Ενημερωτικό έγγραφο Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ επι προτύπων τευχών δημοσίων έργων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           

ΕΝΙΑΙΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ NΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 Αρ. Πρωτ.: 458413.75pt 76.5pt’>Τμήμα Μελετών       Αθήνα,
30-09-2016

Ταχ. Δ/νση:

Λεωφόρος Κηφισίας 7

 

Τ.Κ. – Πόλη:

115 23 Αθήνα

 

Πληροφορίες: eMail:

Τηλ. Κέντρο:

Fax:

Ιστότοπος:

Μ.
Παναγοηλιοπούλου
eaadhsy@eaadhsy.gr

213 2124 700
213 2124 777

 www .  e  aadhsy.gr ή www.hsppa.gr

Προς:

Ως ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

.3in -.25pt’>Θέμα: Πρότυπα τεύχη διακηρύξεων/προκηρύξεων μετά την εφαρμογή του ν.
4412/2016 (Α’ 147)
27.3pt -.35pt’>Σε συνέχεια σχετικών τεθέντων ερωτημάτων, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:text-indent:-.5pt;line-height:103%;margin:0in 1.55pt 
7.85pt .5pt’>1.                  
Σύμφωνα με το άρθρο 53 παρ. 5 του ν. 4412/2016, η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. εκδίδει πρότυπα εγγράφων σύμβασης με δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με την περίπτωση ε’ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4013/2011 (με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 53 του ν. 4412/2016). 1.85pt -.35pt’>Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3308/22.7.2016 απόφαση της Αντιπροέδρου της Ενιαίας Ανεξάρτητηςtext-indent:-.5pt;line-height:103%;margin:0in 1.55pt 
7.85pt -.25pt’>Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΑΔΑ: 6Θ2ΛΟΞΤΒ-5ΒΘ) συστάθηκε και συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας από στελέχη της Αρχής και εκπροσώπους του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με έργο την υποβολή εισήγησης για την αναθεώρηση: α) προτύπου τεύχους δημοπράτησης δημοσίων έργων “Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας
Τύπος Α” και β) προτύπου τεύχους μελετών
(πρώην) αρ. 7 του ν. 3316/2005 “Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας Τύπος Α”,
προκειμένου να καταστούν συμβατά με το νέο νομοθετικό πλαίσιο των δημοσίων
συμβάσεων, το έργο της οποίας βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να
ολοκληρωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.text-indent:-.5pt;line-height:103%;margin:0in 1.55pt
7.85pt -.25pt’>Αναφορικά με τη σύνταξη ηλεκτρονικών προτύπων τευχών διακήρυξης για προμήθειες
και γενικές υπηρεσίες, σας ενημερώνουμε ότι
η επεξεργασία τους θα ξεκινήσει από την Αρχή το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα
και θα ολοκληρωθεί μετά την έκδοση της απαιτούμενης δευτερογενούς νομοθεσίας
από τα αρμόδια Υπουργεία (πρβ. άρθρο 36 παρ. 3, 4 και 5  του ν. 4412/2016).text-indent:-.5pt;line-height:103%;margin:0in 1.55pt
7.9pt .5pt’>2.                  
α) Ως προς τις διακηρύξεις δημοσίων έργων και μελετών,
επισημαίνεται η πρόβλεψη της παραγράφου 13 του άρθρου 376 του ν. 4412/2016,
σύμφωνα με την οποία “Μέχρι την έκδοση
νέων προτύπων εγγράφων συμβάσεων έργων και μελετών της παραγράφου 5 του άρθρου 53,
εξακολουθούν να εφαρμόζονται τα ήδη ισχύοντα”
.text-indent:-.5pt;line-height:103%;margin:0in 1.55pt
1.8pt -.25pt’>Δεδομένης της δεσμευτικότητας των όρων των πρότυπων διακηρύξεων δημοσίων έργων (υπ’ αρ. 67/2015 απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ (Β’ 664/21.4.2015), όπως διορθώθηκε στο ΦΕΚ Β’ 264/11.2.2016) και μελετών (με αρ. Δ17γ/07/85 /ΦΝ439.1/28.7.2008 απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Β’ 1582), όπως τροποποιήθηκε με τη με αρ. Δ17γ/06/102/ΦΝ439.1/27.6.2011 απόφαση του ΥΠΥΜΕΔΙ (Β’ 1581) και τη με αρ. Δ17γ/02/5/ΦΝ439.1/16.1.2012 όμοια απόφαση (Β’ 23), καθώς και της υποχρεωτικής εφαρμογής τους από τις αναθέτουσες αρχές, λόγω της κανονιστικής ισχύος

