ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ενημέρωση συνδρομητών και μελλοντικών συνδρομητών της e-dimos

(ΝΕΟ)Ενημέρωση για παροχή δύο (2) νέων επιπλέον υπηρεσιών  

 ΔΕΛΤΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ

Σημερινά νέα  3/4/2020 

Α)Ομοειδείς εργασίες πρασίνου Β) Ανάθεση σε ιδιώτη  εργασιών που   εμπίπτουν σε καθήκοντα υπαλλήλων


Σημερινά νέα  2/4/2020 

Νέες ρυθμίσεις λόγω κορoνοϊού:Δημοσιεύθηκε η Πράξη Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 75/30.03.2020 τεύχος A’): «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.» Δείτε εδώ ανάλυση των ρυθμίσεων και υποδείγματα αναθέσεων  


Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ: «Ειδική Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που σχετίζονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID- 19- Νεότερες Διευκρινίσεις».


Σημερινά νέα  1/4/2020 

Ν.Π.Δ.Δ : Απευθείας ανάθεση  σε Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση  (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ) παροχής υπηρεσιών προετοιμασίας και διάθεσης  γεύματος  


Σημερινά νέα  31/3/2020 

Aμοιβή για «εργασίες συντήρησης πάρκων και κοπής χόρτων – κλαδιών κοινοχρήστων χώρων».

Υπενθύμιση !!


Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης αναρτηθείσα στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» σε χρόνο μεταγενέστερο της εγκριτικής της επιχορήγησης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου


Έκδοση αντιτύπων βιβλίου λευκώματος-Λειτουργική δαπάνη


Δείτε :Διακήρυξη Διεθνούς  Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού άνω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής για την Προμήθεια με τίτλο:  «Λοιπές Παροχές σε Είδος (Μέσα Ατομικής Προστασίας)», για 24 μήνες (2 χρόνια), συνολικού προϋπολογισμού 1.042.271,58 € με τοΦ.Π.Α., για τις ανάγκες του Δήμου Ιωαννιτών και Νομικών του ΠροσώπωνΣημερινά νέα  30/3/2020 

Άσκηση προσυμβατικού ελέγχου σε τροποποιητική σύμβαση

Υπενθύμιση!! Τροποποιητικές συμβάσεις μη υπαγόμενες στον έλεγχο του ΕΛ.ΣΥΝ .Δείτε εδώ 

Δείτε επίσης : 


Σημερινά νέα  27/3/2020 

Επιχορήγηση σε αθλητικό σύλλογο 

Επιχορήγηση  σε πολιτιστικό σωματείο

Επιχορήγηση  σε πολιτιστικό σύλλογο

Επιχορήγηση αθλητικού σωματείου «Περιπατικός και Φυσιολατρικός
Όμιλος»


Σημερινά νέα  26/3/2020 

Εκτέλεση έργου με την διαδικασία του κατεπείγοντος


Σημερινά νέα  23/3/2020 

Σημαντκές νομοθετικές  ρυθμίσεις που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις και στην εκτέλεση του προϋπολογισμού 2020στα πλαίσια αντιμετώπισης του κορωνοϊού:

1.Αύξηση ορίου άσκησης  Προσυμβατικού Έλέγχου του ΕΛ.ΣΥΝ

2.Άμεση εκτέλεση Προϋπολογισμών ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, χωρίς έγκριση της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης

3.Άμεση εφαρμογή αποφάσεων χωρίς άσκηση Υποχρεωτικού Έλεγχου Νομιμότητας από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση

4.Προμήθειες για την παροχή γευμάτων και τροφίμων για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες 

5.Εκτέλεση δαπανών έως 31.5.2020 σε περίπτωση που δεν έχει ψηφισθεί ο Προϋπολογισμός η εκκρεμεί η επικύρωση του

6.Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων(ορθή επανάληψη)


Σημερινά νέα  20/3/2020 

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ :Δείτε Υπόδειγμα εισήγησης προς την Αναθέτουσα Αρχή για την ανάθεση υπηρεσιών (καθαριότητας/ η απολύμανσης/η φύλαξης των κτιρίων και λοιπών  χώρων Αναθετουσών Αρχών η Φορέων που συνάπτουν συμβάσεις κατ΄ εφαρμογή Ν.4412/16 ),με τη διαδικασία του κατεπείγοντος του άρθρου 32 παρ. 2.γ του Ν.4412/2016 λόγω κορoνοϊού


Σημερινά νέα  18/3/2020 

Συντρέχουσα αρμοδιότητα δήμου και δημοτικού Ν.Π.Δ.Δ


Ασυνήθιστα χαμηλές τιμές σε διαγωνισμό έργου που αφορά σε συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων


Σημερινά νέα  18/3/2020 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΘΕΜΑ :Επιπρόσθετα επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού 


Συμπληρωματική σύμβαση έργουΜη νόμιμη παράταση συμβατικού χρόνου 


 

Σημερινά νέα  16/3/2020

Aμοιβή για υπηρεσίες εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου- Παράταση συμβατικού χρόνου 


