Ενημερωτικό σημείωμα :Περιεχόμενο Προκηρύξεων – Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων

                                       

                                           Περιεχόμενο

                       
      Προκήρυξης
 [1]
  & 
Διακήρυξης

                                     Δημοσίων   
Συμβάσεων

                            Έργων,  Προμηθειών, Υπηρεσιών  , Μελετών ,

            παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών
Επιστημονικών Υπηρεσιών[2]
   

                                   Ν. 4412/16 (
Φ.Ε.Κ 147Α΄)/8-8-2016

 
Οι  συμβάσεις  που συνάπτονται με βάση το Ν.4412/16
,διακρίνονται σε δυο (2) κατηγορίες με βάση την εκτιμώμενη αξία του
προϋπολογισμού τους ,τις εξής :

line-height:150%’>=        
Σε
συμβάσεις  εκτιμώμενης αξίας  άνω των ορίων
υποχρεωτικής δημοσίευσης στην   εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
line-height:150%’>=        
Σε
συμβάσεις  εκτιμώμενης αξίας  κάτω    των ορίων μη  υποχρεωτικής δημοσίευσης
στην   εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Υπενθυμίζουμε ότι τα κατώτατα όρια των
συμβάσεων που απαιτούν δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  είναι τα ακόλουθα :

α) 5.225.000,00 ευρώ για τις δημόσιες συμβάσεις έργων,

β) 135.000,00 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που
ανατίθενται από Κεντρικές Κυβερνητικές Αρχές
και για διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται από τις εν λόγω αρχές,

γ) 209.000,00 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που
ανατίθενται από µη Κεντρικές Αναθέτουσες
Αρχές[3]

και για διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται από τις εν λόγω αρχές και

δ) 750.000,00 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών που αφορούν
κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες.

 Στην περίπτωση των Αναθέτοντων  Φορέων   που
δραστηριοποιούνται στους τομείς ύδατος, ενέργειας, μεταφορών και ταχυδρομικών
υπηρεσιών, τα κατώτατα όρια μεταβάλλονται ως εξής:

α) 418.000,00 ευρώ για τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, καθώς
και για τους διαγωνισμούς μελετών,

β) 5.225.000,00 ευρώ για τις συμβάσεις έργων,

γ) 1.000.000,00 ευρώ για συμβάσεις υπηρεσιών που αφορούν κοινωνικές
και άλλες ειδικές υπηρεσίες.

 

line-height:150%’>=        
Περιεχόμενο Προκήρυξης    σύμβασης κάτω των ορίων : 

 

Με
το άρθρο 122

του Βιβλίου Ι,  εισάγεται η 
ρύθμιση  ότι οι προκηρύξεις  

για όλες τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων κάτω των ορίων,  ( με την 
επιφύλαξη της  περίπτωσης του
πρόχειρου διαγωνισμού  και της απευθείας
ανάθεσης) χρησιμοποιούνται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, συντάσσονται δε ,
σύμφωνα με τυποποιημένα έντυπα με
δεσμευτική ισχύ  που εκδίδει η Αρχή[4]

 τα οποία , περιέχουν κατ’ ελάχιστον
τις πληροφορίες που προβλέπονται στο
Μέρος Γ’ του Παραρτήματος V του Προσαρτήματος Α
‘, εφόσον οι εν λόγω
πληροφορίες προσιδιάζουν στις συμβάσεις αυτές