inter-ideograph’>text-indent:-.5pt;line-height:103%;margin:0in 1.25pt 
7.9pt -.25pt’>δημοπράτησης δημοσίων
έργων
ανοικτής διαδικασίας Τύπου Α και Τύπου Β ορίζεται ότι: “Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων
της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο και τις
υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται,
μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα νομοθεσία”.
Ανάλογου
περιεχομένου ρήτρα ευελιξίας περιλαμβάνεται στο σχετικό με την “Εφαρμοστέα νομοθεσία” άρθρο των
προτύπων τευχών διακηρύξεων μελετών (“Για την ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης,
έχουν εφαρμογή, ιδίως, οι κατωτέρω διατάξεις, όπως ισχύουν κατά το χρόνο
δημοσίευσης της παρούσας: […] 10. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες
κανονιστικές διατάξεις (πλην αυτών που ήδη προαναφέρθηκαν), καθώς και άλλες
διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη
της παρούσας σύμβασης και γενικότερα κάθε διάταξη (νόμου, π.δ., υ.α., κλπ) που
διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν
αναφέρονται ρητά παραπάνω”).
text-indent:-.5pt;line-height:103%;margin:0in 1.55pt
7.85pt -.25pt’>Εκ των ανωτέρω, απορρέει ότι στα πρότυπα τεύχη συμπεριλαμβάνεται σχετική ρήτρα ευελιξίας, δυνάμει της οποίας οι αναθέτουσες αρχές αναπροσαρμόζουν το περιεχόμενο των όρων των διακηρύξεων, προκειμένου να συμφωνεί με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις.text-indent:-.5pt;line-height:103%;margin:0in 1.55pt 
7.85pt -.25pt’>β) Αναφορικά με τις συμβάσεις προμηθειών και γενικών
υπηρεσιών
και μέχρι την έκδοση δεσμευτικών προτύπων τευχών από την Αρχή, οι
αναθέτουσες αρχές μπορούν να συντάσσουν διακηρύξεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στις διατάξεις του ν. 4412/2016, χωρίς την υποχρεωτική χρήση προτύπου τεύχους.text-indent:-.5pt;line-height:103%;margin:0in 1.55pt
13.7pt .5pt’>3.                  
Αναφορικά με τις προκηρύξεις (περιλήψεις
διακηρύξεων) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων,
επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 122 του ν. 4412/2016, “οι προκηρύξεις σύμβασης συντάσσονται
σύμφωνα με τυποποιημένα έντυπα που εκδίδει η Αρχή κατά την παρ. 5 του άρθρου
53  και περιέχουν κατ’ ελάχιστον τις
πληροφορίες που προβλέπονται στο Μέρος Γ’ του Παραρτήματος V του Προσαρτήματος
Α’, εφόσον οι εν λόγω πληροφορίες προσιδιάζουν στις συμβάσεις αυτές και
δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 66”
(του εν λόγω νόμου).text-indent:-.5pt;line-height:103%;margin:0in 1.55pt
13.7pt -.25pt’>Μέχρι την έκδοση δεσμευτικών τυποποιημένων εντύπων (προτύπων προκηρύξεων) από την Αρχή, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συντάσσουν τις προκηρύξεις που απαιτούνται από τη διάταξη του άρθρου 122, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4412/2016 , χωρίς την υποχρεωτική χρήση τυποποιημένων εντύπων. inter-ideograph;text-indent:-.5pt;line-height:103%;margin:0in 1.55pt .0001pt .5pt’>4.                  
Τέλος, επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 281
παρ. 5 του ν. 4412/2016, για τις συμβάσεις και τους διαγωνισμούς μελετών του
Βιβλίου ΙΙ του νόμου αυτού (προκειμένου για την απόκτηση έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών
από οικονομικούς φορείς που επιλέγονται από αναθέτοντες φορείς, εφόσον τα
ανωτέρω προορίζονται για την εκτέλεση μίας εκ των δραστηριοτήτων που
αναφέρονται στα άρθρα 228 έως 234 του νόμου αυτού), “οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να
χρησιμοποιούν πρότυπα ή υποδείγματα εγγράφων σύμβασης τα οποία εκδίδονται από
την Αρχή”.
.65in -.35pt’>Στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω ενημέρωση. 46.7pt -.35pt’>Η παρούσα διατίθεται στην ιστοσελίδα της Αρχής www.eaadhsy.gr και www.hsppa.gr margin-bottom:13.9pt;margin-left:.5pt;text-align:right;text-indent:-.5pt;
line-height:102%’>Με εντολή Προέδρουmargin-bottom:3.8pt;margin-left:.5pt;text-align:right;text-indent:-.5pt;
line-height:102%’>Η Προϊσταμένη Δ/νσηςmargin-bottom:38.65pt;margin-left:.5pt;text-align:right;text-indent:-.5pt;
line-height:102%’>Νομικών Υπηρεσιών margin-bottom:38.65pt;margin-left:.5pt;text-align:right;text-indent:-.5pt;
line-height:102%’>Ευανθία Κ. Σαββίδηmargin-left:.5in’>                   margin-left:5.8pt’>1.6pt 41.05pt’>2.       Γενικός Διευθυντής1.6pt 41.05pt’>3.       Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών 1.6pt 41.05pt’>4.       Διεύθυνση Συντονισμού και
Ελέγχου