Δείτε«Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (άνω των ορίων) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής  άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής (συμφερότερη προσφορά) για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 727.200,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), οικονομικού έτους 2020


Σημερινά νέα  13/3/2020

ΕΡΩΤΗΣΗ

Η συντήρηση ανελκυστήρων είναι εργασία η έργο;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ


Ομοειδείς εργασίες 


Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ :Διευκρινίσεις σχετικά με τις συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωναϊού (COVID-19)


Υπουργείο Εσωτερικών:Σύγκλιση συλλογικών οργάνων των δήμων,των περιφερειών και των εποπτευομένων νομικών προσώπων κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσηςτου κορωνοϊού


Υπουργείο Εσωτερικών:Αριθμ. Εγκυκλίου: 10 :ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 2 και 10 της ΠΝΠ Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της
ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του


Σημερινά νέα  12/3/2020

Ανάθεση υπηρεσιών σε δικηγόρο προετοιμασίας εφαρμογής του 2016/679 Ευρωπαϊκού Κανονισμού περί προστασίας προσωπικών δεδομένων


ΔΗΜΟΣ: Συμβάσεις μίσθωσης έργου με εξωτερικούς συνεργάτες –Χρόνος έναρξης ισχύος τους


Σημερινά νέα  11/3/2020

Αμοιβή για την παροχή ηλεκτρολογικών εργασιών


Δείτε «ιακήρυξη συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την Προµήθεια ειδών για εκδηλώσεις των Υπηρεσιών του ∆ήµου, προϋπολογισµού 72.216,26€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.»


Σημερινά νέα  10/3/2020

Ομοειδείς προμήθειες


Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ ΔΕΥΑ ΚΑΙ Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α.-Οριζόντια συνεργασία μεταξύ Αναθετουσών Αρχών


Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ ΔΕΥΑ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ .- Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών υπό το μανδύα της προγραμματικής σύμβασης


Σημερινά νέα  7/3/2020

Ν.Π.Δ.Δ : Καταβολή αξίας γάλακτος σε χρήμα-Ετεροχρονισμένη ανάρτηση απόφασης στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ


Σημερινά νέα  6/3/2020

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ:Παροχή σύμφωνης γνώμης της Αρχής για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης συνολικού ποσού 393.522€ συμπ.Φ.Π.Α λόγω κατεπείγουσας ανάγκης  


Σημερινά νέα  5/3/2020

Επιχορήγηση σε σωματείο


Δείτε«Διακήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού(ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας -τιμής, συνολικής εκτιμώμενης αξίας (προϋπολογισμού) 14.784.000,00€ ( δέκα τέσσερα  εκατομμύρια  επτακόσιες ογδόντα  τέσσερις  χιλιάδες ευρώ) συμπερ. ΦΠΑ 24%, για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (LEASING)ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ  ΠΕΝΤΕ (5) ΕΤΩΝ  »

Ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους  -συνδρομητές του  Δήμου  Αθηναίων  για την παροχή των στοιχείων !!


Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ:Σύμφωνη γνώμη της Αρχής για την προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης του Δήμου Πύργου, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης κατά τη διάταξη του άρθρου 32 παρ. 2 περ. α’ Ν. 4412/2016για την ανάθεση σύμβασης προμήθειας τριών (3) μεταχειρισμένων απορριμματοφόρων προϋπολογισθείσας δαπάνης 120.000€ πλέον ΦΠΑ, σε συνέχεια άγονου διαγωνισμού με αντικείμενο «Προμήθεια Μεταχειρισμένων Απορριμματοφόρων».Συνδρομή των προυποθέσεων εφαρμογής του άρθρου 32, παρ. 2, εδαφ. α΄ του ν. 4412/2016  


Σημερινά νέα

4/3/2020

Mη απαίτηση έγκρισης πρωτοκόλλου παραλαβής παρασχεθεισών υπηρεσιών από το Δημοτικό Συμβούλιο.

 

Παρατηρήσεις- Επισημάνσεις  


ΕΡΩΤΗΣΗ 

Τα οχήματα (π.χ καλαθοφόρα ,απορριμματοφόρα αυτοκίνητα τύπου πρέσσας, τα ανατρεπόμενα φορτηγά κ.λ.π ) είναι ομοειδείς προμήθειες ?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ


Σημερινά νέα

3/3/2020

Αμοιβή υπηρεσιών καθαριότητας –Προσφορά με εύλογο διοικητικό κόστος


Προμήθεια απορριμματοφόρων :Τεχνικές προδιαγραφές εμποδίζουσες την ισότιμη πρόσβαση των οικονομικών φορέων σε διαγωνισμό.


 


 

Σημερινά νέα (9-3-2019)

Σημαντικά νέα !!! Νέες ρυθμίσεις σε καίρια άρθρα του Ν.4412/16

(Σημαντικές και εκτεταμένες αλλαγές στις διαδικασίες υλοποίησης των δημοσίων συμβάσεων)