Γενικά
η τυποποίηση των εγγράφων της σύμβασης[5]
αναμένεται να απλοποιήσει
σημαντικά τόσο την προετοιμασία της διαδικασίας από τις αναθέτουσες αρχές, όσο και
τη συμμετοχή των προσφερόντων/υποψηφίων στη διαδικασία ανάθεσης που ακολουθεί,
καθώς τα ειδικότερα στοιχεία της διαδικασίας θα ορίζονται κατά τρόπο σαφή εκ
των προτέρων στα πρότυπα έγγραφα του διαγωνισμού. Επιπλέον, η τυποποίηση των
εγγράφων του διαγωνισμού θα εμπεδώσει ασφάλεια δικαίου και θα διασφαλίσει τη
συμμόρφωση με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο δημοσίων συμβάσεων. Τέλος, θα
περιορίσει συνήθη φαινόμενα ακυρότητας των διαδικασιών ανάθεσης λόγω μη
συμπερίληψης στα έγγραφα της σύμβασης των ελάχιστων περιεχομένων αυτών και ως
εκ τούτου θα περιορίσει τις προσφυγές κατά των διακηρύξεων, επιτυγχάνοντας με
τον τρόπο αυτό επίσπευση των διαδικασιών ανάθεσης και επιτυχή ολοκλήρωσή τους.( βλέπετε αιτιολογική έκθεση νόμου σελ.
14)

 

Με
το άρθρο 332 του Βιβλίου ΙΙ [6]

εισάγεται
η  ρύθμιση  ότι οι προκηρύξεις  για όλες τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων κάτω των ορίων
, χρησιμοποιούνται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, (με  την επιφύλαξη της  περίπτωσης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης  χωρίς δημοσίευση προκήρυξης και της απευθείας
ανάθεσης),     περιέχουν δε  κατ’ ελάχιστον τις πληροφορίες που
προβλέπονται  στο  Παράρτημα
XI  του Προσαρτήματος B ,εφόσον οι εν
λόγω  πληροφορίες   προσιδιάζουν στις συμβάσεις αυτές  .

Οι
αναθέτοντες φορείς δύνανται να χρησιμοποιούν,
κατά τη σύνταξη των προκηρύξεων του
παρόντος άρθρου, τα τυποποιημένα έντυπα που εκδίδει η Αρχή, σύμφωνα με την παρ.
5 του άρθρου 281.

=        
Περιεχόμενο Προκήρυξης    σύμβασης άνω 
των     ορίων : 

            Mε
κριτήριο   την υπαγωγή της υλοποιούμενης σύμβασης στο
ρυθμιστικό πεδίο    

του Βιβλίου Ι η ΙΙ ,η προκήρυξη  θα περιλαμβάνει  τους όρους που 
ορίζονται    στο Μέρος Γ  του Παραρτήματος
V του Προσαρτήματος Α(Βιβλίου  Ι)   για τις οποίες τυγχάνει  εφαρμογής το άρθρο 63[7] η τους όρους που ορίζονται    στο 
Παράρτημα   
XI    του Προσαρτήματος Β ( του Βιβλίου ΙΙ) 
αντίστοιχα ,
εφόσον τυγχάνει εφαρμογής το άρθρο 293[8]

 Τέλος για τις κοινωνικές και άλλες ειδικές
υπηρεσίες
που
αναφέρονται στο Παράρτημα
XIV
  του Προσαρτήματος Α΄[9]  , η    προκήρυξη  θα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που
αναφέρονται    στο Μέρος Η   του Παραρτήματος
V     του Προσαρτήματος Α΄( του Βιβλίου Ι) για τις οποίες  τυγχάνει εφαρμογής  το
άρθρο 108   και   για
τις κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες
που αναφέρονται στο Παράρτημα
XVΙΙ   του Προσαρτήματος  Β , η    προκήρυξη θα περιλαμβάνει τις
πληροφορίες που αναφέρονται στο
Παράρτημα   
XVΙΙΙ  του Προσαρτήματος  Β ( του Βιβλίου ΙΙ)   για τις οποίες τυγχάνει εφαρμογής το άρθρο
319                                     

  • Περιεχόμενο διακήρυξης

Τα
 άρθρα 53 του Βιβλίου (Ι) και 281 του
Βιβλίου (ΙΙ) ορίζουν τους όρους που πρέπει να περιέχουν  οι διακηρύξεις των διαγωνισμών και
γενικότερα τα «έγγραφα της σύμβασης »,ήτοι  :

α) την επωνυμία της αναθέτουσας
αρχής,

β) την προθεσμία για την
παραλαβή των προσφορών από την αρμόδια υπηρεσία, τη διεύθυνση και τον τρόπο
υποβολής τους,