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

1.85pt -.25pt’>[Α]1.85pt 17.1pt’>1)      Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού
1.85pt -.35pt’>Γραφείο Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή τηλ. 210-3893157text-indent:-.5pt;line-height:102%;margin:0in -.75pt 
15.3pt -.25pt’>e-mail: mmanolaki@eprocurement.gov.gr1.85pt 17.1pt’>2)      Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
1.85pt -.35pt’>Γεν. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών – Διοικ. Υποστήριξης & Ηλ. Διακυβέρνησης1.85pt -.35pt’>Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών1.85pt -.35pt’>Τμήμα Διαχείρισης & Παρακολούθησης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων15.3pt -.35pt’>(Υπ’ όψιν κ. Κατρά) Τηλ. 210-7767136
fax: 210-7767577 e-mail: dkatras@justice.gov.gr1.85pt 17.1pt’>3)      Περιφέρεια Αττικής1.85pt -.35pt’>Γραφείο Περιφερειάρχη1.85pt -.35pt’>Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 15-1715.3pt -.35pt’>Τ.Κ. 11743 , Αθήνα Τηλ.: 2132063750 fax: 210-6984182 e-mail: gperatt@patt.gov.gr και Τμήμα Προμηθειών  e-mail: amaliameni@yahoo.gr1.85pt 17.1pt’>4)      Περιφέρεια Θεσσαλίας Γενική Δ/νση Α.Π.Π. & Υ.1.85pt -.35pt’>Δ/νση Τεχνικών Έργων1.85pt -.35pt’>Τμήμα Συγ/κων Έργων1.85pt -.25pt’>(Υπ’όψιν κ. Μουσμούλη)1.85pt -.35pt’>Ταχ. Δ/νση: Καλλισθένους 27 & Θεοφράστου1.85pt -.35pt’>Τ.Κ. 41110, Λάρισα Τ.Θ. 1287text-indent:-.5pt;line-height:102%;margin:0in -.75pt 
15.3pt -.25pt’>e-mail:  k.mousmoulis @ thessaly.gov.gr1.85pt 17.1pt’>5)      Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου –  Π.Ε. Χίου1.85pt -.35pt’>Δ/νση Τεχνικών Έργων1.85pt -.25pt’>(Υπ’ όψιν κ. Σταθόπουλου Θεοδόση)1.85pt -.35pt’>Ταχ. Δ/νση: Πολυτεχνείου 1, 1.85pt -.35pt’>ΤΚ 82131, Χίος9.8pt -.35pt’>Τηλ. 2271350508, Fax 2271350546text-indent:-.5pt;line-height:102%;margin:0in -.75pt 
23.3pt -.25pt’>e-mail:  theo.stathopoulos@ chios.pvaigaiou.gov.gr1.85pt 17.1pt’>6)      Περιφέρεια Πελοποννήσου -Π.Ε. Μεσσηνίας15.3pt -.35pt’>Δ/νση Τεχνικών Έργων τηλ. 27213-61334 fax: 27210-206551.85pt 17.1pt’>7)      Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου1.85pt -.35pt’>Γεν. Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών1.85pt -.35pt’>Δ/νση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου – Τμήμα Μελετών1.85pt -.35pt’>Ταχ. Δ/νση: Ιερού Λόχου 41.85pt -.35pt’>ΤΚ 85131, Ρόδος15.3pt -.35pt’>Τηλ: 22413-63158 Fax: 22413-63139 e-mail: th.mavrilas@rho.pnai.gov.gr1.85pt 17.1pt’>8)      Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου – Π.