Ενημερωτικό έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ για τη καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης ΕΕΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     

ΕΝΙΑΙΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα
Μελετών

Αρ. Πρωτ.:
3828

Αθήνα, 06-09-2016

Προς: Όπως πίνακας αποδεκτών

Ταχ. Δ/νση:            Λεωφόρος
Κηφισίας 7

Τ.Κ. – Πόλη:           115
23 Αθήνα

Πληροφορίες:Χ. Ζαράρη

Γ. Κυρίτσης Τηλέφωνo:        213 2124
734, 738
eMail:      eaadhsy @eaadhsy.gr

Τηλ. Κέντρο: 213 2124 700

Fax:         213 2124
777

Ιστότοπος:             www  . hsppa 
.
gr

Με το άρθρο 79 “Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Έγγραφο Σύμβασης
” (εφεξής ΕΕΕΣ) του ν. 4412/2016 (147/A/08.08.2016), ενσωματώθηκε στην εθνική
έννομη τάξη το άρθρο 59 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ στο οποίο ρητώς ορίζεται ότι το
ΕΕΕΣ αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση,
με τις συνέπειες του ν. 1599/1986, η οποία υποβάλλεται από τους οικονομικούς
φορείς και συνιστά προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών
που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω
οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις όπως ορίζονται στο ν.
4412/2016 : α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και
74   για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς
αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν, β) 
πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα
με τα άρθρα 75, 76 και 77 και γ) κατά περίπτωση, τηρεί τους αντικειμενικούς
κανόνες και κριτήρια που έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 84 στη δε
παράγραφο 3 του άρθρου 79 ρητώς ορίζεται ότι για τις συμβάσεις άνω των ορίων το
ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου παραρτήματος 2 του Κανονισμού 2016/7.

Στόχος του ΕΕΕΣ είναι να περιοριστεί η ανάγκη προσκόμισης σημαντικού
αριθμού πιστοποιητικών ή άλλων εγγράφων που σχετίζονται με τα κριτήρια
αποκλεισμού και τα κριτήρια επιλογής, παρέχοντας παράλληλα τις ενδεδειγμένες
πληροφορίες όσον αφορά τους φορείς, στις ικανότητες των οποίων βασίζεται ο
οικονομικός φορέας, με αποτέλεσμα τη δημιουργία προϋποθέσεων ευρύτερης
συμμετοχής ΜΜΕ λόγω της μείωσης του απαιτούμενου χρόνου προετοιμασίας του
φακέλου υποβολής προσφοράς. Επίσης, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να
χρησιμοποιήσουν εκ νέου ΕΕΕΣ το οποίο έχει ήδη χρησιμοποιηθεί σε προηγούμενη
διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον επιβεβαιώνουν ότι οι πληροφορίες του
εγγράφου εξακολουθούν να είναι αληθείς. 

Ο εν λόγω Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης
Ιανουαρίου 2016 για την καθιέρωση του τυποποιημένου Εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας και
πλέον Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης
[1] (ΕΕΕΕ L 3, 6.1.2016, σ. 16–34),  εφαρμόζεται υποχρεωτικά στις  διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων άνω
των ορίων
. O ανωτέρω
Κανονισμός περιλαμβάνει δύο Παραρτήματα, εκ των οποίων το πρώτο περιλαμβάνει “Οδηγίες” σχετικά με τη διαμόρφωση και
συμπλήρωση του Ευρωπαϊκού Ενιαίου
Εγγράφου Σύμβασης
σύμφωνα με τους όρους
έκαστης διακήρυξης ή πρόσκλησης προς σύναψη δημόσιας σύμβασης
και το
δεύτερο περιλαμβάνει το τυποποιημένο έντυπο.

Το ΕΕΕΣ  περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

Μέρος I. Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία ανάθεσης και
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα .

Μέρος II. Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα.

Μέρος III. Κριτήρια αποκλεισμού:

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα και άλλοι λόγοι αποκλεισμού .

Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να
προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία [ε.α άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/2005 (Α’ 30)
περί ονομαστικοποίησης μετοχών] Μέρος IV. Κριτήρια 
επιλογής:

α. Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής                         Α. Καταλληλότητα

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια.

