ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ενημέρωση συνδρομητών και μελλοντικών συνδρομητών της e-dimos

ΔΕΛΤΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ

Σημερινά νέα

(9/12/2019)

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Καταργήθηκε ή μη η κράτηση υπέρ ΕΜΠ και λοιπών Πολυτεχνικών Σχολών μετά την κατάργηση των υπέρ ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ κρατήσεων;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 


Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ : Συχνότερα σφάλματα κατά τον σχεδιασμό  δημοσίευση και εκτέλεση ηλεκτρονικών διαγωνισμών μέσω ΕΣΗΔΗΣ -ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣκαι οδηγίες αποφυγής αυτών  Σημερινά νέα 

(6/12/2019)

Απευθείας αγορά ακινήτου


Σημερινά νέα 

(5/12/2019)

Εργασίες επισκευής και συντήρησης παιδικών χαρών

Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας από Ν.Π.Δ.Δ σε «ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.»


Σημερινά νέα 

(4/12/2019)

Ανάθεση σε τρίτο παροχής λογιστικών υπηρεσιών εφαρμογής διπλογραφικού συστήματος

Εργασίες συντήρησης πάρκων και κοπής χόρτων-κλαδιών κοινόχρηστων χώρων 


 Σημερινά νέα 

(3/12/2019)

A)Μη έκδοση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης και ανατροπών της δεσμευμένης πίστωσης κατά τα οικονομικά έτη που μεσολάβησαν μέχρι τη πληρωμή της δαπάνης B) Παράδοση μελέτης εκτός συμβατικού χρόνου


Σημερινά νέα 

(2/12/2019)

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Ποια είναι  η σύνθεση  της επιτροπής  προσωρινής παραλαβής έργων ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ


ΕΡΩΤΗΣΗ 

Τα μέλη της επιτροπής προσωρινής παραλαβής έργων κληρώνονται η ορίζονται;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 


«Δανεισμός εργαζομένων» για εκτέλεση σύμβασης που δεν συνιστά «Δάνεια εμπειρία »


Απευθείας αγορά ακινήτου σε ύψος τιμήματος που υπερβαίνει κατά πολύ την αντικειμενική αξία του


Σημαντικό!!!Aπευθείας ανάθεση καυσίμων λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, ενώ εκκρεμεί προσυμβατικός έλεγχος από το ΕΛ.ΣΥΝ


Σημερινά νέα

(28/11/2019)

Προμήθεια ανταλλακτικών, για τη τακτική επισκευή και συντήρηση οχημάτων – μηχανημάτων έργου του Δήμου.- Προϋπόθεση εφαρμογής της Υ.Α 3373/390/20.3.1975 

Δαπάνες μετακίνησης για υπηρεσιακούς λόγους.

Δαπάνες μετακίνησης Δημάρχου και υπαλλήλου εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους

Νοσοκομείο:Καταβολή ημερήσιας αποζημίωσης και οδοιπορικών εξόδων στη Διοικητική Διευθύντρια


Σημερινά νέα

(26/11/2019)

Ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ μετά την εκτέλεση της

Δαπάνες μετακίνησης Δημάρχου εκτός του Δήμου, για τη συμμετοχή του σε ετήσια συλλογική εορταστική εκδήλωση εθιμοτυπίας.


Σημερινά νέα

(25/11/2019)

Δαπάνες μετακίνησης στο  εσωτερικό  ειδικού  συνεργάτη  

Δαπάνες μετακίνησης στο εσωτερικό προσωπικού που αφορά την παρακολούθηση σεμιναρίων, συνεδρίων κλπ.

Νοσοκομείο – υπάλληλος – δαπάνες μετακίνησης εκτός έδρας.

Οδοιπορικά έξοδα και δαπάνη ημερήσιας αποζημίωσης σε ειδική σύμβουλο Περιφέρειας και σε υπαλλήλους για μετακινήσεις- Ανάρτηση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης στο πρόγραμμα «Διαύγεια» μετά από την πραγματοποίηση των περισσότερων μετακινήσεων


Αμοιβή για την προετοιμασία εφαρμογής του 2016/679 Ευρωπαϊκού Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων


ΕΡΩΤΗΣΗ

Η απόφαση ανάθεσης του Δημάρχου αξίας κάτω των 1000 €,ως στοιχείο της διαδικασίας ανάθεσης απαιτείται να αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ ;

AΠΑΝΤΗΣΗ


ΕΡΩΤΗΣΗ 

Ποιο είναι το “αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο” που αναφέρεται στην παρ.4 του άρθρου 219 του Ν. 4412/2016 που εγκρίνει την παραλαβή υπηρεσίας όταν τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 


Σημερινά νέα

(21/11/2019)

ΕΡΩΤΗΣΗ

Εάν σε διαγωνιστική διαδικασία έχει υποβάλλει προσφορά ένας και μοναδικός συμμετέχων, μπορώ να μην περιμένω τις προθεσμίες άσκησης προσφυγής η ένστασης για να αποστείλω στον προσωρινό ανάδοχο την πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών  ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ


Ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη μηχανολόγο μηχανικό της παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο τον έλεγχο καλής λειτουργίας και τεχνικής υποστήριξης των Χ.Υ.Τ.Α και Χ.Υ.Τ.Υ.