Ε. Σάμου1.85pt -.25pt’>(Υπ’ όψιν κας Γ. Χατζηκωνσταντή)1.85pt -.35pt’>Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού15.3pt -.35pt’>Τηλ. 2273350484 FAX: 2273350415 e-mail: k.xatzikonstanti@samos.gr1.85pt 17.1pt’>9)      Περιφέρεια Θεσσαλίας – Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων1.85pt -.35pt’>Δ/νση Τεχνικών Έργων1.85pt -.25pt’>(Υπ’ όψιν κας Ελισσάβετ Δεμιρίδη)margin-left:-.35pt;text-indent:-.4pt;line-height:102%’>Τηλ. 24213-52460 Fax: 24213-52457 e-mail: e.demiridi@thessaly.gov.gr1.85pt 17.1pt’>10) Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας
15.3pt -.35pt’>Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (Υπ’ όψιν κας Αναστασίας Καραλή) e-mail: tdp2@aitnia.pde.gov.gr1.85pt 17.1pt’>11) Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας Θράκης – Π.Ε.
Ξάνθης
1.85pt -.35pt’>Γεν. Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών1.85pt -.35pt’>Δ/νση Τεχνικών Έργων15.3pt -.35pt’>Τηλ. 25413-50348 Fax. 25413-50352 e-mail: dte.xanthi@pamth.gov.gr1.85pt 17.1pt’>12) Περιφέρεια Ιονίων Νήσων  – Π.Ε. Ζακύνθου1.85pt -.35pt’>Διεύθυνση Τεχνικών Έργων15.3pt -.25pt’>(Υπ’ όψιν κας Αγγ. Βούλτσου) Τηλ.
26953-60379 e-mail: voultsou@pin.gov.gr1.85pt 17.1pt’>13) Ένωση Περιφερειών Ελλάδας15.3pt -.35pt’>Λ. Μεσογείων 15, ΤΚ 11526, Αθήνα Τηλ. 2132144700 fax: 210-7778992 e-mail: info@enpe.gr1.85pt 17.1pt’>14) 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης1.85pt -.35pt’>Δ/νση Οικονομικής Οργάνωσης & Υποστήριξης1.85pt -.35pt’>Τμήμα Προμηθειών1.85pt -.25pt’>(Υπ’όψιν κ. Πλατάκη Μιχάλη)1.85pt -.35pt’>Ταχ. Δ/νση: 3ο χλμ Εθν. Οδού Ηρακλείου – Μοιρών1.85pt -.35pt’>Τ.Κ. 71500, Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Θ. 12851.85pt -.35pt’>Τηλ.: 2813404424 Fax: 2810300415 e-mail: supplies@hc-crete.gr 15) Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού1.85pt -.35pt’>Τμήμα Προμηθειών1.85pt -.25pt’>(Υπ’όψιν κας Άννας Ορτεντζάτου)1.85pt -.35pt’>Τηλ.: 2132014726text-indent:-.5pt;line-height:102%;margin:0in -.75pt 
15.3pt -.25pt’>e-mail:  a.ortentzatou @ 0177.syzefxis.gov .gr1.85pt 17.1pt’>16) Δήμος Κατερίνης1.85pt -.35pt’>Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών1.85pt -.25pt’>(Υπ’ όψιν κας Μητροδώρας Παπαδοπούλου)15.3pt -.35pt’>Tηλ. 2351-350506 e-mail: mitrodora@katerini.gr1.85pt 17.1pt’>17) Δήμος Χαλανδρίου1.85pt -.35pt’>Τεχνική Υπηρεσία 1.85pt -.35pt’>Tαχ. Δ/νση: Αγ. Γεωργίου & Φιλ. Λίτσα 291.85pt -.35pt’>ΤΚ 15234 Χαλάνδρι Τηλ. : 2132023978text-indent:-.5pt;line-height:102%;margin:0in -.75pt 
15.3pt -.25pt’>e-mail: p.chorianopoulou@halandri.gr , tmima.meleton@halandri.gr
