνισμού: αρμοδιότητα Επιτροπής Διαγωνισμού


Θεραπεύσιμη πλημμέλεια δημοσίευσης διαγωνισμού


Σημερινά νέα 02/09/2020

Α.Ε.Π.Π. Μη επιτρεπτή συμπλήρωση δικαιολογητικών με το αρθ. 102 Ν. 4412/16


ΕΡΩΤΗΣΗ

Τα υλικά κατασκευής οδικών έργων (άσφαλτος, σκυρόδεμα κλπ) είναι ομοειδή αγαθά;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ


Σημερινά νέα 01/09/2020

Α.Ε.Π.Π. Μη νόμιμη υπογραφή προδικαστικής προσφυγής


ΕΡΩΤΗΣΗ

Στο δήμο μας διενεργήθηκε ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων, ο οποίος ολοκληρώθηκε και έχει αποσταλεί το σχέδιο της σύμβασης για προσυμβατικό έλεγχο στο Ελ.Συν. Εν τω μεταξύ, εξαντλήθηκε το ποσόν της προηγούμενης σύμβασης. Ποια διαδικασία μπορούμε να ακολουθήσουμε μέχρι να επιστραφεί το σχέδιο εγκεκριμένο από το Ελ.Συν. και να υπογραφεί η σύμβαση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 


Σημερινά νέα (9-3-2019)

Σημαντικά νέα !!! Νέες ρυθμίσεις σε καίρια άρθρα του Ν.4412/16

(Σημαντικές και εκτεταμένες αλλαγές στις διαδικασίες υλοποίησης των δημοσίων συμβάσεων)