Αμοιβή για εργασίες συντήρησης και επισκευής συντριβανιών-Φύση σύμβασης-Στοιχεία κόστους 


Σημερινά νέα

(18/11/2019)

Υποστήριξη στην προετοιμασία υποβολής πρότασης για την ενεργειακή αναβάθμιση-αυτοματοποίηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων (οδοφωτισμός) και εφαρμογές smart cities στον Δήμο – Είδος σύμβασης


Σημερινά νέα

(15/11/2019)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: Aμοιβή για το σχεδιασμό/κατασκευή της ιστοσελίδας της και την παραγωγή δελτίων τύπου για ένα έτος


Σημερινά νέα

(14/11/2019)

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Απαιτείται απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων παροχής υπηρεσιών  καθαριότητας, συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισµού;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

Δ.Ε.Υ.Α : Υπογραφή χρηματικών ενταλμάτων από αναρμόδια πρόσωπα

Συντήρηση – επισκευή φυσικών χλοοταπήτων δημοτικών γηπέδων.Σημερινά νέα

(13/11/2019)

Ανάθεση σε εξωτερικό σύμβουλο εσωτερικού ελέγχου Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου

Δαπάνη διαμονής μουσικών στο εξωτερικό, μελών χορωδίας Ν.Π.Δ.Δ

Ανάθεση έργου με την διαδικασία του κατεπείγοντος χωρίς να αποδεικνύεται η απρόβλεπτη κατεπείγουσα ανάγκη ή ο σοβαρός κίνδυνος


Σημερινά νέα

(11/11/2019)

Αμοιβή τρίτων για υπηρεσίες «υποστήριξης & σύνταξης μισθοδοσιών »

Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την προετοιμασία υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του Δήμου

Δ.Ε.Υ.Α :Αμοιβή για υπερωριακή εργασία τήρησης των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου στο Διευθυντή Διοικητικής και Οικονομικής Υπηρεσίας

Ομοειδείς προμήθειες  –Παράνομη κατάτμηση


Σημερινά νέα

(8/11/2019)

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ :Ενημέρωση για έκδοση νόμου « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις »
Συντήρηση του εορταστικού διακόσμου του Δήμου

Σημερινά νέα

(7/11/2019)

Ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ: Παροχή υπηρεσιών φύλαξης στα κτήρια του Πανεπιστημίου


Σημερινά νέα

(6/11/2019)

Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού θέρμανσης σχολείων από τον Δήμο


Σημερινά νέα

(5/11/2019)

I). Εκκαθάριση και λύση ανώνυμης εταιρείας Ο.Τ.Α II). Αρμοδιότητες και υποχρεώσεις εκκαθαριστών III).Απευθείας ανάθεση αντικειμένου δύο συμβάσεων στον ίδιο ανάδοχο ομοίου σκοπού


Σημερινά νέα

(4/11/2019)

Τμηματική πληρωμή υποχρεώσεων

Κοινωφελής Επιχείρηση: Προμήθεια tablet για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των δομών του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.Α.Π.)


Σημερινά νέα

(1/11/2019)

Συμπληρωματική Σύμβαση έργου σε ποσοστό 49,62% της αρχικής ,κατ’ εφαρμογή του άρθρου 156 παρ. 1α΄ Ν. 4412/2016 

Σύναψη δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού

Διατάξεις N. 4635/19 (ΦΕΚ 167Α΄): “Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις.” που επιφέρουν αλλαγές στον Ν.4412/16(ΦΕΚ 147Α΄ 

Ορισμός επόπτη-Παρακολούθηση εκτέλεσης σύμβασης παροχής υπηρεσίας


Σημερινά νέα (9-3-2019)

Σημαντικά νέα !!! Νέες ρυθμίσεις σε καίρια άρθρα του Ν.4412/16

(Σημαντικές και εκτεταμένες αλλαγές στις διαδικασίες υλοποίησης των δημοσίων συμβάσων)