, pigi.krikohoriti@halandri.gr1.85pt 17.1pt’>18) Δήμος Λέσβου1.85pt -.35pt’>Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών1.85pt -.25pt’>(Yπ’ όψιν κας Ελ. Παπασωτηρίου)15.3pt -.35pt’>Ελ. Βενιζέλου 13-17 Τ.Κ. 81100 τηλ. 22513-50562 Fax: 22513-50508 e-mail: elepapas1@gmail.com1.85pt 17.1pt’>19) Δήμος Παιανίας15.3pt -.25pt’>(Υπ’ όψιν κ. Διονύση Βασιλείου) e-mail: basiliou@0155.syzefxis.gov.gr1.85pt 17.1pt’>20) Δήμος Βέροιας1.85pt -.35pt’>Τεχνική Υπηρεσία15.3pt -.25pt’>(Υπ’ όψιν κ. Στ. Βουτσιλα) e-mail: voutsilas@veria.gr1.85pt 17.1pt’>21) Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης1.85pt -.35pt’>Τεχνική Υπηρεσία 1.85pt -.35pt’>Τμήμα Μελετών & Κατασκευών1.85pt -.25pt’>(Υπ’ όψιν κας Μ. Μερκούρη) Τηλ:
2132026067text-indent:-.5pt;line-height:102%;margin:0in -.75pt
15.3pt -.25pt’>e-mail: merkouri.maria@yahoo.com1.85pt 17.1pt’>22) Δήμος Βόλου15.3pt -.25pt’>(Υπ’ όψιν κας Ελ. Προβιά) Τηλ.
24210-97501 e-mail: eleni.prov@gmail.com1.85pt 17.1pt’>23) Δήμος Μουζακίου Ν. Καρδίτσας1.85pt -.35pt’>Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής1.85pt -.35pt’>(Υπ’ όψιν κ. Νικ. Κρούπη) Τηλ.
24453-50116 fax: 24453-50110text-indent:-.5pt;line-height:102%;margin:0in -.75pt
15.3pt -.25pt’>e-mail: n.kroupis@mouzaki.gr1.85pt 17.1pt’>24) Δήμος Ιλίουtext-indent:-.5pt;line-height:103%;margin:0in 332.0pt
15.3pt -.25pt’>Τεχνική Υπηρεσία (Υπ’ όψιν κας Χαρ. Ζήση) e-mail: xzisi@ilion.gr1.85pt 17.1pt’>25) Δήμος Νευροκοπίουtext-indent:-.5pt;line-height:102%;margin:0in 275.6pt
15.3pt -.25pt’>Τεχνική Υπηρεσία (Υπ’ όψιν κ. Δημ. Χαριζάνη) e-mail: texniki2@0724.syzefxis.gov.gr1.85pt 17.1pt’>26) Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης/Αποχέτευσης
(ΔΕΥΑ) Ξάνθης
15.3pt -.35pt’>(Υπ’ όψιν κ. Λεπίδα) Τηλ. 2541100320
e-mail: dlepidas@deyaxanthis.gr1.85pt 17.1pt’>27) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης1.85pt -.35pt’>Γεν. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Μηχανοργάνωσης1.85pt -.35pt’>Δ/νση Προγραμματισμού Μελετών & Εκτέλεσης Έργων15.3pt -.25pt’>(Υπ’ όψιν κας Κ. Δημητρίου) τηλ.
2310-996867 e-mail: ndimitriou@ad.auth.gr1.85pt 17.1pt’>28) Πανεπιστήμιο Κρήτης1.85pt -.35pt’>Τμήμα Προμηθειών1.85pt -.25pt’>(Υπ’ όψιν κας Κ. Καρνιαβούρα)15.3pt -.35pt’>Ρέθυμνο Τηλ. 28310-77940 e-mail: karniaboyra@admin.uoc.gr και Τεχνική Υπηρεσία (Υπ’ όψιν κας Κελαράκη) e-mail: doulger@tec.uoc.gr1.85pt 17.1pt’>29) Πανεπιστήμιο Αιγαίου1.85pt -.35pt’>Τμήμα Περιουσίας και Προμηθειών1.85pt -.25pt’>(Yπ’ όψιν κας Κεντέρη)1.85pt -.35pt’>Κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου15.3pt -.35pt’>Μυτιλήνη, 81100 Τηλ: 22510-36142 fax: 22510-36127 e-mail: ekenteri@aegean.gr1.85pt 17.1pt’>30) Aλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης15.3pt -.35pt’>Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (Υπ’ όψιν κας Ειρ. Σαββουλίδου)
