ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

Ενημερωτικό σημείωμα: Παράδειγμα πίνακα βαθμολόγησης προσφορών PDF

Ενημερωτικό σημείωμα: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Ν. 4412/16 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων ,Προμηθειών και Υπηρεσιών » : WORD

Ενημερωτικό σημείωμα: Όροι διακήρυξης σύμβασης ανοικτού διαγωνισμού: PDF

Ενημερωτικό σημείωμα: Έννοια Έργου – Υπηρεσίας : PDF

Ενημερωτικό σημείωμα: Περιεχόμενο Προκηρύξεων & Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων: WORD

1, 2