ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η e-dimos αλλάζει… 

 

ΔΕΛΤΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ

Σημερινά νέα 26/2/2021

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 1248/25.02.2021: Παράταση εξαιρετικών ρυθμίσεων Π.Ν.Π. που σχετίζονται με τον κορωνοϊό Covid 19


Σημερινά νέα 24/2/2021

ΑΑΔΕ Α1033/21 (ΦΕΚ-703 Β/23-2-21): Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1274/27.12.2013 (Β’ 3398) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων περί Αποδεικτικού Ενημερότητας του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α’ 170), όπως ισχύει, και του συνημμένου υποδείγματος της απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Α. 1265/03.12.2020 (Β’ 5346).


Σημερινά νέα 23/2/2021

Κατατεθέν σχέδιο νόμου “Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη και τις υποδομές


Ν. 4778/2021 “Μισθολόγιο, ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και άλλες επείγουσες διατάξεις


Σημερινά νέα 18/2/2021

Έργο με τη διαδικασία του κατεπείγοντος


Μη νόμιμη συμπληρωματική σύμβαση έργου


Σημερινά νέα 15/2/2021

Απαραίτητη η λεκτική διατύπωση στην βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς


Η κατάπτωση της εγγυητικής συμμετοχής έχει παρακολουθηματικό χαρακτήρα ως προς την απόφαση της απόρριψη της προσφοράς


Σημερινά νέα 12/2/2021

Υποχρέωση προσδιορισμού ποσοστού συμμετοχής στο έργο εκάστου μέλους της κοινοπραξίας και κατανομής της αμοιβής


Πλημμελής βαθμολόγηση διαγωνιζόμενων, στερούμενη της προσήκουσας ειδικότητας μέλους της επιτροπής


Σημερινά νέα 11/2/2021

ΕΑΑΔΗΣΥ: Τεθέντα ερωτήματα σχετικά με ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι  Αναθέτουσες  Αρχες κατά την παραλαβή προσφορών εκτέλεσης έργων και παροχής υπηρεσιών από τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.


ΥΠ.ΕΣ: Διακριτή παρακολούθηση δαπανών 2021 των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑλόγω υλοποίησης μέτρων προστασίας της δημοσίας υγείας και της οικονομίας από τον COVID-19


Σημερινά νέα 10/2/2021

Υποβολή προσφοράς σε ποσό και όχι ποσοστό έκπτωσης


Υπ. Υποδομών και Μεταφορών 30208/04.02.2021: Ρυθμίσεις θεμάτων των Μητρώων συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 144 του ν. 4764/2020 (Α’ 256)


Σημερινά νέα 9/2/2021

Μη νόμιμη τροποποίηση σύμβασης κατ’ εφαρμογή του αρθ. 132 παρ. 1 γ’ Ν. 4412/16


Έργο: μη νόμιμη συμπληρωματική σύμβαση


Σημερινά νέα 8/2/2021

Ανάθεση συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ιδιώτη


Α.Ε.Π.Π. Επουσιώδες πρόδηλο σφάλμα κατά το αρθ. 102 Ν. 4412/16


Σημερινά νέα 4/2/2021

Υποχρέωση ειδικής, επαρκούς και εμπεριστατωμένης αιτιολόγησης, της βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών


Σημαντικό! Συνταξιοδότηση μέλους επιτροπής


Σημερινά νέα 3/2/2021

Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για τεχνικούς λόγους


ΕΡΩΤΗΣΗ

Ποιό είναι το αρμόδιο όργανο συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών στις διαδικασίες σύναψης προμηθειών και υπηρεσιών γενικής φύσης;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ


Σημερινά νέα 2/2/2021

Μη δυνατότητα μεταβίβασης της συμβατικής σχέσης


Α.Ε.Π.Π. Η απλή δήλωση περί συμμόρφωσης στις τεχνικές προδιαγραφές, δεν συνιστά υλικό τεκμηρίωσης


Σημερινά νέα 1/2/2021

Έργο: απαίτηση ανάλυσης του προϋπολογισμού σε ομάδες εργασιώνΣημερινά νέα  24/11/2020

Αξιοσημείωτο!! ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ, ΤΗΝ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (εκτεταμένες αλλαγές  Ν.4412/16)


Σημερινά νέα (9/3/2019)

Αξιοσημείωτο!! ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  του Ν.4412/16

(Σημαντικές και εκτεταμένες αλλαγές στις διαδικασίες υλοποίησης των δημοσίων συμβάσεων)