e-mail: savvoul@admin.teithe.gr1.85pt 17.1pt’>31) Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας1.85pt -.35pt’>Δ/νση Πληροφορικής και Τεχνικών Υπηρεσιών1.85pt -.35pt’>Τμήμα Μελετών – Κατασκευών Τηλ. 2410-684419 fax. 2410-610980 e-mail: techniki@teilar.gr 32) 
ΓΝΘ “ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ”
text-indent:-.5pt;line-height:103%;margin:0in 277.15pt
15.3pt -.25pt’>(Υπ’
όψιν κας Κατσάνα Κατερίνας
) Γραφείο Προμηθειών e-mail:  promagpavlos@outlook.com1.85pt 17.05pt’>33) Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου1.85pt -.35pt’>Τμήμα Οικονομικό – Γραφ. Προμηθειών (Υπ’ όψιν κας Ειρ.
Καρυώτη)
τηλ. 27413-61835 fax. 2741020529text-indent:-.5pt;line-height:102%;margin:0in -.75pt
15.3pt -.25pt’>e-mail: prom@hospkorinthos.gr, ekarioti@ hospkorinthos.gr1.85pt 17.05pt’>34) Εγνατία Οδός Α.Ε.1.85pt -.35pt’>Τομέας Έργων & Ανάπτυξης1.85pt -.35pt’>Δ/νση Συμβάσεων1.85pt -.25pt’>(Υπ’ όψιν κας Μ. Θάνου)1.85pt -.35pt’>Ταχ. Δ/νση: 6ο χλμ Θεσσαλονίκης Θέρμης1.85pt -.35pt’>Τ.Θ. 60030, ΤΚ 57001, Θεσσαλονίκη1.85pt -.35pt’>Τηλ. 2310-470200 FAX: 2310-470297text-indent:-.5pt;line-height:102%;margin:0in -.75pt 
15.3pt -.25pt’>e-mail: mthanou@egnatia.gr , ebecia@egnatia.gr1.85pt 17.05pt’>35) Ο.Σ.Ε. Α.Ε.1.85pt -.35pt’>Δ/νση Συντήρησης Γραμμής1.85pt -.35pt’>Τμήμα Προγραμματισμού, Υποστήριξης και Συντονισμού Συντήρησης Γραμμής1.85pt -.35pt’>Ταχ. Δ/νση: Καρόλου 1-31.85pt -.35pt’>Τ.Κ. 10437 , Αθήνα15.3pt -.35pt’>Τηλ. 210-5297857 Fax: 210-5297579 e-mail: t.kalaboki@osenet.gr1.85pt 17.05pt’>36) Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.1.85pt -.35pt’>Ταχ. Δ/νση: Θεμιστοκλέους 4, Aθήνα1.85pt -.35pt’>Τ.Κ. 1067815.3pt -.35pt’>Τηλ.: 210-3814735 Fax: 210-3824116 e-mail: info@pesede.gr1.85pt 17.05pt’>37) Λιμενικό Ταμείο Ν. Χανίων15.3pt -.35pt’>(Υπ’ όψιν κας Στ. Μανιουδάκη) Τηλ:
28210-87925, 83230 e-mail: stelman@ltnx.gr1.85pt 17.05pt’>38) Δασαρχείο Λίμνης (Υπ’ όψιν κ. Σπ. Ζίγκηρη) τηλ. 22270-29107inter-ideograph;text-indent:-.5pt;line-height:102%;margin:0in -.75pt .0001pt -.25pt’>e-mail: spyros.zigkiris@apdthest.gov.gr1.85pt -.25pt’>[Β]1.85pt 11.45pt’>1) Προεδρία της Δημοκρατίας1.9pt 11.45pt’>2) Όλα τα Υπουργεία/ Γενικές-Ειδικές
Γραμματείες
