Προσάρτημα Γ’: Παράρτημα I (κωδικοί CPV για συμβα σεις εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών που αναφέρο νταο στην περίπτωση 9 της παρ. 1 του άρθρου 2)