γ) το όνομα, τη διεύθυνση, τον
αριθμό τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος (FAX), τη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (e-mail) της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, καθώς και τον
αρμόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας αυτής,

δ) τα αρμόδια όργανα για την
αποσφράγιση των προσφορών, την ημερομηνία, την ώρα και λοιπές πληροφορίες που
σχετίζονται με την αποσφράγιση (π.χ. τόπος αποσφράγισης), καθώς και τα πρόσωπα
που δικαιούνται να συμμετέχουν στην διαδικασία,

ε) ακριβή περιγραφή του φυσικού
αντικειμένου της σύμβασης. Επίσης οποιαδήποτε δικαιώματα προαίρεσης για
συμπληρωματικές ή νέες συμβάσεις και, εφόσον είναι γνωστό, το προσωρινό
χρονοδιάγραμμα για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών, καθώς και τον αριθμό των
παρατάσεων για την άσκηση τους,

στ) το είδος της διαδικασίας,

ζ) την πηγή χρηματοδότησης και
τον τρόπο πληρωμής,

η) το νόμισμα της προσφερόμενης
τιμής,

θ) τις προϋποθέσεις
αναπροσαρμογής του τιμήματος μετά την κατακύρωση, εφόσον κρίνεται ότι
απαιτείται τέτοιος όρος, σύμφωνα και με την παρ. 10,

ι) τις απαιτούμενες εγγυήσεις
τον τύπο, τα ποσοστά, το νόμισμα, το χρόνο υποβολής των εγγυήσεων, όλους τους
σχετικούς όρους αυτών, καθώς και άλλες εξασφαλίσεις, εάν ζητούνται,

ια) τα τεχνικά χαρακτηριστικά
(προδιαγραφές), την ποσότητα και την περιγραφή των αγαθών, υπηρεσιών ή έργων,
τον τρόπο της εκτέλεσης του ελέγχου και της διασφάλισης της ποιότητας, την
προθεσμία για την εκτέλεση της σύμβασης, τον τόπο και χρόνο εκτέλεσης, καθώς
και άλλα χαρακτηριστικά, ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης,

ιβ) τους όρους και τα κριτήρια
επιλογής, καθώς και τα ελάχιστα επίπεδα αυτών, σχετικά με τους λόγους
αποκλεισμού, την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και την τεχνική
ή/και επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων ή προσφερόντων,

ιγ) τη δυνατότητα υποβολής
προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 59,

ιδ) τη δυνατότητα υποβολής
εναλλακτικών προσφορών,

ιε) το κριτήριο ανάθεσης, τη
διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών, κατά τα ειδικότερα
προβλεπόμενα στα άρθρα 86 και 87

ιστ) τη διάρκεια ισχύος των
προσφορών,

ιζ) τους απαράβατους όρους,
απόκλιση από τους οποίους συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς,

ιη) όλους τους ειδικούς και
γενικούς όρους για την εκτέλεση της σύμβασης, ιδίως δε την υποχρέωση της παρ. 2
του άρθρου 18(  τήρηση υποχρεώσεων που
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας  που έχουν  θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης ,το εθνικό
δίκαιο ,συλλογικές συμβάσεις και
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ  του
Προσαρτήματος Α΄
) και τους όρους πληρωμής,

ιθ) οποιεσδήποτε τροποποιήσεις
με τη μορφή σαφών, ακριβών και κατηγορηματικών ρητρών αναθεώρησης,
συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως ρητρών αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεων, κατά
το άρθρο 132,

κ) τα απαιτούμενα αποδεικτικά
μέσα (δηλώσεις, δικαιολογητικά κ.λπ.),

κα) τον κατάλογο και τη σειρά
ισχύος των εγγράφων της σύμβασης,

κβ) όλες τις αναγκαίες
πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διάθεσης των εγγράφων της σύμβασης,

κγ) τη διαδικασία πρόσβασης των
υποψηφίων και προσφερόντων στα δικαιολογητικά, στις τεχνικές και οικονομικές
προσφορές, υπό την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 70 και στην κείμενη
νομοθεσία,

