Διοργάνωση 2μερου σεμιναρίου με θέμα «Δημόσιες Συμβάσεις Ν.4412/16 των ΟΤΑ »

Κυρίες, Κύριοι

Η «edimos» «εταιρία εκπαιδευτικών προγραμμάτωνσεμιναρίων   &   ιστότοπος  νομικών πληροφοριών θεμάτων  Ο.Τ.Α»   διοργανώνει 2ημερο εκπαιδευτικό σεμινάριο στις 30 και 31 Οκτωβρίου 2017 με επανάληψη του στις 2 και 3 Νοεμβρίου 2017 σε Κεντρικό Ξενοδοχείο της Αθήνας  με θέμα: «Δημόσιες συμβάσεις Ν.4412/16 των Ο.Τ.Α»

Ειδικά προσαρμοσμένο και εξειδικευμένο για   τους Δήμους, τα Νομικά τους Πρόσωπα και τις  Δημοτικές  τους Επιχειρήσεις.

Παρακαλούμε, εφόσον ενδιαφέρεστε, διαβάσετε την πρόσκληση και προβείτε στην συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής .

Μετά τη συμπλήρωση της αίτησης θα σας αποσταλεί προσφορά με αναλυτική  περιγραφή του κόστους συμμετοχής .

Με εκτίμηση

Για την  «edimos»

Χρήστος Χρονόπουλος

Νόμιμος εκπρόσωπος