Ενημερωτικό σημείωμα :Έννοια Έργου -Υπηρεσίας

                                              ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ  ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΩΣ «ΕΡΓΟ» Η « ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ »

Σύμφωνα
με τις διατάξεις  του καταργηθέντος     Ν.3669/08 ,     η 
έννοια  του έργου οριζόταν ως κάθε
νέα κατασκευή
(ή επέκταση ή ανακαίνιση ή επισκευή ή συντήρηση και η
οικονομικά ή τεχνικά αυτοτελής λειτουργία, καθώς και κάθε σχετική ερευνητική
εργασία, που απαιτεί τεχνική γνώση και επέμβαση), που συνδέεται  με οποιονδήποτε
τρόπο με το έδαφος, το υπέδαφος ή τον υποθαλάσσιο χώρο,
όπως και τα πλωτά
τμήματα των τεχνικών έργων ( άρθρο 1 παρ 3 Ν.3669/08)

 • Οι διατάξεις του  Ν.4412/16 ως έργο ορίζουν ότι 
  νοείται   το αποτέλεσμα ενός συνόλου οικοδομικών
  εργασιών ή εργασιών μηχανικού το οποίο επαρκεί αυτό καθαυτό για την εκπλήρωση
  μίας οικονομικής ή τεχνικής λειτουργίας
  .(
  άρθρο 2 παρ 1 περ 7 Ν.4412/16 )

Η
εκτέλεση των εργασιών απαιτεί ιδίως την εφαρμογή μελέτης κατά την έννοια του Ν.4412/16,
με τη χρήση τεχνικών γνώσεων και μεθόδων και αφορά νέες κατασκευές, επεκτάσεις,
ανακαινίσεις, επισκευές – συντηρήσεις κατά τη λειτουργία, κατεδαφίσεις
υποδομών, ιδίως στις κατηγορίες οδοποιίας, οικοδομικών, υδραυλικών,
ηλεκτρομηχανολογικών, λιμενικών, βιομηχανικών – ενεργειακών, δικτύων, πρασίνου,
καθαρισμού και επεξεργασίας νερού, υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων,
γεωτρήσεων, ειδικών μονώσεων, ανελκυστήρων, ηλεκτρονικού εξοπλισμού, πλωτών
έργων και εγκαταστάσεων, ναυπηγείων, αποκαλύψεις μεταλλείων ή όπως οι
κατηγορίες αυτές διαμορφώνονται από τις κείμενες διατάξεις και των υποδομών εκ
του συνδυασμού των ανωτέρω κατηγοριών,

Επομένως σύμφωνα με τον ορισμό του νέου νόμου δεν αποτελεί κριτήριο  για το χαρακτηρισμό  μια δημόσιας 
σύμβασης ως σύμβαση «δημόσιου «έργου» 
, η σύνδεση της νέας αυτής  κατασκευής
( επέκτασης ,ανακαίνισης κ.λ.π )
με οποιοδήποτε τρόπο με το  έδαφος 
, το υπέδαφος ή τον υποθαλάσσιο χώρο.

Ως κριτήρια για το
χαρακτηρισμό μιας σύμβασης ως « δημόσιο έργο», σύμφωνα με το νέο νόμο, είναι
ότι για τη κατασκευή του,  θα εφαρμοσθεί
μια εκπονημένη μελέτη[1]  με τη χρήση τεχνικών γνώσεων και μεθόδων  που θα αφορά νέες  κατασκευές ,επισκευές  κ.λ.π.   