κδ) επιπλέον των ανωτέρω, ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις
έργων:

αα)
τον
προϋπολογισμό δημοπράτησης, το τιμολόγιο δημοπράτησης, την ειδική συγγραφή
υποχρεώσεων, την τεχνική περιγραφή, την τεχνική μελέτη ή/και τη διαμόρφωση
αυτών μετά την κατακύρωση της σύμβασης, σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου,

ββ)
τον τρόπο
σύνταξης και υποβολής των οικονομικών προσφορών,

γγ)
αμοιβή των
αξιολογότερων μελετών, όπου κρίνεται αναγκαίο,

δδ)
το
απαιτούμενο στάδιο της μελέτης που πρέπει να υποβάλουν οι οικονομικοί φορείς,
στην περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 50,

εε)
στην
περίπτωση εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 50 τα σχέδια συμβολαίου οροφοκτησίας,
κανονισμού λειτουργίας, πινάκων ποσοστών συνιδιοκτησίας και κατανομών των
κοινόχρηστων δαπανών ή δαπανών για τα κοινόκτητα πράγματα, προσυμφώνων
σταδιακής μεταβίβασης ποσοστών του οικοπέδου ανάλογα με την πρόοδο των
εργασιών,

στ)
στην
περίπτωση εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 50, το είδος και την έκταση των
διατιθεμένων ανταλλαγμάτων, ώστε να εξασφαλίζεται η αναγωγή σε κοινή βάση,
εξέταση και βαθμολόγηση τόσο των τεχνικών προσφορών όσο και των οικονομικών,

κε) επιπλέον των ανωτέρω, ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις
μελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών:

αα)
το τεύχος
τεχνικών δεδομένων, τη συγγραφή υποχρεώσεων, το τεύχος προεκτιμώμενων αμοιβών
ή/και τη διαμόρφωση αυτών μετά την κατακύρωση
της σύμβασης, σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου,

ββ)
την
κατηγορία μελέτης, κατά την περίπτωση (15) της παρ. 3 του άρθρου 2 που
απαιτείται για κάθε επί μέρους μελετητικό αντικείμενο της σύμβασης, καθώς και
τα ελάχιστα επίπεδα τεχνικής καταλληλότητας γενικής εμπειρίας ανά κατηγορία
μελέτης, που αντιστοιχεί στην προς ανάθεση σύμβαση,

γγ)
την
προεκτιμώμενη αμοιβή ή το κατ’ αποκοπή τίμημα για την αμοιβή όλων των πρώιμων
σταδίων στην περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 50,

δδ)
την
εξειδίκευση των πρώιμων σταδίων των κύριων ή και υποστηρικτικών μελετών στην
περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 51

εε)
τις
προδιαγραφές εκπόνησης της μελέτης κατά το άρθρο 196,

κστ)
οποιαδήποτε
άλλη πληροφορία απαιτείται κατά τις ειδικότερες διατάξεις του νόμου.

Τα  έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά
στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά.
Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν
συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση.

 Οι αναθέτουσες αρχές δεν επιβάλλουν στους
οικονομικούς φορείς δαπάνη για τη λήψη των εγγράφων της σύμβασης, πλην της
δαπάνης που αντιστοιχεί στο κόστος αναπαραγωγής τους και της ταχυδρομικής
αποστολής τους.

Πρότυπα
εγγράφων σύμβασης με δεσμευτική ισχύ εκδίδονται από την Αρχή, σύμφωνα με την
περίπτωση ε ‘ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4013/2011, με την επιφύλαξη της επόμενης
παραγράφου.

Με την παρ. 13 του
άρθρου 376 (Μεταβατικές διατάξεις) του παρόντος νόμου (Ν. 4412/16, ΦΕΚ-147
Α/8-8-16), ορίζεται ότι :
“Μέχρι την
έκδοση νέων προτύπων εγγράφων συμβάσεων έργων και μελετών της παραγράφου 5 του
άρθρου 53, εξακολουθούν να εφαρμόζονται τα ήδη ισχύοντα”).