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής

διαχείρισης.

Μέρος V. Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα
κριτήρια επιλογής υποψηφίων.

Μέρος VI. Τελικές δηλώσεις.

Τον εκτελεστικό Κανονισμό 2016/7 μπορείτε να τον αναζητήσετε στην
ηλεκτρονική διεύθυνση http://eurlex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/?uri=OJ %3AJOL_2016_003_R_0004 και στην
ιστοσελίδα της Αρχής www.eaadhsy.gr ή www.hsppa.gr  / Νομοθεσία
/ Ενωσιακό Δίκαιο.

Τέλος,
επισημαίνεται ότι το ΕΕΕΣ παρέχεται
αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή.
Στην δε ηλεκτρονική διεύθυνση https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd, η  Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει δωρεάν διαδικτυακή
υπηρεσία δημιουργίας ΕΕΕΣ σε ηλεκτρονική μορφή η οποία απευθύνεται σε
αναθέτουσες αρχές /αναθέτοντες φορείς προκειμένου
να το προσαρμόζουν στους όρους έκαστης διακήρυξης ή πρόσκλησης
αλλά και σε
οικονομικούς φορείς προκειμένου στη συνέχεια να προβούν στη συμπλήρωση
του. 

Νομικών

Εσωτερική Διανομή:

1.   
Γραφείο Προέδρου

2.   
Γραφείο Διεθνών Σχέσεων

3.   
Γραφείο Νομικού Συμβούλου

4.   
Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων

5.   
Διεύθυνση
Βάσεων Δεδομένων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων

Συμβάσεων

6.   
Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

7.   
Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών

8.   
Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου

9.   
Περιφερειακό Γραφείο Θεσσαλονίκης

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

1)   
Προεδρία της Δημοκρατίας

2)   
Όλα τα
Υπουργεία/ Γενικές-Ειδικές Γραμματείες (Γραφεία κ. Υπουργών, Αναπληρωτών

Υπουργών, Υφυπουργών, Δ/νσεις Νομοθετικού έργου, Τμήματα
Προμηθειών, προς περαιτέρω

ενημέρωση
και εποπτευομένων φορέων)

     
Υπουργείο
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (προς περαιτέρω κοινοποίηση και

στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, Τμήματα/ Γραφεία Προμηθειών)

     
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

– Υπουργείο
Εθνικής Άμυνας

     
Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (προς περαιτέρω κοινοποίηση και στα

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα [Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία,
Τεχνολογικά

Εκπαιδευτικά

Ιδρύματα και Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης)

     
Υπουργείο Εξωτερικών

     
Υπουργείο
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

     
Υπουργείο
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

     
Υπουργείο Υγείας

     
Υπουργείο
Πολιτισμού και Αθλητισμού (προς περαιτέρω κοινοποίηση και στις

Εφορείες

Αρχαιοτήτων)

     
Υπουργείο Οικονομικών

     
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

     
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

     
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

     
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

-Υπουργεία
Επικρατείας

3)  Όλες τις
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (Γραφεία κ. Γενικών Γραμματέων, Δ/νσεις

Νομοθετικού)

  
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

  
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας

  
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας

  
Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου

  
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου

  
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης

  
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης

4)      
Γενική
Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ) του Υπουργείου Οικονομίας,

Ανάπτυξης

και Τουρισμού (προς περαιτέρω ενημέρωση και των Ειδικών
Υπηρεσιών και

Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης ν. 3614/2007 και Μονάδας
Οργάνωσης της

Διαχείρισης

Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ Α.Ε.)

5)      
Ανεξάρτητες Αρχές

6)      
Κέντρο Διεθνούς
και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Μονάδα Παρακολούθησης

Διαγωνισμών
και Συμβάσεων[1]
. Σε συνέχεια του
Διορθωτικού της οδηγίας 2014/24/ΕΕ [ L 135/24-5-2016]’, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Έγγραφο Προμήθειας μετονομάσθηκε στην επίσημη ελληνική μετάφραση σε Ευρωπαϊκό
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (βλ. περ. 22 και 303-309 του ανωτέρω Διορθωτικού) και
ενσωματώθηκε με αυτή την ονομασία στο άρθρο 79 
του ν. 4412/2016.