Π. ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ – ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

2017

 

Π.Δ 57/17 ( ΦΕΚ 88/20.6.2017 τ. Α΄)«Οργανισμός της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών »  

Π.Δ 58/17  ( ΦΕΚ 88/20.6.2017 τ. Α΄)«Ειδικός Κανονισμός Διαχείρισης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών»

Π.Δ 39/17 (Φ.Ε.Κ 64/4.5.2017 Α΄)  «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ).»

2017

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

2017

Απόφαση Υπ. Υποδομών και Μεταφορών ΔΝΣγ/οικ. 37834 /Φ.Ν 466/6-6-2017 (ΦΕΚ  1980/18.6.2017 τ.Β΄)   « Αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατά την ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών    συναφών επιστημονικών  υπηρεσιών »                  

Απόφαση Υπ. Υποδομών και Μεταφορών ΔΝΣγ/οικ. 37835 /Φ.Ν 466/6-6-2017 (ΦΕΚ  1980/18.6.2017 τ.Β΄)  « Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Αναθέτουσας Αρχής και Προϊσταμένης Αρχής στις συμβάσεις έργων Ν.4412/16 αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών »

( ΝΕΑ) 8-6-2017

Απόφαση Υπ. Υποδομών κ Μεταφορών ΔΝΣγ/οικ.38107 /Φ.Ν 466/22.3.2017 ( Φ.Ε.Κ 1956/7.6.2017  τ.Β’ ) «Καθορισμός ομάδων εργασιών ανά κατηγορία έργων για τις δημόσιες συμβάσεις έργων  »

Απόφαση Υπ. Υποδομών κ Μεταφορών ΔΝΣγ/οικ.38108 /Φ.Ν 466/5.4.2017 ( Φ.Ε.Κ 1956/7.6.2017  τ.Β’ ) «Περιεχόμενο του Μητρώου  Έργου  »

( ΝΕΑ) 2-6-2017

Απόφαση  Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης 56902/215/19.5.2017 ( Φ.Ε.Κ  1924 /2.6.2017 τ.Β’ )« Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος  Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων »

( ΝΕΑ) 23-5-2017

Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης αριθμ.57654 /22-5-17 ( ΦΕΚ 1781/23-5-17 τ.Β΄) με τίτλο  «Ρύθμιση ειδικοτέρων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων ( ΚΗΜΔΗΣ ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης »

( ΝΕΑ) 22-3-2017

ΚΥΑ Υπουργών Οικονομικών -Δικαιοσύνης1191/2017 (ΦΕΚ 969/Β/22-3-2017) :Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147).

Δείτε άρθρο της επιστημονικής ομάδας όσον αφορά τη κράτηση υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών   PDF

(ΝΕΑ ) 17-3-2017

Στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών αναπτύσσεται για τις Δημόσιες Συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, κατ’ επιταγή του άρθρου 118 παρ. 6 του ν. 4412/2016, Κεντρι κό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων (Κ.Η.Σ.Κ) με σκοπό την αξιόπιστη, αντικειμενική και με όρους εμπιστοσύνης και διαφάνειας διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τε- χνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών των οποίων η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη των 20.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Το εν λόγω Κ.Η.Σ.Κ θα λειτουργεί σε κατάλληλες διατάξεις υπολογιστικών συστημάτων προς υποστήριξη των λειτουργιών που περιγράφονται στο άρθρο 4, προσφέροντας ταυτόχρονα προστασία από κακόβουλες ενέργειες και επιθέσεις.

Δείτε την Απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών ΔΝΣγ/οικ 15299/ΦΝ 466/02.03.2017 (ΦΕΚ 900 Β 17-3-2017) περί ανάπτυξης διαδικτυακού  Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων για Δημόσιες Συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών PDF

Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 137954/22.12.2016 (ΦΕΚ 4515/30.12.2016 τεύχος Β’) Ρυθμίσεις για την παροχή Κεντρικών και Επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών προμηθειών και γενικών υπηρεσιών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1 β) του άρθρου 41 του Ν. 4412/2016


ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ  

(ΝΕΑ) 4-5-2017 

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών: Εγκύκλιος 7(ΔΝΣβ) οικ.29145/Φ.ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ /30.3.2017 «Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με το άρθρο 53  παρ 7 περ θ  Ν.4412/16 ( Γενικά έξοδα και εργολαβικό όφελος ) PDF

(ΝΕΑ ) 31-3-2017

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών: Εγκύκλιος 7(ΔΝΣγ) οικ.23608/Φ.ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ /30.3.2017 «Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με το άρθρο 86 παρ 6 Ν.4412/16 »   PDF

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών: Εγκύκλιος 8(ΔΝΣγ) οικ.23609/Φ.ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ /30.3.2017 » Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με το άρθρο 49 παρ 2 περ β (πρόδρομες εργασίες ) Ν.4412/16″ PDF

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών : Εγκύκλιος  3 /ΔΝΣβ΄/ β’ /οικ 11315/Φ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ/15.12.2017. PDF


ΕΓΓΡΑΦΑ

2017

Έγγραφο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ( αριθμ.πρωτ 23333/8565/16-3-2017


2016

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ  

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών : ( ΑΡ.ΠΡΩΤ.Γ.Δ.Τ.Υ /ΟΙΚ. 3863/23-12-2016)

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών : Εγκύκλιος 18 ΔΝΣ α) οικ.68559/Φ.ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ /19.10.2016 Παροχή διευκρινίσεων Ν.4412/16