Ειδικά
για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών, λοιπά
πρότυπα τεχνικού περιεχομένου των περιπτώσεων κδ’ (έργων
)και κε’ (μελετών )
της παρ. 2 του άρθρου 53, με δεσμευτική ή μη ισχύ,
καθώς και σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες εκδίδονται με απόφαση του Υπουργού
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

 Ειδικά για τις
δημόσιες συμβάσεις έργων, πέραν των ανωτέρω, κατά τη σύνταξη των εγγράφων της
σύμβασης, ισχύουν και τα ακόλουθα:

α)
Κατά την
έγκριση της διακήρυξης το υπάρχον στην εγκεκριμένη μελέτη σχέδιο διακήρυξης
προσαρμόζεται, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα τεύχη διακήρυξης εφόσον αυτό
απαιτείται. Επίσης, γίνεται και αναγκαία προσαρμογή των άλλων στοιχείων της
μελέτης που συνεπάγεται η αλλαγή της διακήρυξης.

β) Με απόφαση του Υπουργού
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που εκδίδεται μετά από αίτημα της αναθέτουσας
αρχής και ύστερα από γνώμη του Τμήματος Κατασκευών του Συμβουλίου Δημόσιων
Έργων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, μπορεί να προστίθενται στη διακήρυξη
επιπλέον όροι, που αφορούν την τεχνική και οικονομική ικανότητα όταν τούτο
ενδείκνυται από το είδος ή την πολυπλοκότητα του προς ανάθεση έργου.

γ)
Με τα
έγγραφα της σύμβασης επιτρέπεται να αναλάβει ο ανάδοχος την αναγκαία συμπλήρωση
ή προσαρμογή των στοιχείων της μελέτης προς τα δεδομένα του εδάφους.

δ)
Η διακήρυξη
μνημονεύει τα τεχνικά τεύχη και σχέδια που μαζί με αυτήν αποτελούν τη βάση για
την κατάρτιση της σύμβασης. Σε περίπτωση διαδικασίας διαπραγμάτευσης του άρθρου
32 ή απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118, τα τεύχη αυτά προσδιορίζονται στη
σύμβαση.

ε)
Τα τεχνικά
τεύχη είναι σχέδια και κείμενα που δίνουν εικόνα του έργου που πρόκειται να
κατασκευαστεί και των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο ανάδοχος με τη σύμβαση
(τεχνική περιγραφή, συγγραφές υποχρεώσεων κ.λπ.).

στ)
Ο
προϋπολογισμός της υπηρεσίας αποτελεί ένδειξη της προεκτίμησης του κόστους του
έργου και ανώτατο όριο προσφοράς, όταν τα έγγραφα της σύμβασης δεν ορίζουν ρητά
ότι επιτρέπονται προσφορές μεγαλύτερες από τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας ή
αρνητικές εκπτώσεις. Ο προϋπολογισμός μπορεί να είναι αναλυτικός ή να
περιλαμβάνει κατ’ αποκοπή τίμημα για το έργο ή τμήματα του.

ζ)
Με απόφαση
του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων εγκρίνεται Κανονισμός Αναλυτικών
και Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών ανάλογα με την κατηγορία και το μέγεθος
των έργων και με την προσβασιμότητα της περιοχής εκτέλεσης τους.

η)
Ο Κανονισμός
Αναλυτικών και Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών, μετά την έγκριση του, ισχύει
υποχρεωτικά για όλες τις αναθέτουσες αρχές που δημοπρατούν δημόσιες συμβάσεις
έργων.

θ)
Στις τιμές
του προϋπολογισμού και του τιμολογίου, τόσο της υπηρεσίας όσο και της
προσφοράς, περιλαμβάνεται κάθε σχετική δαπάνη, καθώς και τα γενικά έξοδα και
όφελος της εργοληπτικής επιχείρησης. Αν γίνεται ρητή μνεία στα έγγραφα της
σύμβασης μπορεί να προστίθεται στην εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ποσοστό
γενικών εξόδων και οφέλους, που ορίζεται σε δεκαοκτώ τοις εκατό (18%)
ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησης στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η με αρ. πρωτ.
8371/ 27.7.2016 συμφωνία μεταξύ Εργοληπτικών Ενώσεων και Π.Ο.ΕΜΔΥΔΑΣ, όπως
ισχύει ή τυχόν μελλοντικές συμφωνίες.