(Γραφεία κ. Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Δ/νσεις Νομοθετικού έργου, Τμήματα Προμηθειών, προς περαιτέρω ενημέρωση και εποπτευομένων φορέων)1.85pt 5.85pt’>- Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (προς περαιτέρω κοινοποίηση και στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, Τμήματα/ Γραφεία Προμηθειών)1.85pt 5.85pt’>- Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού1.85pt;margin-left:-.35pt;text-indent:-.4pt;line-height:102%’>- Υπουργείο Εθνικής Άμυνας1.85pt 5.85pt’>- Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (προς περαιτέρω κοινοποίηση και στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα [Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά1.85pt;margin-left:-.35pt;text-indent:-.4pt;line-height:102%’>Ιδρύματα και Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης)1.85pt 5.85pt’>- Υπουργείο Εξωτερικών1.85pt 5.85pt’>- Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων1.85pt 5.85pt’>- Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης1.85pt 5.85pt’>- Υπουργείο Υγείας1.85pt 5.85pt’>- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (προς περαιτέρω κοινοποίηση και στις Εφορείες Αρχαιοτήτων)1.85pt 5.85pt’>- Υπουργείο Οικονομικών1.85pt 5.85pt’>- Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας1.85pt 5.85pt’>- Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων1.85pt 5.85pt’>- Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής1.85pt 5.85pt’>- Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων1.85pt;margin-left:-.35pt;text-indent:-.4pt;line-height:102%’>-Υπουργεία Επικρατείας1.85pt;margin-left:-.25pt;text-indent:-.5pt;line-height:101%’>3) Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
(Γραφεία κ. Γενικών Γραμματέων, Δ/νσεις Νομοθετικού)
1.85pt 5.85pt’>- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής1.85pt 5.85pt’>- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας1.85pt 5.85pt’>- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας1.85pt 5.85pt’>- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου1.85pt 5.85pt’>- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου1.85pt 5.85pt’>- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης1.85pt 5.85pt’>- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης1.9pt 11.45pt’>4) Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων
(ΕΣΠΑ) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
(προς περαιτέρω ενημέρωση και των Ειδικών Υπηρεσιών και Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης ν. 3614/2007 και Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών1.85pt;margin-left:-.35pt;text-indent:-.4pt;line-height:102%’>Προγραμμάτων (ΜΟΔ Α.Ε.)1.85pt 11.45pt’>5) Ανεξάρτητες Αρχές1.85pt 11.45pt’>6) Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Δικαίου, Μονάδα Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων