ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ενημέρωση συνδρομητών και μελλοντικών συνδρομητών της e-dimos 

(ΝΕΟ)Ενημέρωση για παροχή δύο (2) νέων επιπλέον υπηρεσιών

ΔΕΛΤΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ

Σημερινά νέα 22/10/2020

ΕΡΩΤΗΣΗ

Η διακήρυξη δεν περιείχε όρο περί παράτασης του χρόνου ισχύος της σύμβαση. Στη συνέχεια, προβλέφθηκε σαν όρος στην σύμβαση. Συνιστά πλημμέλεια να έχει προβλεφθεί μόνο στην σύμβαση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ


Α.Ε.Π.Π. Έγκυρα υπογεγραμμένη εγγυητική επιστολή


Σημερινά νέα 21/10/2020

ΕΡΩΤΗΣΗ

Σε περίπτωση που αλλάξει το έτος πριν την παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου, πρέπει να συγκροτηθεί νέα επιτροπή παραλαβής αν αυτή είχε οριστεί για ένα έτος;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ


ΕΡΩΤΗΣΗ

Δημοτικός σύμβουλος άσκησε ειδική διοικητική προσφυγή ενώπιον της αποκεντρωμένης διοίκησης κατά απόφασης κατακύρωσης σε οριστικό ανάδοχο. Θεμελιώνει έννομο συμφέρον να προβεί σε αυτήν την ενέργεια; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ


Σημερινά νέα 19/10/2020

Α.Ε.Π.Π. Εξουσιοδότηση εκπροσώπου ένωσης προσώπων


ΕΡΩΤΗΣΗ

Διαβάσαμε την Πράξη 170/2018 ΚΠΕΔ στο VII τμήμα, με την οποία θεωρήθηκε μη νόμιμη δαπάνη στην οποία δεν υπήρχε η εισήγηση του άρθρου 216 της τεχνικής υπηρεσίας προς την επιτροπή παραλαβής. Συμπεραίνοντας από την ανωτέρω Πράξη ότι αυτή η εισήγηση είναι υποχρεωτικό να γίνεται για κάθε σύμβαση υπηρεσίας, θέλουμε να ρωτήσουμε αν πρέπει να επισυνάπτεται στο χρηματικό ένταλμα. Είναι υποχρέωση της Οικονομικής Υπηρεσίας κατά την εκκαθάριση της δαπάνης να ελέγχει την ύπαρξη αυτής της εισήγησης ή είναι διαδικασία μεταξύ της τεχνικής υπηρεσίας και της εκάστοτε επιτροπής παραλαβής και η οικονομική υπηρεσία καλύπτεται από το υπογεγραμμένο πρωτόκολλο της επιτροπής;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ


Σημερινά νέα 15/10/2020

ΕΡΩΤΗΣΗ

Η άσκηση αίτησης αναστολής εκτέλεσης κατά απόφασης της ΑΕΠΠ, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου, κωλύει τη σύναψη της σύμβασης;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ


Α.Ε.Π.Π. Τεχνικές προδιαγραφές που δεν απαιτούνται από τη διακήρυξη


Σημερινά νέα 13/10/2020

Α.Ε.Π.Π. Ελλειπής τεχνική προσφορά – γάλα


Σημερινά νέα 13/10/2020

ΕΡΩΤΗΣΗ

Σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβεί η υπηρεσία όταν ο οριστικός ανάδοχος δεν προσέρχεται να υπογράψει σύμβαση, στην οποία έχει ασκηθεί προσυμβατικός έλεγχος;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ


Μη νόμιμη συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού. Δεν κωλύεται η σύναψη της σύμβασης


Σημερινά νέα 12/10/2020

Άσκηση κατασταλτικού ελέγχου από το Ελ.Συν.


Αόριστη πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών στον προσωρινό ανάδοχο


Σημερινά νέα 08/10/2020

ΕΡΩΤΗΣΗ

Τι ισχύει σε περίπτωση απώλειας τιμολογίου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ


ΕΡΩΤΗΣΗ

Αν ο προσωρινός ανάδοχος έργου ή μελέτης δεν προσκομίσει εντός του καθορισμένου χρόνου τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, για να καταπέσει η εγγυητική συμμετοχής του (αρθ. 103 παρ. 4), απαιτείται προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του τεχνικού συμβουλίου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ


Σημερινά νέα 05/10/2020

Α.Ε.Π.Π :Γλώσσα υποβολής πιστοποιητικών CE


Γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Ε.Σ. αναφορικά με την οριοθέτηση του ρόλου και των ευθυνών του διατάκτη, του υπολόγου και των ενδιάμεσων οργάνων εκκαθάρισης και εντολής πληρωμής, καθώς επίσης και των μελλών των συλλογικών οργάνων, την έννοια και τις ευθύνες των συνευθυνομένων και των ταμειακών υπολόγων και τη διάκριση τυπικού και ουσιαστικού ελλείμματος και την εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας, επί των κυρώσεων εκ δημοσιονομικής ευθύνης


Σημερινά νέα 02/10/2020

Γνωμοδότηση ΝΣΚ: Δυνατότητα εκ νέου εξέτασης πληρότητας δικαιολογητικών και προσκόμισης ΕΕΕΣ στο στάδιο της επικύρωσης των αποτελεσμάτων των σταδίων αξιολόγησης


Γνωμοδότηση ΝΣΚ: Υποχρέωση υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων


Σημερινά νέα 01/10/2020

Νόμιμη συμπληρωματική σύμβαση


Μη νόμιμη συμπληρωματική σύμβαση


 

Σημερινά νέα (9-3-2019)

Σημαντικά νέα !!! Νέες ρυθμίσεις σε καίρια άρθρα του Ν.4412/16

(Σημαντικές και εκτεταμένες αλλαγές στις διαδικασίες υλοποίησης των δημοσίων συμβάσεων)