ι)
Ο
προϋπολογισμός της αναθέτουσας αρχής, όταν είναι αναλυτικός, ομαδοποιεί τις
ομοειδείς εργασίες με ένδειξη του αθροίσματος της δαπάνης κάθε ομάδας. Αν δεν
υπάρχει τέτοια ομαδοποίηση, νοείται ότι το σύνολο των εργασιών είναι μία ομάδα.
Στην περίπτωση εφαρμογής της περίπτωσης α ‘ της παρ. 2 του άρθρου 95 ο
προϋπολογισμός πρέπει υποχρεωτικά να αναλύεται σε «Ομάδες εργασιών» ανά
κατηγορία έργων. Οι «Ομάδες Εργασιών» ανά κατηγορία έργων καθορίζονται με
αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Στην περίπτωση
εφαρμογής της περίπτωσης β ‘ της παρ. 2 του άρθρου 95, οι τιμές του τιμολογίου
μπορεί να είναι αναλυτικές ή περιληπτικές για ολοκληρωμένα τμήματα σύνθετων
εργασιών ή να είναι κατ’ αποκοπή τιμές για ευρύτερα τμήματα του έργου ή για όλο
το έργο. Στην περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 125, για έργα που η προμέτρηση των
εργασιών είναι δύσκολη ή αδύνατη, όπως ιδίως έργα συντηρήσεων, επισκευών,
βελτιώσεων, ανακαινίσεων, αναστηλώσεων, άρσης καταπτώσεων και για ύφος
προϋπολογισμού έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., μπορεί ο
προϋπολογισμός να μην περιλαμβάνει ποσότητες των επιμέρους εργασιών, αλλά μόνο
την κατ’ εκτίμηση δαπάνη του συνόλου κάθε ομάδας ομοειδών εργασιών και το
γενικό σύνολο.

ια)
Η αναθέτουσα
αρχή χορηγεί έντυπο συμπλήρωσης οικονομικής προσφοράς ή περιλαμβάνει σχετικό
υπόδειγμα στα έγγραφα της σύμβασης, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα
άρθρα 94(τεχνική προσφορά) και 124 έως 126(οικονομικές προσφορές)για συμβάσεις
κάτω των ορίων , .

ιβ)
Στις
περιπτώσεις του άρθρου 50 ( δημόσιες
συμβάσεις έργων με αξιολόγηση μελέτης )
, με τα έγγραφα της σύμβασης μπορεί
να ζητείται από τους οικονομικούς φορείς, ο προσδιορισμός τεχνολογικών χαρακτηριστικών
και προδιαγραφών επιμέρους στοιχείων του έργου, η υποβολή προτάσεων – λύσεων σε
δεδομένο τεχνικό πρόβλημα, ο καθορισμός της προθεσμίας για την αποπεράτωση
κατασκευής του έργου και κοστολόγηση
του κύκλου ζωής του έργου, ανάλογα με το αντικείμενο της υπό ανάθεση σύμβασης.

ιγ)
Στις
περιπτώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 50 ο «Κανονισμός Μελετών Έργου», ο
οποίος συντάσσεται από την αναθέτουσα αρχή, ειδικά για το προς ανάθεση έργο ή
υπάρχει και εφαρμόστηκε σε παρόμοια έργα, περιλαμβάνει τις ελάχιστες τεχνικές
απαιτήσεις και προδιαγραφές εκπόνησης των μελετών που θα υποβληθούν από τους
οικονομικούς φορείς και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των εγγράφων της σύμβασης.

  • Ηλεκτρονική διάθεση των
    εγγράφων της Σύμβασης

Οι
αναθέτουσες αρχές προσφέρουν ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από την ημερομηνία δημοσίευσης της
προκήρυξης/ γνωστοποίησης, ή την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης
επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος.