 • Οι διατάξεις του  Ν.4412/16 ορίζουν ότι ως  «δημόσιες συμβάσεις γενικών
  υπηρεσιών»
  νοούνται οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την παροχή
  υπηρεσιών,
  συμπεριλαμβανομένων των συμβουλευτικών υπηρεσιών,( οικονομικών ,
  κοινωνικών, μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής  έρευνας καθώς και μελέτες συστημάτων
  πληροφορικής ,εκτός  αν σχετίζονται  με έργο ) καθώς και εκτός αν  αφορούν συμβάσεις   εκπόνησης
  μελετών και παροχής τεχνικών  και
  λοιπών  επιστημονικών υπηρεσιών(.( άρθρο 2 παρ 1 περ 9β  Ν.4412/16 )

Σύμφωνα με τη παγιωθείσα
μέχρι σήμερα νομολογία του ΕΛ.ΣΥΝ    έχει
κριθεί   ότι    ,  
όταν δεν απαιτείται η χρήση ειδικών τεχνικών  γνώσεων και μεθόδων ,καθώς και η
χρησιμοποίηση εξιδεικευμένου επιστημονικού η τεχνικού  προσωπικού και ανάλογων μέσων και
εγκαταστάσεων ,τότε δεν πρόκειται για δημόσιο τεχνικό έργο αλλά για εκτέλεση
γενικής φύσης εργασιών [2]

Μέχρι σήμερα  η νομολογία του ΕΛ.ΣΥΝ   έχει κρίνει ότι[3] :

  Ι . Συνιστούν 
απλή εργασία ( υπηρεσία γενικής φύσης )

line-height:150%’>=        
Η υγειονομική ταφή απορριμμάτων[4]line-height:150%’>=        
Ο καθαρισμός δέντρων και θάμνων και η υλοτομία ξερών δέντρων[5]line-height:150%’>=        
Η τοποθέτηση και  εκτοποθέτηση  εορταστικού στολισμού[6] line-height:150%’>=        
Η προμήθεια και εκτέλεση εργασιών υδραυλικής εγκατάστασης και
εγκατάστασης δικτύου  θέρμανσης [7]
line-height:150%’>=        
Η συντήρηση κιγκλιδωμάτων ( χρωματισμοί παλαιών κιγκλιδωμάτων) ,ο καθαρισμός
των επιφανειών, η αντικατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων, η τοποθέτηση
διακοσμητικών [8]
line-height:150%’>=        
Ο καθαρισμός ρεμάτων[9]line-height:150%’>=        
Καθαρισμός αγωνιστικού
χώρου Δημοτικού γηπέδου [10]

 

  ΙΙ . Συνιστούν  δημόσιο έργο

=        
Η  τοποθέτηση δημοτικού
φωτισμού
 (κατασκευή υπόγειου δικτύου
τροφοδότησης γαλβανισμένων ιστών φωτισμού και τοποθέτησή τους, & στην
τοποθέτηση pillar (ηλεκτρικού πίνακα) φωτισμού σε σημεία που προβλέπονται και
σύνδεση των νέων δικτύων σε υφιστάμενα pillar).[11])

=        
Η Ανόρυξη υδρογεώτρησης[12]

=        
Κατασκευή και εγκατάσταση μονάδας
αφαλάτωσης[13]

=        
Η αντικατάσταση Κεντρικής
Θέρμανσης
 Γενικού Λυκείου
(Αποξήλωση και απομάκρυνση όλης της υπάρχουσας εγκατάστασης Κεντρικής
Θέρμανσης, υδροχρωματισμούς και ελαιοχρωματισμούς των χώρων του λεβητοστασίου
κ.λ.π )[14]

=        
Καθαρισμός τάφρων και διωρύγων με συντήρηση του υφιστάμενου δικτύου
άρδευσης και στράγγισης αφορά στην εκτέλεση έργου.
Το
κύριο αντικείμενο της σύμβασης, απαιτεί εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις και
έμπειρο προσωπικό, χρήση ιδιαίτερων τεχνικών μέσων και διαρκή εποπτεία των
εργασιών και αποτελεί έργο και όχι υπηρεσία.[15]

=        
 Επιδιόρθωση των ασφαλτικών
οδοστρωμάτων από λακκούβες και εργασίες συντήρησης ασφαλτοτάπητα λόγω θεομηνιών[16]

=        
Εκσκαφές για τοποθέτηση
καλωδίων ΔΕΗ[17]

Τέλος,  όταν 
τα διάφορα μέρη συγκεκριμένης  
σύμβασης ( μικτής σύμβασης )   δεν 
μπορούν  να χωρισθούν     αντικειμενικά ,το ισχύον  νομικό 
καθεστώς καθορίζεται με βάση το κύριο αντικείμενο της εν λόγω σύμβασης .
(άρθρο 4 παρ 6 Ν.4412/16)

Παράλληλα
,σύμφωνα   με τη πάγια   νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων γίνεται
δεκτό ότι  το βασικό κριτήριο
χαρακτηρισμού μιας  μικτής 
σύμβασης
αποτελεί το κύριο αντικείμενό της με βάση το σκοπό της    , όχι απαραίτητα αλλά πολλές φορές σε
συνδυασμό με το οικονομικό της αντικείμενο , προφανώς διότι στις περισσότερες
των περιπτώσεων τα κριτήρια αυτά συμβαδίζουν ( ΣτΕ Β’ 2891/2003 ,ΣτΕ 2555/2004
)

Ενδεικτικά
αναφέρουμε ότι μ ε την απόφαση του Δ.Ε.Κ 
υπ΄αριθμ. C -331/92 ,έχει γίνει δεκτό ότι : «  Μικτή σύμβαση , η οποία  αφορά την εκτέλεση δημόσιου έργου και τη
παραχώρηση πραγμάτων ,δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του νόμου περί σύναψης
συμβάσεων δημοσίων έργων ,εάν η εκτέλεση του έργου παρουσιάζει παρεπόμενο  μόνο 
χαρακτήρα  , σε σχέση με τη
παραχώρηση πραγμάτων.

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
Δ. ΣΤΥΛΙΑΝΗ                                                         
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ   Ι. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ –ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ                                                           ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ[1] Μελέτη κατά την έννοια που ορίζεται στο παρόντα νόμο και ανήκουσα στις
κατηγορίες που ορίζονται Παράρτημα Ι του Προσαρτήματος Γ’,

[2] ΕΛ.ΣΥΝ : ΤΜΗΜΑ VII ,ΠΡΑΞΕΙΣ  76/05 ,250/06 ,184/07

[3] Ενδεικτική απαρίθμηση νομολογιών του ΕΛ.ΣΥΝ.

[4] ΕΛ.ΣΥΝ : ΤΜΗΜΑ VII ,  ΠΡΑΞΕΙΣ 76/05 και 33/02
,61/04 Ζ΄ΚΛΙΜΑΚΙΟ

[5]  ΕΛ.ΣΥΝ : ΤΜΗΜΑ  IV 
,ΠΡΑΞ
H
5/03

[6] ΕΛ.ΣΥΝ : ΤΜΗΜΑ  IV  ,ΠΡΑΞH 14/03

[7] ΕΛ.ΣΥΝ : ΤΜΗΜΑ  IV  ,ΠΡΑΞH 14/03

[8] ΕΛ.ΣΥΝ : ΤΜΗΜΑ VII  ,ΠΡΑΞH   2/05

[9] ΕΛ.ΣΥΝ : ΚΛΙΜΑΚΙΟ ,ΤΜΗΜΑ VII  ,ΠΡΑΞΕΙΣ 79/12, 35/13, 158/15

[10] ΕΛ.ΣΥΝ :ΤΜΗΜΑ VII  ,ΠΡΑΞΗ 208/2010

[11] ΕΛ.ΣΥΝ : ΤΜΗΜΑ VII
,ΠΡΑΞΗ 419/2010

[12] ΕΛ.ΣΥΝ : ΤΜΗΜΑ VII
,ΠΡΑΞΗ 197/2011

[13] ΣτΕ 2387/2009

[14] ΕΛ.ΣΥΝ : ΤΜΗΜΑ VII
,ΠΡΑΞΗ 197/2011

[15] ΕΛ.ΣΥΝ : ΤΜΗΜΑ 6Ο  ,ΠΡΑΞΗ 895/2012

[16]  ΕΛ.ΣΥΝ : ΤΜΗΜΑ VII ,ΠΡΑΞΗ 262/2015

[17] ΕΛ.ΣΥΝ : ΤΜΗΜΑ VII ,ΠΡΑΞΗ 9/2012