Το κείμενο
της προκήρυξης γνωστοποίησης ή της πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος
προσδιορίζει τη διεύθυνση διαδικτύου στην οποία διατίθενται τα έγγραφα της
σύμβασης.( άρθρο 67 )

                                                                     

                                                      
              

                                                                                             
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

                                                                             
            ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ- ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ[1] Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα δεν αναφέρεται στις   πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνουν α)οι γνωστοποιήσεις  δημοσίευσης προκαταρκτικής προκήρυξης στο
«προφίλ του αγοραστή», β)οι προκαταρκτικές προκηρύξεις   γ )οι 
περιοδικές   ενδεικτικές προκηρύξεις
καθώς και δ)περιλαμβάνει εν μέρει 
πληροφορίες για το περιεχόμενο των 
προκηρύξεων  διαγωνισμών μελετών .

[2] «Τεχνικές Υπηρεσίες» και
«λοιπές συναφείς επιστημονικές υπηρεσίες»
είναι οι υπηρεσίες που
συνίστανται στην παροχή γνώσεων και ικανοτήτων με τη διάθεση κυρίως
συγκεκριμένου επιστημονικού προσωπικού και άλλων μέσων επί ορισμένου χρόνου,
που προσδιορίζεται είτε ημερολογιακά είτε σε συνάρτηση με ορισμένο γεγονός της
παραγωγικής διαδικασίας. Οι τεχνικές υπηρεσίες μπορούν να έχουν ως αντικείμενο,
ιδίως: α) τη σύνταξη των τευχών
δημοσίου διαγωνισμού ανάθεσης μελέτης ή υπηρεσίας, β) τον έλεγχο και την επίβλεψη έργου ή μελέτης και γ) την υποστήριξη της αναθέτουσας αρχής στη διεξαγωγή ανάθεσης
σύμβασης μελέτης, έργου ή υπηρεσίας, στην επίβλεψη ή έλεγχο μελέτης και στη
διοίκηση ή επίβλεψη ή έλεγχο έργου,

[3] Στις μη Κεντρικές Κυβερνητικές Αρχές ανήκουν  οι Ο.Τ.Α και τα Νομικά τους Πρόσωπα

[4] Εννοείται η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων ( ΕΑΑΔΗΣΥ)

[5] Έκδοση προτύπων εγγράφων σύμβασης από την( ΕΑΑΔΗΣΥ)  είχαν προβλεφθεί και με το άρθρο 2 παρ 2 της
περ ε Ν.4013/11

[6] Υπενθυμίζεται ότι το Βιβλίο ΙΙ θεσπίζει κανόνες για τις συμβάσεις
προμηθειών , υπηρεσιών,έργων  καθώς
διαγωνισµούς μελετών, των
Αναθέτοντων  Φορέων
   που δραστηριοποιούνται στους τομείς ύδατος,
ενέργειας, μεταφορών και ταχυδρομικών υπηρεσιών.

[7] Με το άρθρο 63 ορίζεται ότι οι προκηρύξεις σύμβασης   χρησιμοποιούνται ως μέσο προκήρυξης  διαγωνισμού για όλες τις διαδικασίες άνω των ορίων εφαρμογής της Οδηγίας , πλην
της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και της
προκαταρκτικής προκήρυξης στην περίπτωση μη κεντρικών αναθετουσών αρχών που
στις κλειστές διαδικασίες και ανταγωνιστικές διαδικασίες με
διαπραγμάτευση, την χρησιμοποιούν ως μέσο προκήρυξης διαγωνισμού, κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 62 παρ 2.

[8] Με το άρθρο 293 ορίζεται ότι οι προκηρύξεις σύμβασης χρησιμοποιούνται
ως μέσο προκήρυξης διαγωνισμού για όλες
τις διαδικασίες άνω των ορίων εφαρμογής της Οδηγίας
, πλην της Διαδικασίας
με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση

[9] Υπηρεσίες υγείας, κοινωνικές ,εκπαιδευτικές, πολιτιστικές κ.λ.π